LuTU2018 Kallioiden ja kivikoiden luontotyyppien esiintymäaineistot uhanalaisuusarvioinnissa

Luontotyyppien uhanalaisuusarviointia (LuTU) 2018 varten koottiin esiintymäaineistoja yhteensä yli 150 luontotyypistä tai luontotyyppiyhdistelmästä. Aineisto on jaettu tiedostoihin luontotyyppien pääryhmien mukaan.

Kallioiden ja kivikoiden luontotyyppien esiintymiä on tässä aineistossa seuraavista alaryhmistä ja tyypeistä:

Karut kalliotierasammalkalliot: karujen kalliotierasammalkallioiden mallinnetut ja tunnetut esiintymät (sekä polygoni- että pisteaineisto).

Kalliojyrkänteet: 10 karun tai keskiravinteisen kalliojyrkännetyypin mallinnetut esiintymät. Sisältää sekä rantakalliotyyppien jyrkänne-esiintymät että muut karut ja keskiravinteiset jyrkänteet (viiva-aineistoja).

Loivat rantakalliot: kuuden karun ja keskiravinteisen loivan rantakallion mallinnetut esiintymät (polygoniaineistoja).

Luokitukset tarkemmin erillisessä liitedokumentissa https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/KallioidenJaKivikoidenLuontotyyppienEsiintymäaineistotUhanalaisuusarvioinnissa2018.pdf Lisätietoja uhanalaisuusarvioinnista https://luontotyyppienuhanalaisuus.ymparisto.fi/lutu/#/

Täydennykset puuttuvista, etenkin kasvillisuudeltaan edustavista keskiravinteisista kalliojyrkänteistä voi lähettää kuvauksineen tulevaa uhanalaisuusarviointia varten osoitteeseen luontotyyppienuhanalaisuus@syke.fi.

Aineistoa voi käyttää uhanalaisuusarvioinnin lisäksi erilaissa selvityksissä ja ympäristöhallinnon tehtävien tukena. Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0)

Karut kalliotierasammalkalliot: polygoniaineisto muodostettu Maanmittauslaitoksen maastotietokannan (2014), Geologian tutkimuskeskuksen 1:200 000 kallioperäkartan ja Corine 2012 -aineiston perusteella rannikon läheisistä kallioperältään ehjistä ja puustoltaan avoimista tai harvoista kallioalueista ja pisteaineisto muodostettu arvokkaiden kallioalueiden inventointiaineiston perusteella kallioalueista, joilla on tähän luontotyyppiin kuuluvaa kalliokasvillisuutta edustavissa määrin.

Kalliojyrkänteet: muodostettu Maanmittauslaitoksen maastotietokannan (2014), Geologian tutkimuskeskuksen 1:200 000 kallioperäkartan sekä SYKEn rinteensuunta-, Ranta10- ja Corine 2012 -aineistojen avulla muodostettu viiva-aineisto luonnonjyrkänteistä Loivat rantakalliot: muodostettu Maanmittauslaitoksen maastotietokannan (2014), Geologian tutkimuskeskuksen 1:200 000 kallioperäkartan sekä SYKEn Ranta10- ja Corine 2012 -aineistojen avulla muodostettu polygoniaineisto loivista kalliopaljastumista luonnonympäristöissä
Tarkemmat tiedot aineistojen muodostamisesta aineiston ominaisuustietojen liitedokumentissa.

Aineiston sijainti tietokannassa ..\gis\data\luonto\LuTU2018Esiintymat.gdb LuTU2018_kalliotierasammalkalliot_malli LuTU2018_kalliotierasammalkalliot_pisteet LuTU2018_kalliojyrkanteet LuTU2018_loivatrantakalliot

Aineistot ovat alkuperäismuodossa, eikä niiden geometriaa ole korjattu.

Resources

Additional Info

Collection Open Data
Original dataset Link to harvested dataset
Maintainer Suomen ympäristökeskus (Syke)
Maintainer email
  1. gistuki@syke.fi
Maintainer website https://www.syke.fi
Last modified 30.11.2022
Show change log
Created on 29.11.2022

Give feedback

comments powered by Disqus