Soidensuojelun täydennysehdotus ja valtionmaan toteutuneet kohteet

Syken Avoin tieto -palvelu

Tietoaineiston yhteenvedosta

Soidensuojelun täydennysehdotuksen kohteet ovat soidensuojelutyöryhmän (2012-2015) tunnistamia, luonnonarvojensa puolesta valtakunnallisesti arvokkaita ja nykyistä suojelualueverkostoa parhaiten täydentäviä suoalueita.

Aineisto sisältää soidensuojelutyöryhmän ehdotuksen mukaiset kohteet. Aineistosta ei poisteta alueita, vaikka niistä, tai niiden osista, perustetaan suojelualueita tai ne suojellaan muulla tavoin.

Aineistossa on mukana soidensuojelun täydennysehdotuksen sekä Pohjois-Suomen kahdeksan lisäkohteen toteutetut valtionmaan kohteet koko maasta, jotka on hyväksytty valtioneuvostossa 30.3.2015 ja 14.4.2016 (Metsähallituksen alustava avaava tase).

Aineistokokonaisuus koostuu soidensuojelutyöryhmän hyväksymistä kohderajauksista ja kohteiden luontotiedoista, valtionmaiden lakisääteisistä suojelualueista sekä Metsähallituksen pysyvällä päätöksellä suojelluista alueista. Aineisto sisältää seuraavat kokonaisuudet:

  1. SoidenSuojTaydEhd: Soidensuojelun täydennysehdotuksen kohderajaukset

  2. Suotyypit: Kohteilla maastokartoituksessa paikannetut suotyypit

  3. SoidenSuojTaydEhdSuoyhdistymat: Kohteilla havaitut suoyhdistymätyypit -taulu. Yhdistyy SoidenSuojTaydEhd-alueisiin Kohdenro-kentän perusteella.

  4. SoidenSuojTaydEhdErityispiirteet: Kohteilla havaitut alueelliset erityispiirteet –taulu. Yhdistyy SoidenSuojTaydEhd-alueisiin Kohdenro-kentän perusteella.

  5. SoidenSuojTaydEhd_MH_lakikohteet: Valtioneuvoston 30.3.2015 ja 14.4.2016 (Metsähallituksen alustava avaava tase) hyväksymien, lakisääteisesti suojeltujen soidensuojelun täydennysehdotuksen valtionmaan kohteiden lopulliset kohderajaukset

  6. SoidenSuojTaydEhd_MH_OmaPaatos: Valtioneuvoston 30.3.2015 ja 14.4.2016 (Metsähallituksen alustava avaava tase) hyväksymien, Metsähallituksen pysyvällä päätöksellä suojeltujen soidensuojelun täydennysehdotuksen valtionmaan kohteiden lopulliset kohderajaukset.

Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).

Käyttötarkoitus: Luonnonsuojelun toteutukseen ja maankäytön suunnittelun sekä metsien käytön suunnittelun tueksi.

Lisätietoja: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/SoidenSuojTaydEhd.pdf (ominaisuustietokenttien selitykset) https://helda.helsinki.fi/handle/10138/158285

Soidensuojelun täydennysehdotuksen kohteiden rajat noudattavat soidensuojelutyöryhmässä sovittuja periaatteita. Alueet on rajattu siten, että suoalueen vesitalous ja luonnonarvot voivat säilyä pitkällä aikavälillä ja tarvittavat ennallistamistoimet voidaan toteuttaa, mikäli kohde suojellaan rajausten mukaisena.

Rajaukset voivat muuttua toteutuksen yhteydessä.

Metsähallituksen pysyvällä päätöksellä perustetut kohteet ovat joko maakäyttökohteita tai alue-ekologisia kohteita. Alueen sijoittuminen tiettyyn luokkaan perustuu hallinnolliseen maankäyttöpäätökseen. Maankäyttökohteet ovat yleensä laajempia kokonaisuuksia. Alue-ekologiset luontokohteet ovat Metsähallituksen monikäyttömetsien ekologisen verkoston ydinalueita. Soidensuojelun täydennyskohteina Metsähallituksen päätöksellä pysyvästi toteutettavilla maankäyttökohteilla ja alue-ekologisilla luontokohteilla rajauksen sisällä olevat suot säilytetään luonnontilaisina, eikä alueella harjoiteta metsätaloutta. Ojitetut suot voidaan ennallistaa. Soita voidaan käyttää talvitien pohjana. Suojeltaviin kohteisiin rajautuvien tai niistä ulosrajattujen saarekkeiden kivennäismaiden toimilla ei saa heikentää soiden vesitaloutta tai luonnonarvoja. Niillä toimitaan Metsähallituksen ympäristöoppaan mukaisesti.

Rajaukset on digitoitu ELY-keskuksissa ja Metsähallituksessa.

Aineisto sisältää osittain päällekkäisiä kohteita.

Aineistoa käytettäessä on huomioitava, että soidensuojelun täydennysehdotuksen aineisto ei ole juridisesti sitova, koska kyseessä ei ole luonnonsuojelulain tarkoittama luonnonsuojeluohjelma, jolla olisi suoria oikeusvaikutuksia. Valtionmaiden toteutuneiden kohteiden osalta luonnonsuojelulain mukaan suojeltavat alueet on siirretty valtioneuvoston päätöksillä 30.3.2015 ja 14.4.2016 (Metsähallituksen alustava avaava tase) luontopalveluiden hallintaan muuhun omaan pääomaan ja Metsähallituksen pysyvällä päätöksellä suojeltavat alueet jätetty Metsähallituksessa toimeenpantavaksi osana peruspääomaa.

Lähde: Soidensuojelun täydennysehdotus ja valtionmaan toteutuneet kohteet

Esikatselu

Data-aineistolle ei ole lisätty esikatselunäkymiä.

Lisätietoja

Muoto ZIP
Katettu ajanjakso -
Data viimeksi päivitetty 26. lokakuuta 2023
Metatieto viimeksi päivitetty 26. lokakuuta 2023
Luotu 26. lokakuuta 2023
SHA256 -