Itämeren päivittäinen pintaleväaineisto (Sentinel-2 MSI) 2017– / Daily surface algae blooms of the Baltic Sea (Sentinel-2 MSI) 2017–

[FI] Itämeren alueen ja erityisesti Suomea ympäröivien merialueiden pintalevälauttoja kuvaava neliluokkainen tulkintakartta. Tulkintakartta kuvaa todennäköisyyttä, että tietyllä alueella esiintyy pintalevää. Kartan luokat ovat 1) ei pintalevää, 2) mahdollista, 3) todennäköistä sekä 4) varmaa pintalevää. Pintalevää ei kyetä havainnoimaan optisilla satelliitti-instrumeneilla pilvien läpi, joten pintaleväkartta puuttuu pilvisiltä alueilta.

Tulkintoja tehdään kesäkuun lopulta syyskuun alkuun, tarvittaessa pidempäänkin. Pääasiassa levälauttoja esiintyy eniten heinä-elokuussa, joten kyseiseltä ajanjaksolta pintalevähavaintojen määrä on suurin. Tulkintamenetelmä perustuu satelliitin eri aallonpituusalueiden havaitseman heijastuksen voimakkuuteen, joka on sinileväalueilla erilainen kuin levättömillä vesialueilla. Yksittäisten pikselien alueelta tehty pintalevätulkinta yleistetään karkeammaksi, jotta kartalla näkyvät leväalueet ovat selkeämmät. Kartta-alueelta poistetaan pilviset alueet automaattisella pilventunnistusmenetelmällä, jota täydennetään tarvittaessa ennen julkaisua myös manuaalisesti.

Tulkintamenetelmä on kehitetty SYKEssä ja se hyödyntää kolmen eri satelliitti-instrumentin havaintoja. Tämä aineisto perustuu Sentinel-2-satelliittisarjan MSI-instrumentin havaintoihin vuodesta 2017 lähtien. Satelliittiaineistoilta tulkinta tehdään 60m tarkkuudella, joten se voidaan ulottaa myös rikkonaisille saaristoalueille ja rantojen läheisille alueille. Näin tarkkoja havaintoja saadaan eri merialueilta muutaman päivän välein, mutta osa havainnoista tehdään Landsat-8 OLI-instrumentin havainnoista (erillinen metadata).

Aineistoista tehdään vuosittainen koostekartta levätiedotuksen tarpeisiin.

Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).


[EN] A four-class interpretation map describing surface floating algae blooms in the Baltic Sea region and especially in the sea areas surrounding Finland. The map describes the probability that algae accumulates in the surface layer o the sea in a particular area. The map categories are 1) no surface algae, 2) possible, 3) probable, and 4) certain surface algae. Surface algae cannot be detected by optical satellite instruments through clouds, so a map of surface algae is missing from cloudy areas.

Interpretations made annually from late June to early September, and longer if necessary. Algae rafts mainly occur in July-August, so the number of surface algae observations is the highest during that period. The interpretation method is based on the intensity of the reflection detected by the different wavelength ranges of the satellite, which is different in cyanobacterial areas than in areas without cyanobacteria. A surface algae estimation by individual pixels is generalized so that the areas of algae displayed on the map are clearer. Cloudy areas are removed from the map area by an automatic cloud detection method, which is also completed manually before publication, if necessary.

The interpretation method has been developed at SYKE and utilizes the observations of three different satellite instruments. This data is based on observations by Sentinel-2 series MSI instruments starting from year 2017. The interpretation is made with an accuracy of 60m, so it covers also the fragmented archipelago areas and areas close to the shores. Observations are obtained from different sea areas every few days, but the a part of the observations are made from observations of OLI instrument of the NASA Landsat8 satellite (separate metadata).

An annual summary map of the data is made for the needs of SYKE's algae bloom monitoring (separate metadata).


WMS-palvelin / WMS service endpoint: https://geoserver2.ymparisto.fi/geoserver/eo/wms

WMS-taso / WMS layer: EO_HR_WQ_S2_ALGAE


[FI] Kaukokartoitusseurantojen tuloksena syntynyt levälauttatulkinta, joka pohjautuu Sentinel-2 MSI -satelliittihavaintoihin. Vuodesta 2017 eteenpäin koostuva päivittäinen levälautta-aineisto.

Prosessointihistoria: Levälautat on tulkittu Sentinel-2 MSI-satelliitti-instrumentin aineistoilta. Alkuperäinen satelliittidata on ladattu Euroopan avaruusjärjestön (ESA) latauspalveluista. SYKEssä niistä on laskettu levätulkinnat.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Alkuperäinen tietoaineisto Linkki harvestoituun tietoaineistoon
Ylläpitäjä Suomen ympäristökeskus (Syke)
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. eotuki@syke.fi
Ylläpitäjän verkkosivu https://www.syke.fi
Viimeksi muokattu 17.03.2022
Näytä muutoshistoria
Luotu 18.02.2021

Anna palautetta

comments powered by Disqus