Tampereen vireille tulleiden ja hyväksyttyjen yleiskaavojen kaavavaranto

https://geodata.tampere.fi/geoserver/ows?service=wfs&version=1.0.0&request=GetCapabilities

Tietoaineiston yhteenvedosta

TIIVISTELMÄ:

Aineisto sisältää ne Tampereen kaupungin yleiskaavojen alueet, joiden arvioidaan sisältävän kaavavarantoa eli käyttämätöntä rakentamisen potentiaalia.

Aineiston attribuutit kuvaavat suunnittelutyön vaiheesta riippuen yleiskaavan käyttötarkoitusalueiden arvioitua rakentamisen varantoa tai hyväksytyn kaavan mukaista varantoa sekä varannon poistumista. Lisäksi tietokanta sisältää arvioita yleiskaavan kerrosalan muutoksen myötä syntyvästä asuntorakentamisen kapasiteetista sekä tietoja yleiskaavatyön etenemisajankohdista.

Osayleiskaava-kohteet viedään tietokantaan kun kohde sisällytetään yleiskaavoitusohjelmaan. Kantakaupungin kokonaisyleiskaava viedään tietokantaan kaavan tultua vireille.

Aineistoa käytettäessä on huomioitava, että eri attribuuteilla esiintyvä arvo ”0” voi merkitä joko sitä että kyseinen arvo ei ole tiedossa, tai sitä että kyseinen arvo on nolla (ei yhtään). Lisäksi on huomioitava, että ennen kaavan hyväksymistä kerrosalaa koskevat tiedot ovat arvioita. Hyväksytyn yleiskaavan mukainen varanto ei merkitse luovutettavissa olevaa tai välittömästi rakennettavissa olevaa varantoa.

Tietokannan geometria on alue. Yleiskaavan hyväksymiseen saakka geometria on suuntaa-antava arvio.

Aineistoa ylläpidetään Oracle-ympäristössä. Aineiston päivitys ja ylläpito on jatkuvaa, tarkemmat tiedot kunkin attribuutin osalta ks alla.

Aineiston koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK24 (EPSG:3878).

AINEISTON ATTRIBUUTIT:

YK_NIMI Kaavan nimi, joka viittaa samalla myös alueeseen jolle kaava laaditaan. Päivitetään tietokantaan kun kohde sisällytetään yleiskaavoitusohjelmaan, tai mikäli kyseessä on kantakaupungin ns kokonaisyleiskaava, päivitetään tietokantaan kaavan tullessa vireille.

YK_NRO
Kaavan numero on kaavan yksilöivä tunnus. Kaikki yleiskaavan kaavanumerot alkavat "yk_" jonka jälkeen merkintään kolminumeroinen järjestysluku. Kaavan numero on siis esimerkiksi muotoa "yk_047". Kaavan numero päivitetään tietokantaan viimeistään kaavan tullessa vireille.

DIAARINRO
Diaarinumero on yleiskaavan virallinen diaariointinumero. Yleiskaavalla voi olla yksi tai useampia diaarinumeroita. Ensimmäinen diaarinumero päivitetään tietokantaan viimeistään kaavan tullessa vireille, mahdolliset muut diaarinumerot sitä mukaa kun niitä kaavalle lisätään. Diaarinumero TRE:4926/10.02.01/2014 päivitetään tietokantaan muodossa TRE+1404926 eli siten, että tietokantaan vietävän diaarinumeron numerosarja on aina seitsemän merkkiä pitkä ja alkaa vuosiluvun kahdella viimeisellä numerolla (esimerkissä 14), jonka jälkeen lisätään tarvittava määrä nollia, mikäli asian numero (esimerkissä nelinumeroinen 4926) on lyhyempi kuin viisi merkkiä.

ID
Yhden maantieteellisesti yhtenäisen yleiskaavan käyttötarkoitusalueen yksilöivä ID-tunnus. Jokaiselle maantieteellisesti yhtenäiselle käyttötarkoitusalueelle muodostetaan yksilöllinen ID-numero. ID-numero muodostuu kaavan numerosta ja kolmenumeroisesta järjestysluvusta. Esimerkiksi yleiskaavan yk_047 käyttötarkoitusalueet numeroidaan suunnittelijan valitsemassa järjestyksessä 47001, 47002, 47003, jne.

TYYPPI
Käyttötarkoitusalueen tyyppi kertoo onko alueen varanto U= uudisrakentamista, P=potentiaalista kaupunkirakenteen täydentymistä vai M=molempia edellä mainittuja.

AK_KEM
Luku jonka yksikkö on kerrosneliö. Luku kuvaa kaava-alueen arvioitua asuinkerrostalojen kokonaiskerrosalan muutosta. Luhtitalot luetaan asuinkerrostaloiksi. Mikäli kaavaan arvioidaan toteutuvan tai toteutuu merkintä C, sen arvioitu asumisen kerrosala sisällytetään joko AK_KEM, AR_KEM ja AO-KEM-sarakkeiden kerrosalaan sen mukaan minkä talotyypin rakennuksia arvioidaan toteutuvan. Arvio kerrosalasta päivitetään AK_KEM-sarakkeeseen kun yleiskaava tulee vireille. Kaavan hyväksymiseen saakka mainittu luku on arvio. Kaavan hyväksymisen jälkeen luku päivitetään vastaamaan kaavan mukaisen kerrosalan muutoksen määrää. Hyväksymisvaiheessa tarkennetaan tarvittaessa myös alueen geometriaa.

AR_KEM
Luku jonka yksikkö on kerrosneliö. Luku kuvaa kaava-alueen arvioitua rivitalojen kokonaiskerrosalan muutosta. Ketjutalot luetaan rivitaloiksi. Mikäli kaavaan arvioidaan toteutuvan tai toteutuu merkintä C, sen arvioitu asumisen kerrosala sisällytetään joko AK_KEM, AR_KEM ja AO-KEM-sarakkeiden kerrosalaan sen mukaan minkä talotyypin rakennuksia arvioidaan toteutuvan. Arvio kerrosalasta päivitetään AR_KEM-sarakkeeseen kun yleiskaava tulee vireille. Kaavan hyväksymiseen saakka mainittu luku on arvio. Kaavan hyväksymisen jälkeen luku päivitetään vastaamaan kaavan mukaisen kerrosalan muutoksen määrää. Hyväksymisvaiheessa tarkennetaan tarvittaessa myös alueen geometriaa.

AO_KEM
Luku jonka yksikkö on kerrosneliö. Luku kuvaa kaava-alueen arvioitua omakotitalojen kokonaiskerrosalan muutosta. Paritalot luetaan omakotitaloiksi. Mikäli kaavaan arvioidaan toteutuvan tai toteutuu merkintä C, sen arvioitu asumisen kerrosala sisällytetään joko AK_KEM, AR_KEM ja AO-KEM-sarakkeiden kerrosalaan sen mukaan minkä talotyypin rakennuksia arvioidaan toteutuvan. Arvio kerrosalasta päivitetään AO_KEM-sarakkeeseen kun yleiskaava tulee vireille. Kaavan hyväksymiseen saakka mainittu luku on arvio. Kaavan hyväksymisen jälkeen luku päivitetään vastaamaan kaavan mukaisen kerrosalan muutoksen määrää. Hyväksymisvaiheessa tarkennetaan tarvittaessa myös alueen geometriaa.

MUU_KEM Luku jonka yksikkö on kerrosneliö. Luku kuvaa muuhun kuin asumiseen suunniteltua uutta kokonaiskerrosalaa. Uudella kerrosalalla tarkoitetaan kaavassa osoitettavaa uutta rakentamista. Arvio kerrosalasta päivitetään MUU_KEM-sarakkeeseen kun yleiskaava tulee vireille. Kaavan hyväksymiseen saakka mainittu luku on arvio. Kaavan hyväksymisen jälkeen luku päivitetään vastaamaan kaavan mukaisen kerrosalan muutoksen määrää. Hyväksymisvaiheessa tarkennetaan tarvittaessa myös alueen geometriaa.

AS_KEM_YHT
Järjestelmän laskema luku, jonka yksikkö on kerrosneliö. Luku muodostuu kun lasketaan yhteen AK_KEM, AR_KEM ja AO-KEM-sarakkeiden arvot. Luku kuvaa kohteen yhteenlaskettua kokonaiskerrosalan muutoksen määrää. Päivittyy tietokantaan kun AK_KEM, AR_KEM ja AO-KEM-sarakkeiden arvot päivitetään.

KEM_YHT Järjestelmän laskema luku jonka yksikkö on kerrosneliö. Luku kuvaa kaava-alueen arvioitua kerrosalan muutosta kaikki käyttötarkoitukset mukaan lukien. Muutos voi tarkoittaa kerrosalan lisäystä tai vähentymistä. Arvio päivitetään tietokantaan kaavan tullessa vireille. Kaavan hyväksymiseen saakka mainittu luku on arvio. Kaavan hyväksymisen jälkeen luku päivitetään vastaamaan kaavan mukaisen kerrosalan muutoksen määrää. Päivittyy tietokantaa kun AK_KEM, AR_KEM, AO_KEM ja MUU_KEM-sarakkeiden arvot päivitetään.

EHDOL_AK_KEM
Luku kuvaa sitä, kuinka monta kerrosneliötä yleiskaavassa asuinkerrostaloille osoitetusta kerrosalasta on riippuvaista siitä, että yleiskaavatyön aloitushetkellä olemassa olevassa rakennuskannassa tehdään huomattavia muutoksia. Luhtitalot lasketaan kuuluvaksi asuinkerrostaloihin. Huomattaviksi muutoksiksi luetaan esimerkiksi rakennusten purkaminen ja rakennusten korotus. Lisäksi ehdolliseen kerrosalaan voidaan lukea mukaan myös sellainen kerrosala, jonka toteutus on merkittävästi sidoksissa esimerkiksi jonkin suojelukysymyksen ratkaisemiseen, maanomistukseen tms. Luvun yksikkö on kerrosneliö. Kaavan tullessa vireille tietokantaan päivitetään arvio ehdollisen kerrosalan määrästä. Kun kaava on hyväksytty, tieto päivitetään vastaamaan hyväksytyn kaavan mukaista ehdollisen kerrosalan määrää.

EHDOL_AR_KEM
Luku kuvaa sitä, kuinka monta kerrosneliötä yleiskaavassa rivitaloille osoitetusta kerrosalasta on riippuvaista siitä, että yleiskaavatyön aloitushetkellä olemassa olevassa rakennuskannassa tehdään huomattavia muutoksia. Myös ketjutalot lasketaan kuuluvaksi rivitaloihin. Huomattaviksi muutoksiksi luetaan esimerkiksi rakennusten purkaminen ja rakennusten korotus. Lisäksi ehdolliseen kerrosalaan voidaan lukea mukaan myös sellainen kerrosala, jonka toteutus on merkittävästi sidoksissa esimerkiksi jonkin suojelukysymyksen ratkaisemiseen, maanomistukseen tms. Luvun yksikkö on kerrosneliö. Kaavan tullessa vireille tietokantaan päivitetään arvio ehdollisen kerrosalan määrästä. Kun kaava on hyväksytty, tieto päivitetään vastaamaan hyväksytyn kaavan mukaista ehdollisen kerrosalan määrää.

EHDOL_AO_KEM
Luku kuvaa sitä, kuinka monta kerrosneliötä yleiskaavassa omakotitaloille osoitetusta kerrosalasta on riippuvaista siitä, että yleiskaavatyön aloitushetkellä olemassa olevassa rakennuskannassa tehdään huomattavia muutoksia. Omakotitaloihin luetaan mukaan kaikki yhden ja kahden asunnon talot eli omakoti- ja paritalot. Huomattaviksi muutoksiksi luetaan esimerkiksi rakennusten purkaminen ja rakennusten korotus. Lisäksi ehdolliseen kerrosalaan voidaan lukea mukaan myös sellainen kerrosala, jonka toteutus on merkittävästi sidoksissa esimerkiksi jonkin suojelukysymyksen ratkaisemiseen, maanomistukseen tms. Luvun yksikkö on kerrosneliö. Kaavan tullessa vireille tietokantaan päivitetään arvio ehdollisen kerrosalan määrästä. Kun kaava on hyväksytty, tieto päivitetään vastaamaan hyväksytyn kaavan mukaista ehdollisen kerrosalan määrää.

EHDOL_MUU_KEM
Luku kuvaa sitä, kuinka monta kerrosneliötä yleiskaavassa muuhun kuin asuinrakentamiseen osoitetusta kerrosalasta on riippuvaista siitä, että yleiskaavatyön aloitushetkellä olemassa olevassa rakennuskannassa tehdään huomattavia muutoksia. Huomattaviksi muutoksiksi luetaan esimerkiksi rakennusten purkaminen ja rakennusten korotus. Lisäksi ehdolliseen kerrosalaan voidaan lukea mukaan myös sellainen kerrosala, jonka toteutus on merkittävästi sidoksissa esimerkiksi jonkin suojelukysymyksen ratkaisemiseen, maanomistukseen tms. Luvun yksikkö on kerrosneliö. Kaavan tullessa vireille tietokantaan päivitetään arvio ehdollisen kerrosalan määrästä. Kun kaava on hyväksytty, tieto päivitetään vastaamaan hyväksytyn kaavan mukaista ehdollisen kerrosalan määrää.

EHDOL_SYYT
Lyhyt sanallinen kuvaus siitä, miksi kem_ehdollinen sarakkeen kerrosala on ehdollista, eli onko ko kerrosalan toteutumisen ehtona esimerkiksi olemassa olevan rakennuskannan purkaminen, rakennusten korottaminen tms. Tekstin pituus voi olla korkeintaan 254 merkkiä. Päivitetään tietokantaan samassa yhteydessä kuin EHDOL_AK_KEM-, EHDOL_AR_KEM-, EHDOL_AO_KEM- sekä EHDOL_MUU_KEM-sarakkeet. Aina päivitettäessä merkitään viimeisimmän päivityksen päivämäärä tekstin alkuun.

KT_1
Alueen ensisijainen käyttötarkoitus. Päivitetään tietokantaan kun kaava on hyväksytty.

KT_2
Alueen toissijainen käyttötarkoitus (jos sellainen on). Päivitetään tietokantaan kun kaava on hyväksytty.

AS_AK_LKM
Järjestelmän laskema luku. Luku muodostuu kun AK_KEM-sarakkeen arvo jaetaan laskennallisella yhtä kerrostaloasuntoa kohden vaadittavalla kerrosneliömäärällä (77 kem). Luhtitalot luetaan kerrostaloiksi. Luku kuvaa kerrostalorakentamisen potentiaalia asuntojen laskennallisena lukumääränä. Päivittyy tietokantaan kun AK_KEM-sarake päivitetään. Luku on laskennallinen arvio.

AS_AR_LKM
Järjestelmän laskema luku. Luku muodostuu kun AR_KEM-sarakkeen arvo jaetaan laskennallisella yhtä rivitaloasuntoa kohden vaadittavalla kerrosneliömäärällä (106 kem). Ketjutalot luetaan rivitaloiksi. Luku kuvaa rivitalorakentamisen potentiaalia asuntojen laskennallisena lukumääränä. Päivittyy tietokantaan kun AR_KEM-sarake päivitetään.Luku on laskennallinen arvio.

AS_AO_LKM
Järjestelmän laskema luku. Luku muodostuu kun AO_KEM-sarakkeen arvo jaetaan laskennallisella yhtä omakotitaloasuntoa kohden vaadittavalla kerrosneliömäärällä (176 kem). Paritalot luetaan omakotitaloiksi. Luku kuvaa omakotirakentamisen potentiaalia asuntojen laskennallisena lukumääränä. Päivittyy tietokantaan kun AO_KEM-sarake päivitetään. Omakotitalojen asuntomäärien arvioinnissa ei ole huomioitu tonttien määrää, ts. käyttötarkoitukseltaan jos yhden asunnon omakotitalon tontin rakennusoikeus on suuri, sille voi laskennallisesti muodostua kahden AO-asunnon varanto.Luku on laskennallinen arvio.

OAS_PVM Kaavan vireilletulon toteutunut päivämäärä (kuulutuspvm). Päivitetään tietokantaan kun kaava on tullut vireille. Päivämäärä on muotoa pp.kk.vvvv.

TAVOITTEET_PVM
Päivämäärä jolloin yleiskaavan tavoitteet on hyväksytty. Päivämäärä on muotoa pp.kk.vvvv.

LUO_PVM Kaavaluonnoksen nähtäville asettamisen päivämäärä (kuulutuspvm). Päivitetään tietokantaan kun luonnos on tullut nähtäville. Päivämäärä on muotoa pp.kk.vvvv.

EHD_PVM Kaavaehdotuksen nähtäville asettamisen päivämäärä (kuulutuspvm). Päivitetään tietokantaan kun ehdotus on tullut nähtäville. Päivämäärä on muotoa pp.kk.vvvv.

HYV_PVM Kaavan hyväksymiskäsittelyn päivämäärä. Hyväksymisestä päättävä taho voi vaihdella kaavasta riippuen. Tieto päivitetään tietokantaan kun kaavan hyväksymiskäsittely on pidetty. Päivämäärä on muotoa pp.kk.vvvv.

LAINVOIMA_PVM
Päivämäärä jolloin kaava on saanut lainvoiman. Ellei kaavalle tulla hakemaan lainvoimaa, päivitetään tähän kaavan hyväksymispäivämäärä kun kaavan hyväksymiskäsittely on pidetty.

OIKEUSVAIKUTUS
Onko geometrian rajaama yleiskaavan alue oikeusvaikutteinen vai ei? Arvo "O"=on oikeusvaikutteinen, "E"=ei oikeusvaikutteinen

PERUTTU
Kertoo onko kaava peruttu tai keskeytetty. Arvo ”E”=ei peruttu/keskeytetty ja arvo ”K”=peruttu/keskeytetty.

POIST_AK_KEM
Yleiskaavan mukaisen asuinkerrostalojen varannon poistuma kerrosneliöinä. Poistuneeksi luetaan se osa yleiskaavan kerrosala joka on siirtynyt yksityskohtaisempaan suunnitteluun (työohjelmassa olevaan yleissuunnitelmaan/vireillä olevaan yleissuunnitelmaan/hyväksyttyyn yleissuunnitelmaan/asemakaavoitusohjelmaan / vireillä olevaan asemakaavaan/lainvoimaiseen asemakaavaan tai sen mukaisiksi tonteiksi), joka on jo rakentunut tai tai jonka muusta syystä tiedetään jäävän toteuttamatta ja jota ei tästä syystä enää haluta laskea varantoon. Poistuminen perustuu aina tulkintaan. Luvun yksikkö on kerrosneliö. Poistuneen varannon määrää arvioidaan ja tiedot päivitetään tietokantaan kahdesti vuodessa siten, että yleiskaavan varannon poistumista kuvaavat tiedot ovat ajantasaisia vuosittain 31.3. ja 30.9. Lisäksi yleiskaavan käyttötarkoitusalueilta poistuneen varannon määrä päivitetään kaavan hyväksymisen yhteydessä jolloin alueen geometriaa muutetaan. Päivitys lopetetaan kunkin yleiskaavan käyttötarkoitusalueen osalta kun varanto on kokonaisuudessaan poistunut.

POIST_AR_KEM
Yleiskaavan mukaisen rivitalojen varannon poistuma kerrosneliöinä. Poistuneeksi luetaan se osa yleiskaavan kerrosala joka on siirtynyt yksityskohtaisempaan suunnitteluun (työohjelmassa olevaan yleissuunnitelmaan/vireillä olevaan yleissuunnitelmaan/hyväksyttyyn yleissuunnitelmaan/asemakaavoitusohjelmaan / vireillä olevaan asemakaavaan/lainvoimaiseen asemakaavaan tai sen mukaisiksi tonteiksi), joka on jo rakentunut tai tai jonka muusta syystä tiedetään jäävän toteuttamatta ja jota ei tästä syystä enää haluta laskea varantoon. Poistuminen perustuu aina tulkintaan. Luvun yksikkö on kerrosneliö. Poistuneen varannon määrää arvioidaan ja tiedot päivitetään tietokantaan kahdesti vuodessa siten, että yleiskaavan varannon poistumista kuvaavat tiedot ovat ajantasaisia vuosittain 31.3. ja 30.9. Lisäksi yleiskaavan käyttötarkoitusalueilta poistuneen varannon määrä päivitetään kaavan hyväksymisen yhteydessä jolloin alueen geometriaa muutetaan. Päivitys lopetetaan kunkin yleiskaavan käyttötarkoitusalueen osalta kun varanto on kokonaisuudessaan poistunut.

POIST_AO_KEM
Yleiskaavan mukaisen omakotitalojen varannon poistuma kerrosneliöinä. Poistuneeksi luetaan se osa yleiskaavan kerrosala joka on siirtynyt yksityskohtaisempaan suunnitteluun (työohjelmassa olevaan yleissuunnitelmaan/vireillä olevaan yleissuunnitelmaan/hyväksyttyyn yleissuunnitelmaan/asemakaavoitusohjelmaan / vireillä olevaan asemakaavaan/lainvoimaiseen asemakaavaan tai sen mukaisiksi tonteiksi), joka on jo rakentunut tai tai jonka muusta syystä tiedetään jäävän toteuttamatta ja jota ei tästä syystä enää haluta laskea varantoon. Poistuminen perustuu aina tulkintaan. Luvun yksikkö on kerrosneliö. Poistuneen varannon määrää arvioidaan ja tiedot päivitetään tietokantaan kahdesti vuodessa siten, että yleiskaavan varannon poistumista kuvaavat tiedot ovat ajantasaisia vuosittain 31.3. ja 30.9. Lisäksi yleiskaavan käyttötarkoitusalueilta poistuneen varannon määrä päivitetään kaavan hyväksymisen yhteydessä jolloin alueen geometriaa muutetaan. Päivitys lopetetaan kunkin yleiskaavan käyttötarkoitusalueen osalta kun varanto on kokonaisuudessaan poistunut.

POIST_MUU_KEM
Yleiskaavan mukaisen muun kuin asumiseen tarkoitetun varannon poistuma kerrosneliöinä. Poistuneeksi luetaan se osa yleiskaavan kerrosala joka on siirtynyt yksityskohtaisempaan suunnitteluun (työohjelmassa olevaan yleissuunnitelmaan/vireillä olevaan yleissuunnitelmaan/hyväksyttyyn yleissuunnitelmaan/asemakaavoitusohjelmaan / vireillä olevaan asemakaavaan/lainvoimaiseen asemakaavaan tai sen mukaisiksi tonteiksi), joka on jo rakentunut tai tai jonka muusta syystä tiedetään jäävän toteuttamatta ja jota ei tästä syystä enää haluta laskea varantoon. Poistuminen perustuu aina tulkintaan. Luvun yksikkö on kerrosneliö. Poistuneen varannon määrää arvioidaan ja tiedot päivitetään tietokantaan kahdesti vuodessa siten, että yleiskaavan varannon poistumista kuvaavat tiedot ovat ajantasaisia vuosittain 31.3. ja 30.9. Lisäksi yleiskaavan käyttötarkoitusalueilta poistuneen varannon määrä päivitetään kaavan hyväksymisen yhteydessä jolloin alueen geometriaa muutetaan. Päivitys lopetetaan kunkin yleiskaavan käyttötarkoitusalueen osalta kun varanto on kokonaisuudessaan poistunut.

POIST_LISATIEDOT
Lyhyt poistumiseen liittyvä selite tai linkki lisätietoihin siitä millä perusteella yleiskaavan kerrosala on merkitty poistuneeksi. Aina poistumista arvioitaessamerkitään viimeisimmän päivityksen päivämäärä tekstin alkuun. Muuta tekstiä päivitetään tarvittaessa.

MUUT_LISATIEDOT Lyhyt alueen tietojen päivittäimiseen tai alueen ominaisuuksiin liittyvä lisätieto. Päivitetään tarvittaessa.

VAR_AK
Järjestelmän automaattisesti laskema luku, joka kuvaa käyttötarkoitusalueella jäljellä olevaa AK-varantoa. Luvun yksikkö on kerrosneliö. Luku saadaan vähentämällä AK_KEM-sarakkeen arvosta POIST_AK_KEM-sarakkeen arvot. Päivittyy tietokantaan kun AK_KEM- ja POIST_AK_KEM-sarakkeet on päivitetty tai niiden arvoja muutetaan.

VAR_AR
Järjestelmän automaattisesti laskema luku, joka kuvaa käyttötarkoitusalueella jäljellä olevaa AR-varantoa. Luvun yksikkö on kerrosneliö. Luku saadaan vähentämällä AR_KEM-sarakkeen arvosta POIST_AR_KEM-sarakkeen arvot. Päivittyy tietokantaan kun AR_KEM- ja POIST_AR_KEM-sarakkeet on päivitetty tai niiden arvoja muutetaan.

VAR_AO
Järjestelmän automaattisesti laskema luku, joka kuvaa käyttötarkoitusalueella jäljellä olevaa AO-varantoa. Luvun yksikkö on kerrosneliö. Luku saadaan vähentämällä AO_KEM-sarakkeen arvosta POIST_AO_KEM-sarakkeiden arvot. Päivittyy tietokantaan kun AO_KEM- ja POIST_AO_KEM-sarakkeet on päivitetty tai niiden arvoja muutetaan.

VAR_MUU Järjestelmän automaattisesti laskema luku, joka kuvaa käyttötarkoitusalueella jäljellä olevaa muuta kuin asumiseen tarkoitettua varantoa. Luvun yksikkö on kerrosneliö. Luku saadaan vähentämällä MUU_KEM-sarakkeen arvosta POIST_MUU_KEM-sarakkeen arvo. Päivittyy tietokantaan kun MUU_KEM- ja POIST_MUU_KEM-sarakkeet on päivitetty tai niiden arvoja muutetaan.

GEOMETRIA Yleiskaavan aluerajaus viedään tietokantaan a) osayleiskaavojen osalta silloin kun kohde sisällytetään kaavoitusohjelmaan ja b) kantakaupungin kokonaisyleiskaavan osalta kaavan tullessa vireille. Osayleiskaavojen osalta geometria päivitetään OAS:ssa esitetyn mukaiseksi kun kaava tulee vireille ja kun kaava hyväksytään, geometria päivitetään vastaamaan kaavan mukaisten käyttötarkoitusalueiden aluerajauksia ja ominaisuustiedot päivitetään niiden mukaisiksi. Kantakaupungin kokonaisyleiskaavan osalta geometria päivitetään kaavan vireille tulessa vain niille alueille, joille varantoa arvioidaan muodostuvan. Nämä rajaukset voivat poiketa huomattavasti kaavan lopullisista käyttötarkoitusalueista. Ominaisuustiedot merkitään kaikille tietokantaan viedyille kantakaupungin yleiskaavaan kuuluville. Kun kantakaupungin yleiskaava hyväksytään, geometria päivitetään vastaamaan kaavan mukaisten käyttötarkoitusalueiden aluerajauksia ja alueiden ominaisuustiedot päivitetään kaavan mukaisiksi.

Lähde: Tampereen vireille tulleiden ja hyväksyttyjen yleiskaavojen kaavavaranto

Esikatselu

Upota

Data-aineiston esikatselunäkymä ei ole tällä hetkellä saatavilla Klikkaa tästä saadaksesi lisätietoa.

Lataa aineistolinkki

Lisätietoja

Muoto WFS
Katettu ajanjakso -
Viimeisin päivitys 2. marraskuuta 2022
Luotu 2. marraskuuta 2022
SHA256 -