143 datasets found

 • Päällysteen korjaustarve (Tierekisterin tietolaji 327)

  Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. Päällystettyjen teiden korjaustarve arvioidaan vuosittain keskitetysti tilattavalla inventaariolla. Korjaustarpeen arviointi perustuu erilliseen ohjeeseen.
 • Kantavuusmittaus (Tierekisterin tietolaji 211)

  Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. Kantavuusmittauksen suorittamisesta tierekisteriä varten on oma erillinen ohjeensa. Tälle tietolajille talletetaan välikohtaisen kantavuuskeskiarvon laskemisessa käytetyt pistekohtaiset mittaustulokset.
 • Levähdysalueiden varusteet (Tierekisterin tietolaji 503)

  Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. Tälle tietolajille inventoidaan levähdysalueiden varusteet. Wc:n varustelu, kunto ja tyhjennys sekä jäteastiat inventoidaan erikseen. Varusteita voidaan tarkastella joko yksittäin tai varusteryhmänä, jolle annetaan yhteinen, keskimääräinen kuntoluokka. Jokainen varustetyyppi kirjataan oman rivinä ao. levähdysalueen osoitteelle....
 • Hirvivaroitus (Tierekisterin tietolaji 303)

  Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. Todetaan maastossa hirvistä varoittavien merkkien rajaamat tieosuudet tai hirviaidan olemassaolo.
 • Runkoverkko (Tierekisterin tietolaji 340)

  Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon.
 • Varareitit (Tierekisterin tietolaji 159)

  Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. Tällä tietolajilla ilmoitetaan, mitkä varareitit (max 10 kpl) ko. tieosuuden kautta kulkevat. Sama tieosuus voi toimia yhden tai useamman varareitin osana.
 • Ajoradan leveys (Tierekisterin tietolaji 136)

  Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. Ajoradan leveydellä tarkoitetaan tien ajoneuvoliikenteelle tarkoitetun osan leveyttä. Päällystetyillä teillä ajorata on usein erotettu pientareista valkoisella reunaviivalla. Jos reunaviiva puuttuu, on ajoradan leveys päällystetyillä teillä sama kuin päällysteen leveys, ellei päällystekerroksen tms. perusteella näy selvästi, että osa...
 • Suoja-alue (Tierekisterin tietolaji 305)

  Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. Tieto inventoidaan toimistotyönä suunnitelma- tms. asiakirjoista ja rekisteröidään vain jos lähimmän ajoradan keskiviivasta mitatusta normaalileveydestä (20 metriä) on poikettu. Vanhan lain silloisille paikallisteille sallimaa 12 metriä ei tierekisteriin merkitä.
 • Kantavuusmittaus (Tierekisterin tietolaji 703)

  Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon.
 • Mittarata (Tierekisterin tietolaji 341)

  Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. Tietolajille viedään matkamittareiden tarkistamista varten perustetut mittaradat. Ely varmistaa ajoittain mittaradan asianmukaisuuden ja korjaa kohteen tiedot ajan tasalle. Historiaa ei tietolajille kerätä.
 • Matka-ajan seuranta (Tierekisterin tietolaji 181)

  Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. Tällä tietolajilla ilmoitetaan automaattisen matka-ajan seurannan piirissä olevat tieosuudet, jotka ovat lähinnä päätieverkolla.
 • Suojatiet (Tierekisterin tietolaji 310)

  Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. Liittymissä olevat suojatiet rekisteröidään liitymätietoina (kts. solmut, liittymät ja liittymätiedot). Sen lisäksi niistä ja muuallakin olevista suojateistä voi kerätä tarkempia tietoja tälle tietolajille.
 • Kevyen liikenteen väylä IRI (Tierekisterin tietolaji 750)

  Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. IRI (International Roughness Index) on kansainvälinen epätasaisuusluku.
 • Lisäkaistat (tierekisterin tietolaji 161)

  Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. Mikäli tiellä on ajorataa kohden enemmän kaistoja kuin kaksi, ilmoitetaan siitä tällä tietolajilla. Ramppien kiihdytys- tai hidastuskaistoja ei huomioida, vaan ne lasketaan mukaan rampin pituuteen. Peräkkäisten ramppien muodostama sekoittumiskaista sitä vastoin huomioidaan. Kuvaustekniikka perustuu: KAISTALKM poikkeava kaistojen...
 • Näkemäprosentti (Tierekisterin tietolaji 109)

  Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. Niiden osuuksien pituus, joilla näkemäpituus ylittää 150 metriä summataan yhteen tieosan puitteissa ja lasketaan montako prosenttia summa on tieosan koko pituudesta. Vastaavasti lasketaan 300 ja 460 metriä ylittävien näkemien prosenttiosuudet. Varsinaiset mittaustulokset löytyvät tietolajilta 113.
 • Portaat (Tierekisterin tietolaji 517)

  Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. Portaista inventoidaan materiaali ja kunto. Portaat kuvataan.
 • Liikennemerkit (Tierekisterin tietolaji 506)

  Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. Tälle tietolajille inventoidaan kaikki maanteiden ja kevyen liikenteen väylien varrella sijaitsevat tieliikenneasetuksen mukaiset pysyvät liikennemerkit, viitat, opastustaulut sekä erkanemis- ja taustamerkit, sekä niiden tyyppi, kiinnitys, materiaali ja kunto. Myös palvelualueiden ja pysäkkien liikennemerkit sekä yksityistieliittymien...
 • Eikoiskuljetusten verkko (Tierekisterin tietolaji 145)

  Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. Tierekisteriin viedään tieto niistä tieosuuksista, jotka on sovittu kuuluvan suurten erikoiskuljetusten verkkoon (SEKV). Tieto saadaan ko. verkkoa kuvaavista reittikartoista ja päätöksistä.
 • Taajama (Tierekisterin tietolaji 139)

  Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. Tieto on viety automaattisesti sinne, missä kiinteistörekisteristä lasketun tilastollisen taajaman raja sulkee tieosuuden sisäänsä. Tieto tarkistetaan keskitetysti aika ajoin ja piirien tehtäväksi jää ylläpitää sitä tieosoitemuutosten osalta.
 • Silta (Tierekisterin tietolaji 261)

  Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. Tierekisteriin otetaan kaikki sillat, joiden ylitse yleiset tiet kulkevat. Myös ns. putkisillat rekisteröidään ellei kyseessä ole vesistöön liittyvä, halkaisijaltaan alle 2-metrinen rumpu. Mikäli silta ylittää tien, huomioidaan se ko. tien kannalta ainoastaan tietolajilla alikulkupaikka (262). Maantien suuntaisen kevyen liikenteen...