LuTU2018 Metsien erikoistyyppien esiintymäaineistot uhanalaisuusarvioinnissa

LuTU2018 Metsien erikoistyyppien esiintymäaineistot uhanalaisuusarvioinnissa

Luontotyyppien uhanalaisuusarviointia (LuTU) 2018 varten koottiin esiintymäaineistoja yhteensä yli 150 luontotyypistä tai luontotyyppiyhdistelmästä. Aineisto on jaettu tiedostoihin luontotyyppien pääryhmien mukaan.

Tässä aineistossa on esiintymätietoa kolmesta metsien erikoistyypistä: potentiaaliset harjumetsien valorinteet, sisämaan dyynimetsät sekä kalliometsät. Aineistot koottiin hyödyntäen useita tietolähteitä, kuten maastotietokantaa, maaperätietoa, Corine- maanpeiteaineistoa ja korkeusmallia, ks. tarkemmin Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot.

Paikkatietoaineisto on piste- ja vektorimuotoista.

Aineistossa voi olla päällekkäisiä kohteita.

Luokitukset tarkemmin erillisessä liitedokumentissa https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/MetsienErikoistyyppienEsiintymäaineistotUhanalaisuusarvioinnissa2018.pdf

Lisätietoja Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarviosta

https://luontotyyppienuhanalaisuus.ymparisto.fi/lutu/#/

https://helda.helsinki.fi/items/3cb6905b-0e6e-40e2-9499-e7e4a91ed1a2

https://helda.helsinki.fi/items/10514c25-bd64-429c-a057-63bf37f3e709

Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).

RLE Finland 2018 Special forest habitats in the assessment of threatened habitat types, occurrences

The dataset was used in the threat assessments of Finnish habitat types 2018. The collected dataset includes 150 habitat types and is divided into different files according to the main divisions of the habitat types. This data contains the occurrences of the special forest habitats.

The dataset contains occurrences of three special forest habitat types: potential sun-exposed esker forests, inland dune forests, and forests on rocky terrain. The dataset was compiled using multiple sources, including Topographic Database, soil data, CORINE Land Cover 2012 raster dataset and digital elevation models. See Lineage for more information.

Geospatial data is in vector format.

The dataset may include overlapping objects.

The full classification of habitat types can be found on a separate excel file: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/habitat_type_list.xls

More information on habitat type threat assessment

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-5110-1

This dataset of Syke can be used according to open data license (CC BY 4.0)

Aineistossa ovat yhdistettynä mallinnetut harjumetsien valorinteet ja kalliometsät sekä inventoinneissa löydetyt sisämaan dyynimetsät. Harjumetsien valorinteet perustuvat paikkatietotarkasteluun (Kartano 2017; 2018), jossa luontotyyppiin luettiin kohteet, joilla rinteen kaltevuus on vähintään 5 % ja rinteen viettosuunta on kaakon ja lännen (135-270°) välillä (Korkeusmalli 2017). Maalajiltaan kohteiden tuli kuulua sekalajitteisiin moreenimaihin tai lajittuneisiin karkea- ja hienorakeisiin maalajeihin (Maaperäkartta 1: 200 000). Lisäksi aineisto rajattiin Geologian tutkimuskeskuksen maa-ainestietokannan (2018) perusteella. Aineistosta otettiin mukaan seuraavien muodostumatyyppien alueet: delta, harju, kames, reunamuodostuma, sanduri ja Salpausselät. Corine maanpeiteaineistosta (2012) mukaan hyväksyttiin kivennäismaiden ositteet harvapuustoisista (latvuspeittävyys alle 10 %) sulkeutuneisiin metsiin. Tunturialueen harjut on poistettu.

Kalliometsien aineisto on muodostettu yhdistämällä maastotietokannan kallioalueet (LUOKKA = 34100) ja Corine 2012 -aineiston latvuspeittävyystieto. Kalliokuvioilla leikattiin Corine-rasteri ja siitä erotettiin latvuspeittävyydeltään yli 30 %:n ylittävät kuva-alkiot, joista tehtiin edelleen vektoriaineisto. Tunturialueen kalliometsät on poistettu.

Sisämaan dyynimetsien aineisto on yhdistelmä tuuli- ja rantakerrostumien (TUURA) inventoinnissa löytyneitä dyynimetsäalueita sekä Metsähallituksen SAKTI-järjestelmästä suodatettuja dyynimetsäalueita.

Modelled sun-exposed esker forests, forests on rocky terrain, and inland dune forests have been combined in this dataset. Sun-exposed esker forests are based on spatial data synthesis combining data on geological features, land cover and elevation (Kartano 2017; 2018). The glacifluvial formations were defined by Aggregate sand and gravel -product made by Geological Survey of Finland. The selected formations included: deltas, eskers, kames, sorted terminal moraines, sandurs and the Salpausselkä formations. Forest areas included land cover classes from transitional woodland/shrub to forests, on mineral soil (CORINE Land Cover 2012 raster dataset). Area selection was further narrowed to mixed till or stratified coarse and fine soil types (Superficial deposits of Finland, 1:200 000) and areas where the slope was greater than 5% and aspect was ranging between 135-270 degrees (Digital Elevation Model 2017, 10 m of National Land Survey of Finland.) Eskers on fell areas were excluded.

Forests on rocky terrain dataset is comprised of rocky areas (feature class = 34100) from the Topographic Database and canopy cover data from the Corine land cover raster dataset (2012). Areas where the canopy cover exceeded 30% and occurred only rocky areas were transformed into vector data. Forests on rocky terrain in fell areas were excluded.

Inland dune forests dataset is a compilation of dune forests identified by the inventory of aeolian and coastal deposits (TUURA) and dune forests areas extracted from SAKTI Protected area compartment information system managed by Metsähallitus.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Alkuperäinen tietoaineisto Linkki harvestoituun tietoaineistoon
Ylläpitäjä Suomen ympäristökeskus (Syke)
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. gistuki@syke.fi
Ylläpitäjän verkkosivu https://www.syke.fi
Viimeksi muokattu 15.12.2023
Näytä muutoshistoria
Luotu 14.12.2023