Espoon väestö valtionveronalaisten tulojen mukaan 2001-

Espoon 15 vuotta täyttänyt väestö valtionveronalaisten tulojen mukaan vuodesta 2001 alkaen. Aineisto sisältää tietoja 15 vuotta täyttäneen väestön valtionveronalaisista tuloista (euroa) vuoden viimeisenä päivänä.

Tiedot perustuvat verohallituksen verotietokannan valtionveronalaisia tuloja koskeviin tietoihin. Valtionveronalaisiksi tuloiksi on katsottu tulot, joiden suuruus on vähintään 2 euroa. Salassapitosäännöksistä johtuen tulotietoa ei esitetä, mikäli se koskee alle viittä henkilöä.

Tulokäsite

Valtionveronalaiset tulot sisältää ansiotulot yhteensä ja pääomatulot yhteensä. HUOM! Verotuksessa tapahtuneiden muutosten takia käsite ei ole ajallisesti vertailukelpoinen verotuksessa vuonna 2005 tapahtuneiden muutosten takia.

Taulukon loppuun tulostettu 'Muut' sisältää tapaukset, jotka eivät kuulu mihinkään osa-alueeseen tai koordinaatit puuttuvat tai ovat virheelliset.

Tietolähde

Valtionveronalaisia tuloja koskevat tiedot on kerätty Tilastokeskuksen tietokannasta Elinkeinorakenne ja työssäkäynti, johon ne on saatu verohallituksen verotietokannasta.

Tulotiedot

Valtionveronalaista tuloa on kaikki rahana tai rahanarvoisena etuutena saatu tulo. Poikkeuksina eräät sosiaaliavustukset, eläkkeet, päivärahat ja korvaukset kuten lapsilisät, asumistuet, toimeentulotuki, kansaneläkkeiden lisäosat, julkisyhteisöiltä saadut stipendit ja apurahat. Luonnollisten henkilöiden veronalaiset tulot jaetaan ansio- ja pääomatuloihin.

Pääomatuloja ovat mm. vuokratulot, osinkojen pääomatulo-osuus, omaisuuden luovutusvoitto, metsätalouden pääomatulot, yksityisvakuutusetuudet sekä tuloveronalaiset korkotulot.

Puhdas pääomatulo saadaan vähentämällä pääomatulosta luonnolliset vähennykset. Verovuoden pääomatulon saadaan, kun puhtaasta pääomatulosta vähennetään korot ja maatalouden tai elinkeinotoiminnan tappiot. Verotettava pääomatulo saadaan vähentämällä verovuoden pääomatulosta aikaisempien vuosien pääomatulolajin tappiot.

Jaettavat yritystulot voivat olla pääoma- tai ansiotuloa. Ansio- ja pääomatulo-osuudet lasketaan yrityksen nettovarallisuuden perusteella siten, että 18 prosenttia nettovarallisuudesta on pääomatuloa ja loppu ansiotuloa. Luovutusvoitot ovat kuitenkin aina pääomatuloa.

Jaettavia yritystuloja ovat maatalouden tulot, elinkeinotoiminnan tulot, joita ovat liikkeen- tai ammatin harjoittamisesta saadut puhtaat tulot sekä tulot yhtymästä, joka on yhtymän osakkaan osuus yhtymän tulosta. Yhtymät eivät ole erillisiä verovelvollisia, vaan niiden tulo jaetaan kokonaan osakkaille.

Ansiotuloja ovat mm. palkkatulot, sairasvakuutuksen päivä-, äitiys- ja vanhempainrahat, työttömyysturvaetuudet, lapsen kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki, eläketulot, opintorahat, metsätalouden puhdas tulo sekä ansiotulot ulkomailta.

Kun ansiotuloista vähennetään luonnolliset vähennykset, saadaan puhdas ansiotulo. Valtionverotuksen verovuoden ansiotulo saadaan vähentämällä puhtaasta ansiotulosta valtionverotuksessa tulosta tehtävät vähennykset. Valtionverotuksen verotettava ansiotulo saadaan vähentämällä valtionverotuksen verovuoden ansiotulosta aikaisemmilta vuosilta vahvistetut ansiotulolajin tappiot.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Espoon kaupungin konsernihallinto / Tutkimus ja tilastot
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. tieto@espoo.fi
Ylläpitäjän verkkosivu http://www.aluesarjat.fi
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Viimeksi muokattu 30.01.2024
Näytä muutoshistoria
Luotu 10.12.2010