LuTU2018 Kallioiden ja kivikoiden luontotyyppien esiintymäaineistot uhanalaisuusarvioinnissa

Unnamed resource

From the dataset abstract

LuTU2018 Kallioiden ja kivikoiden luontotyyppien esiintymäaineistot uhanalaisuusarvioinnissa

Luontotyyppien uhanalaisuusarviointia (LuTU) 2018 varten koottiin esiintymäaineistoja yhteensä yli 150 luontotyypistä tai luontotyyppiyhdistelmästä. Aineisto on jaettu tiedostoihin luontotyyppien pääryhmien mukaan.

Kallioiden ja kivikoiden luontotyyppien esiintymiä on tässä aineistossa seuraavista alaryhmistä ja tyypeistä:

Karut kalliotierasammalkalliot: karujen kalliotierasammalkallioiden mallinnetut ja tunnetut esiintymät (sekä polygoni- että pisteaineisto).

Kalliojyrkänteet: 10 karun tai keskiravinteisen kalliojyrkännetyypin mallinnetut esiintymät. Sisältää sekä rantakalliotyyppien jyrkänne-esiintymät että muut karut ja keskiravinteiset jyrkänteet (viiva-aineistoja).

Loivat rantakalliot: kuuden karun ja keskiravinteisen loivan rantakallion mallinnetut esiintymät (polygoniaineistoja).

Luokitukset tarkemmin erillisessä liitedokumentissa https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/KallioidenJaKivikoidenLuontotyyppienEsiintymäaineistotUhanalaisuusarvioinnissa2018.pdf

Lisätietoja Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarviosta

https://luontotyyppienuhanalaisuus.ymparisto.fi/lutu/#/

https://helda.helsinki.fi/items/3cb6905b-0e6e-40e2-9499-e7e4a91ed1a2

https://helda.helsinki.fi/items/10514c25-bd64-429c-a057-63bf37f3e709

Täydennykset puuttuvista, etenkin kasvillisuudeltaan edustavista keskiravinteisista kalliojyrkänteistä voi lähettää kuvauksineen tulevaa uhanalaisuusarviointia varten osoitteeseen luontotyyppienuhanalaisuus@syke.fi.

Aineistoa voi käyttää uhanalaisuusarvioinnin lisäksi erilaissa selvityksissä ja ympäristöhallinnon tehtävien tukena. Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0)

RLE Finland 2018 Rock outcrops and scree shore habitats in the assessment of threatened habitat types, occurrences

The dataset was used in the threat assessments of Finnish habitat types 2018. The collected dataset is divided into different files according to the main divisions of habitat types. This data contains the occurrences of rock and scree habitat types for the following groups:.

Acidic rock outcrops with Racomitrium lanuginosum: The dataset contains modelled and known occurrences of outcrops (both polygon and point data).

Acidic rock faces: The dataset contains modelled occurrences of 10 rock face types, both acidic and intermediate-basic (line data). Contains both rock faces on shores and elsewhere.

Flat rock outcrops on shores: The dataset contains modelled occurrences of 6 rock outcrop types on shores both acidic and intermediate-basic outcrops (polygon data).

The full classification of habitat types can be found on a separate excel file: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/habitat_type_list.xls

More information on habitat type threat assessment

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-5110-1

In addition to threat status assessment this dataset can be used for research and to support the tasks of the environmental administration.

This dataset of Syke can be used according to open data license (CC BY 4.0)

Karut kalliotierasammalkalliot: polygoniaineisto muodostettu Maanmittauslaitoksen maastotietokannan (2014), Geologian tutkimuskeskuksen 1:200 000 kallioperäkartan ja Corine 2012 -aineiston perusteella rannikon läheisistä kallioperältään ehjistä ja puustoltaan avoimista tai harvoista kallioalueista ja pisteaineisto muodostettu arvokkaiden kallioalueiden inventointiaineiston perusteella kallioalueista, joilla on tähän luontotyyppiin kuuluvaa kalliokasvillisuutta edustavissa määrin.

Kalliojyrkänteet: muodostettu Maanmittauslaitoksen maastotietokannan (2014), Geologian tutkimuskeskuksen 1:200 000 kallioperäkartan sekä SYKEn rinteensuunta-, Ranta10- ja Corine 2012 -aineistojen avulla muodostettu viiva-aineisto luonnonjyrkänteistä Loivat rantakalliot: muodostettu Maanmittauslaitoksen maastotietokannan (2014), Geologian tutkimuskeskuksen 1:200 000 kallioperäkartan sekä SYKEn Ranta10- ja Corine 2012 -aineistojen avulla muodostettu polygoniaineisto loivista kalliopaljastumista luonnonympäristöissä Tarkemmat tiedot aineistojen muodostamisesta aineiston ominaisuustietojen liitedokumentissa.

Aineiston sijainti tietokannassa ..\gis\data\luonto\LuTU2018Esiintymat.gdb LuTU2018_kalliotierasammalkalliot_malli LuTU2018_kalliotierasammalkalliot_pisteet LuTU2018_kalliojyrkanteet LuTU2018_loivatrantakalliot

Aineistot ovat alkuperäismuodossa, eikä niiden geometriaa ole korjattu.

Acidic rock outcrops with Racomitrium lanuginosum: polygon data was formed based on the Topographic database of National Land Survey (2014), Bedrock of Finland 1:200 000 of Geological Survey of Finland and CORINE Land Cover 2012 raster dataset.

The areas intact in their bedrock close to the coast were selected. CORINE Land Cover 2012 raster dataset bare rock, sparsely vegetated areas and transitional woodland/shrub on the Topographic database rocky areas were used.

Point data was based on inventory data of Nationally valuable rocky areas with rocky vegetation representative of this habitat type.

Rock faces: Line data was formed based on the Topographic database of National Land Survey (2014), the Bedrock of Finland 1:200 000 of Geological Survey of Finland, and slope direction calculated in SYKE from elevation model, Syke's shoreline Ranta10 and CORINE Land Cover 2012 raster dataset

Flat rock outcrops on shores: Polygon data was formed using the Bedrock of Finland 1:200 000 of Geological Survey of Finland, and Syke's Ranta10 and CORINE Land Cover 2012 raster dataset.

The datasets are in their original formats and without any geometry corrections.

Source: LuTU2018 Kallioiden ja kivikoiden luontotyyppien esiintymäaineistot uhanalaisuusarvioinnissa

Preview

There are no views created for this resource yet.

Extra information

Format unknown
Temporal Coverage -
Data last updated 15 December 2023
Metadata last updated 15 December 2023
Created 15 December 2023
SHA256 -