LuTU2018 Tunturiluontotyyppien esiintymäaineistot uhanalaisuusarvioinnissa, Metsähallitus

SYKEn Avoin tieto -palvelu: Tunturiluontotyyppien esiintymäaineistot uhanalaisuusarvioinnissa 2018, Metsähallitus

From the dataset abstract

Luontotyyppien uhanalaisuusarviointia (LuTU) 2018 varten koottiin esiintymäaineistoja yhteensä yli 150 luontotyypistä tai luontotyyppiyhdistelmästä. Aineisto on jaettu tiedostoihin luontotyyppien pääryhmien mukaan.

Kaikki tunturiluontotyyppien tunnetut esiintymät ovat tässä aineistossa: -Aluemaiset aineistot ovat tunturialueelta Metsähallituksen SAKTI-kuviotietojärjestelmästä. -Pistemäiset aineistot täydentävät edellistä aineistoa niillä tunturialueilla, joista SAKTI-kuviotietojärjestelmässä ei ole tietoja.

Aluemaiset ja pistemäiset aineistot muodostavat yhdessä pääosan tunturiluontotyyppien julkaistujen 10 km x 10 km -ruutukarttojen tausta-aineistosta. Aineistosta puuttuvat ruutukartoille asiantuntija-arvioina lisätyt esiintymät, joista ei ole ollut käytettävissä tarkkaa paikkatietoa. Luokitukset ovat tarkemmin erillisessä liitedokumentissa https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/TunturiluontotyyppienEsiintymäaineistotUhanalaisuusarvioinnissa2018.pdf Lisätietoja uhanalaisuusarvioinnista https://luontotyyppienuhanalaisuus.ymparisto.fi/lutu/#/

Täydennykset puuttuvista tunturikoivulehdoista, lapinvuokkokankaista, tunturiniityistä sekä kalkki-, serpentiini- ja kiisukallioista voi lähettää kuvauksineen tulevaa uhanalaisuusarviointia varten osoitteeseen luontotyyppienuhanalaisuus@syke.fi.

Aineiston on tuottanut Metsähallitus.

Aineistoa voi käyttää uhanalaisuusarvioinnin lisäksi erilaissa selvityksissä ja ympäristöhallinnon tehtävien tukena.

Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0)

Aluemaiset tunturiluontotyyppiaineistot ovat pääasiassa Metsähallituksen SAKTI-kuviotietojärjestelmästä irrotettua kuviotietoa. Haut on tehty Metsähallituksessa tammi–helmikuussa 2017, poikkeuksena tunturikoivulehdot, jotka on haettu 18.9.2017. Muut poikkeukset: -Aineistot variksenmarjatunturikoivikoista (T01.02.01), liekovarpiokankaista (T04.07), ravinteisista kangasmaisista lumenviipymistä (T07.01.02.01), ravinteisista sammalvaltaisista lumenviipymistä (T07.01.02.03), lumenpysymistä (T07.02) ja rotkolaaksoista (T12.01) puuttuvat, sillä niistä on olemassa vain karkeaa asiantuntijatietoa.

Pistemäiset tunturiluontotyyppiaineistot on koottu eri lähteistä, kuten asiantuntijahavainnoista, Geologian tutkimuskeskuksen aineistoista sekä Laji-GIS-järjestelmästä.

Aineiston sijainti tietokannassa ..\gis\data\luonto\LuTU2018Esiintymat.gdb -LuTU2018_tunturiluontotyypit_alue -LuTU2018_tunturiluontotyypit_piste

Aineistot ovat alkuperäismuodossa, eikä niiden geometriaa ole korjattu.

Source: LuTU2018 Tunturiluontotyyppien esiintymäaineistot uhanalaisuusarvioinnissa, Metsähallitus

Preview

There are no views created for this resource yet.

Extra information

Format unknown
Temporal Coverage -
Last updated 30 November 2022
Created 30 November 2022
SHA256 -