Tietoaineistot

Rajaukset
Yhteentoimivuuden kuvaukset ja ohjeet html

Löytyi 108 tietoaineistoa

  XMLdsig specifies XML digital signature processing rules and syntax. XML Signatures provide integrity, message authentication, and/or signer authentication services for data of any type, whether located within the XML...

  Koko maa
  HTML

  XML (Extensible Markup Language) on merkintäkieli tai standardi, jolla tiedon merkitys on kuvattavissa tiedon sekaan. XML-kieltä käytetään sekä formaattina tiedonvälitykseen järjestelmien välillä että formaattina...

  Koko maa
  HTML

  Teknologia, jolla voidaan kuvata XML-dokumenttien rakenne. XML-skeemoilla sanasto voidaan kuvailla sillä tarkkuudella, että myös tietokoneet ymmärtävät sen. (31.08.2011)

  Koko maa
  HTML

  XMI is a model driven XML Integration framework for defining, interchanging, manipulating and integrating XML data and objects. XMI-based standards are in use for integrating tools, repositories, applications and data...

  Koko maa
  HTML

  XLink (Extensible Linking Language) on XML-dokumenttien tehokasta ulkoista linkitystä varten tuotettu kieli. XLink on W3C-spesifikaatio ja se mahdollistaa esimerkiksi ristiin- ja taaksepäin viittaukset. XLinkissä on...

  Koko maa
  HTML

  WSDL on W3C:n määrittämä XML-perustainen kieli, jolla kuvataan tietoverkossa tarjolla oleva web-teknologioihin perustuva palvelu, eli Web Service. (31.08.2011)

  Koko maa
  HTML

  SOA-mallissa palvelukokonaisuuden kuvaamiseen ja hallintaan käytetään usein XML-kieleen pohjautuvaa BPEL-kieltä (Business Process Execution Language). BPEL-kielellä kuvataan yrityksen liiketoimintaprosesseja...

  Koko maa
  HTML

  Verkkosisällön saavutettavuusohjeet 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines [WCAG] 2.0) kattaa laajan joukon suosituksia, joiden avulla verkkosisällön saavutettavuutta voidaan parantaa. Näiden ohjeiden noudattaminen...

  Koko maa
  HTML

  Valtion hallinnon yhteisen ICT-palveluarkkitehtuurin määrittelyt. (07.06.2012)

  Koko maa
  HTML

  Sosiaalisen median tietoturvaohje (VAHTI 4/2010) kuvaa keskeisimmät sosiaalisen median palveluiden liittyvät tietoturvallisuusuhat sekä ohjeistaa organisaatioita ja lukijoita mahdollisista ratkaisuvaihtoehdoista....

  Koko maa
  HTML

  Valtiovarainministeriön Sisäverkko-ohjeen tavoitteena on yhtenäistää ja tehostaa menettelyitä sisäverkkojen rakentamisessa sekä tukea sopivan tietoturvatason käyttöönottoa organisaatioissa. Ohje korvaa...

  Koko maa
  HTML

  Valtiovarainministeriön Ohjeen tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa annetun asetuksen täytäntöönpanosta tavoitteena on tehostaa ja yhdenmukaistaa lain viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) perusteella...

  Koko maa
  HTML

  Valtioneuvosto on tänään valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 3 §:n 11 kohdan nojalla päättänyt valtionhallinnon tietoturvallisuuden kehittämisperiaatteista. Periaatepäätöksellä ohjataan valtionhallintoa kehittämään...

  Koko maa
  HTML

  Kohdistetun hyökkäyksen tavoitteena on jonkin tietyn tiedon kaappaaminen tai tietyn kohteen toiminnan haittaaminen. Tämän VAHTIn alaisuudessa laaditun selvityksen painopisteenä ovat tiedon luottamuksellisuutta ja...

  Koko maa
  HTML

  These sum­marised instructions serve as a manual and as a link to the more extensive instructions and present their main elements in condensed form. Moreover, these instructions emphasise the management perspective,...

  Koko maa
  HTML

  These information security instructions are intended for public administra­tion personnel, those working on public administration assignments (e.g. serv­ice providers) and people regularly using its information...

  Koko maa
  HTML

  Valtiovarainministeriön lokiohjeen tavoitteena on parantaa ja tehostaa suunnitelmallista ja tietoturvallista lokien hallintaa ja käsittelyä ministeriöissä ja hallinnonalojen organisaatioissa. Ohje on suunnattu...

  Koko maa
  HTML

  ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin -yleisohjeen tavoitteena on parantaa ja tehostaa ICT-varautumisen kehittämistä ministeriöissä ja hallinnonalojen organisaatioissa. Valtionhallinnon...

  Koko maa
  HTML

  Tämä on neljäs versio Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmän (VAHTI) tietoturvasanastosta. Edelliseen julkaisuun (VAHTI 4/2003) verrattuna sanasto on laajentunut runsaalla neljänneksellä: määriteltyjä...

  Koko maa
  HTML

  Finansministeriet (FM) ansvarar för styrningen och utvecklingen av informa­tionssäkerheten inom statsförvaltningen. Ledningsgruppen för datasäkerhe­ten inom statsförvaltningen (VAHTI) har under sin drygt tioåriga...

  Koko maa
  HTML
Voit käyttää rekisteriä myös API avulla (katso myös API-dokumentaatio).