http://maakuntakaava2040.pirkanmaa.fi/sites/default/files/Arvokkaat_harjut_kohdekuvaukset_II_paikalliset_0.pdf

URL: http://maakuntakaava2040.pirkanmaa.fi/sites/default/files/Arvokkaat_harjut_kohdekuvaukset_II_paikalliset_0.pdf

From the dataset abstract

Arvokkaiden harjualueiden rajausten inventoinnin tarkistustyö on osa Pirkanmaalla vuosina 2012-2015 toteutettua pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittamishanketta (POSKI), joka on jatkoa osassa Pirkanmaata vuosina 1997-2000 toteutetulle POSKI-hankkeelle. Aineisto sisältää inventointityön yhteydessä läpikäytyjen arvokkaiden harjualueiden uudet rajaukset. Alueita on yh-teensä 131 (8 valtakunnallisesti arvokasta, 34 maakunnallisesti arvokasta ja 89 paikallisesti arvokasta).

Harjumuodostumien kartoitus ja inventointi on Suomessa aloitettu valtakunnallisella tasolla 1970-luvulla, ja maa-aineslain tultua voimaan 1980-luvulla rajattiin valtakunnalliseen harjujensuojeluoh-jelmana liitettävät harjualueet. Tämän jälkeen harjualueiden inventointityötä on tehty paikallisella tasolla maakunnissa.

Pirkanmaan arvokkaiden harjujen rajauksista on laadittu kolme erilaista selvitystä vuosina 1990-2008. Lisäksi Pirkanmaan 1. maakuntakaavassa on esitetty omat rajauksensa geologisesti arvokkaille harjumuodostumille (ge1-alueet). Jokaisen selvityksen yhteydessä harjualueet (tai osa niistä) on rajattu uudelleen ja tuloksena on syntynyt useita keskenään ristiriitaisia rajauksia. Ongelmia syntyy, kun eri tahot tekevät päätöksiä käyttäen eri aikoina tehtyjä rajauksia. Tämän päivitystyön tavoitteena onkin tarkastella eri aikoina tehtyjen rajausten aiheuttama ristiriitoja ja luoda kaikille alueille uudet, yhtenäisiin kriteereihin perustuvat rajaukset.

Pirkanmaan liitto sai POSKI-hankkeeseen Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen myöntämänä rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Hankkeen rahoitukseen osallis-tuivat lisäksi Pirkanmaan liitto, Geologian tutkimuskeskus, Kangasalan kunta, Lempäälän kunta, Nokian kaupunki, Pirkkalan kunta, Tampereen kaupunki ja Ylöjärven kaupunki.

Ominaisuustietotaulukon sarakkeet: Nimi: harjualueen nimi Kunta: harjualueen sijaintikunta/kunnat Arvoluokka: 2= valtakunnallinen, 3=maakunnallinen, 4=paikallinen Arvol_teks: arvoluokan sanallinen kuvaus Ge1_alue: alue, joka on tarkoitus merkitä arvokkaana geologisena muodostumana Pirkanmaan maakuntakaavaan 2040 (kyllä/ei) Luokka: POSKI-hankkeen luokitus (kaikilla alueilla sama eli E=maa-ainesten ottamiseen soveltumaton) MAL_luokka: maa-aineslain käytännön soveltamisluokka 1-4 (ks. raportti) Kulutuskes: kulutus-kestävyys 1-4 (ks. raportti) Toimpid_lk: toimenpideluokka 1-4 (ks. raportti) Ala_ha: pinta-ala hehtaareina

Source: Pirkanmaan arvokkaat harjualueet inventoinnin tarkistus -aineisto 2014

There are no views created for this resource yet.

Extra information

Last updated
March 16, 2021
Created
March 16, 2021
Format
PDF
License
Other

Technical extra information

Name
http://maakuntakaava2040.pirkanmaa.fi/sites/default/files/Arvokkaat_harjut_kohdekuvaukset_II_paikalliset_0.pdf
SHA256
-