LuTU2018 Sisävesien ja rantojen luontotyyppien esiintymäaineistot uhanalaisuusarvioinnissa

Luontotyyppien uhanalaisuusarviointia (LuTU) 2018 varten koottiin esiintymäaineistoja yhteensä yli 150 luontotyypistä tai luontotyyppiyhdistelmästä. Aineisto on jaettu tiedostoihin luontotyyppien pääryhmien mukaan.
Sisävesien ja rantojen luontotyyppien tunnettuja esiintymiä on tässä aineistossa seuraavista tyyppiryhmistä tai tyypeistä:

Järvet: 13 järvityypin esiintymät. Järvet-aineistossa on puutteita etenkin pinta-alaltaan pienimmissä vakavesimuodostumissa. Uhanalaisuusarvioinnissa järvien ja lampien ohjeellisena raja-arvona pidettiin 10 hehtaarin pinta-alaa, mutta kaikki yli 10 hehtaarin vakavedet eivät sisälly aineistoon.

Lähteiköt: lähteikköjen tunnetut esiintymät eutrofisia lähteitä lukuun ottamatta. Aineistossa on puutteita etenkin Pohjois-Suomessa. Aineistossa voi olla myös jo tuhoutuneita lähteitä.

Joet: 10 jokityypin esiintymät. Joet-aineistossa on puutteita etenkin pienimmissä virtavesityypeissä. Puroja on aineistossa vain muutama, eivätkä pikkujokien aineistot ole kattavia.

Sisävesien hiekka- ja kivikkorannat: neljän hiekka- tai kivikkorantatyypin esiintymät.

Aineistojen luokitukset tarkemmin erillisessä liitedokumentissa https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/SisävesienJaRantojenLuontotyyppienEsiintymäaineistotUhanalaisuusarvioinnissa2018.pdf Lisätietoja uhanalaisuusarvioinnista https://luontotyyppienuhanalaisuus.ymparisto.fi/lutu/#/

Täydennykset puuttuvista ja muuttuneista kohteista voi lähettää tulevaa uhanalaisuusarviointia varten osoitteeseen luontotyyppienuhanalaisuus@syke.fi.

Aineistoa voi käyttää uhanalaisuusarvioinnin lisäksi erilaissa selvityksissä ja ympäristöhallinnon tehtävien tukena.

Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0)

RLE Finland 2018 Inland water habitats in the assessment of threatened habitat types, occurrences

The dataset was used in the threat assessments of Finnish habitat types 2018. The collected dataset is divided into different files according to the main divisions of habitat types. This data contains the occurrences of the inland water habitats. The data was produced by Metsähallitus and processed in Syke.

This dataset of Syke can be used according to open data license (CC BY 4.0)

Järvet: muodostettu vesienhoidon vesimuodostumien paikkatietokannasta (VHS järvi 2016), johon on liitetty 11 järvimuodostumaa Ranta10-aineistosta (Järvi10) Lähteiköt: muodostettu Maanmittauslaitoksen maastotietokannasta 2016 (Sykessä tehty kooste Lahdevesikuoppa)

Joet: muodostettu vesienhoidon vesimuodostumien paikkatietokannasta (VHS joki 2016), johon on liitetty varmoja ja mahdollisia meanderoivia jokia Ranta10-aineistosta (Uomaverkosto)(osin päällekkäisiä VHS joki 2016 aineiston kanssa).

Sisävesien hiekka- ja kivikkorannat: muodostettu Maanmittauslaitoksen maastotietokannasta 2017 (Sykessä tehty kooste Kivikalliohiekka). Koosteesta on erotettu vähintään 1 km:n etäisyydellä merestä olevat kivikot (LUOKKA = 34700) ja hietikot (LUOKKA = 34300), joista on edelleen erotettu vaka- ja virtavesien (Ranta10 2016) rannoilla sijaitsevat muodostumat

Tarkemmat tiedot aineistojen muodostamisesta aineiston ominaisuustietojen liitedokumentissa. Aineiston sijainti tietokannassa ..\gis\data\luonto\LuTU2018Esiintymat.gdb -LuTU2018_jarvityypit -LuTU2018_jokityypit -LuTU2018_lahteikot -LuTU2018_sisavesien_hiekka_ja_kivikkorannat Aineistot ovat alkuperäismuodossa, eikä niiden geometriaa ole korjattu.

Resources

Additional Info

Collection Open Data
Original dataset Link to harvested dataset
Maintainer Suomen ympäristökeskus (Syke)
Maintainer email
  1. gistuki@syke.fi
Maintainer website https://www.syke.fi
Last modified 26.10.2023
Show change log
Created on 11.07.2023