Itämeren vuosittainen a-klorofyllin geometrinen keskiarvo (Sentinel-3 OLCI) 2016– / Yearly geometric mean of chlorophyll-a in the Baltic Sea (Sentinel-3 OLCI) 2016–


[FI] Satelliittihavaintoja käytetään Itämeren pintaveden a-klorofyllin (ug/l) seurantaan. A-klorofylli (chl-a) kuvaa levien määrää vedessä, mutta ei suoraan syanobakteerien määrää. Se on myös keskeinen tekijä veden rehevyystason arvioinnissa.

Aineisto edustaa kesän a-klorofyllin vuotuista tasoa kattaen kaikki pilvettömät havainnot kesäkuun alusta syyskuun loppuun. Aineisto lasketaan käyttämällä kunkin pikselin kaikkien havaintojen geometrista keskiarvoa, joka kuvaa aineiston jakaumaa tilastollisesti hyvin. Aineiston maastoerotuskyky on 300 m.

A-klorofyllin koosteaineisto on laskettu SYKEssä vuosilta 2016– käyttäen EU Copernicus -ohjelman Sentinel-3-sarjan OLCI (Ocean and Land Color Instrument) -instrumentin havaintoja. Satelliittihavainnot on käsitelty a-klorofylli pitoisuuksiksi käyttämällä neuroverkkoihin perustuvaa FUB-prosessoria (Freie University of Berlin) (Shcroeder et al., 2007).

Kausikomposiitit kuvaavat kunkin vuoden osalta klorofylli-a-pitoisuuksia ajanjaksolla 1.6.-30.9. Ajanjaksoa käytetään HELCOMin a-klorofylli-tila-arvioissa ja EUn direktiiviraportoinnissa avomerialueiden osalta (Marine Strategy Directive).

Käyttötarkoitus: Itämeren veden tilan arviointi ja rehevöityminen.

Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).


[EN] Satellite remote sensing is used to monitor the chlorophyll-a (ug/l) of surface water in the Baltic Sea. Chlorophyll-a (chl-a) represents the quantity of algae in the water but not directly the amount of cyanobacteria.

The dataset describes the annual level on summerly chl-a. All non-cloudy daily images have been accounted from the period of June-September. The dataset is calculated using geometric mean of all observations for each pixel. The spatial resolution is 300 meters.

The chlorophyll-a dataset for years 2016– have been calculated in the Finnish Environment Institute (SYKE) using EU Copernicus program Sentinel-3 series OLCI (Ocean and Land Colour Instrument)-instrument observations. Satellite observations have been processed to chl-a concentrations using a neural network-based FUB processor (Freie University of Berlin) (Shcroeder et al., 2007).

The season composites describe the level chl-a concentrations for the period of 1.6.-30.9. The period used for the aggregate of summerly observations follows the status assessment periods accounted in HELCOM chl-a status assessment and the directive reporting (Marine Strategy Directive).

Purpose of use: Status assessment and monitoring eutrophication of the water in the Baltic Sea.


Viitteet / References

Schroeder, T., Schaale, M., & Fischer, J. (2007). Retrieval of atmospheric and oceanic properties from MERIS measurements: A new Case-2 water processor for BEAM. International Journal of Remote Sensing, 28(24), 5627–5632.


WMS-palvelin / WMS service endpoint: https://geoserver2.ymparisto.fi/geoserver/eo/wms

WMS-taso / WMS layer: S3_OLCI_CHLA_geomean_yearly_assper_[YEAR]


[FI] Koosteet on laskettu kaikista kesäkauden Sentinel-3-satelliitin OLCI-instrumentin havainnoista.


[EN] Composites have been calculated from all observations of the Sentinel-3 satellite's OLCI instrument for the summer season.

Resources (9)

Additional Info

Field Value
Keywords
Dataset visibility
Outdated No
More about the license

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen

[FI] SYKE on mainittava lähteenä, jos tuotteita käytetään julkaisuissa tai esityksissä tai saatetaan muulla tavoin yleisön saataviin.

Sentinel-3-aineistoihin perustuva a-klorofyllin geometrinen keskiarvo: "SYKE-aineisto, sisältää muokattua Copernicus-dataa (vuosi)"

Lisätietoja: https://wiki.tiimeri.fi/pages/viewpage.action?pageId=70192865


[EN] SYKE must be cited as a source if the products are used in publications or performances or otherwise made available to the public.

Geometric mean of chlorophyll-a based on Sentinel-3 data: "SYKE data, contains modified Copernicus data (year)"

Geographical coverage
Update frequency
Valid from 01.06.2016
Valid until
Links to additional information
  Collection type Open data
  International benchmarks
  State Active
  Dataset maintainer Suomen ympäristökeskus / Finnish Environment Institute (SYKE)
  Maintainer email eotuki@syke.fi
  Maintainer website https://www.syke.fi
  comments powered by Disqus