Vantaan yleiskaavojen yhdistelmä

Yleiskaava on yleispiirteinen suunnitelma, jolla ohjataan kaupungin yhdyskuntarakennetta, maankäyttöä ja liikenneverkkoa. Siinä varataan alueita mm. asumisen, työpaikkojen, liikenteen, luonnonsuojelun ja virkistyksen tarpeisiin. Tyypillisiä yleiskaavassa ratkaistavia asioita ovat kaupunkirakenteen kasvusuunnat, uudet joukkoliikenteen pääyhteydet, luonnonsuojelualueet ja erityistoimintojen kuten varikkojen sijoittuminen. Yleiskaavan laadintaa ohjaa Uudenmaan liiton hyväksymä maakuntakaava. Yleiskaava taas vastaavasti ohjaa yksityiskohtaisempien asemakaavojen ja muiden maankäytön suunnitelmien laadintaa. Yleiskaava esitetään kartalla, ja lisäksi siihen kuuluvat kaavamerkinnät ja -määräykset sekä kaavaselostus.

VOIMASSA OLEVIEN YLEISKAAVOJEN YHDISTELMÄ

Vantaalla on voimassa kaksi yleiskaavaa: yleiskaava 2007 ja yleiskaava 2020. Uusi 11.1.2023 voimaan tullut yleiskaava 2020 kattaa lähes koko kaupungin alueen lukuun ottamatta kaavasta pois rajattua Länsisalmea sekä kahta Helsingin hallinto-oikeuden kumoamaa aluemerkintää. Karttapalveluun on tuotu voimassa olevien kaavojen kaavakarttojen sisältö näiden kahden kaavan yleiskaavayhdistelmänä. Tämän lisäksi Yleiskaava 2020 oikeusvaikutteiset liitekartat löytyvät omina tasoinaan valikkopuusta. Painamalla kaavakartan kohteita kartalla aukeaa tieto kaavakohteen merkinnästä ja kaavasta.

Yleiskaava 2020 (tullut voimaan kuulutuksella 11.1.2023)

Yleiskaava 2020 koostuu kolmesta oikeusvaikutteisesta kartasta määräyksineen: kaavakartta sekä kaksi liitekarttaa Oikeusvaikutteinen liitekartta 1: Arvokas kulttuuriympäristö ja Oikeusvaikutteinen liitekartta 2: Luonnonmonimuotoisuuden kannalta erittäin tärkeät alueet (luo-alueet). Oikeusvaikutteisset liitekartat ovat erillisinä tasoina samassa tasopuussa. Koko kaava-aineisto on nähtävillä Vantaan nettisivuilla.

Yleiskaava 2007 (tullut voimaan kuulutuksilla 25.2.2009, 3.6.2009 ja 13.1.2010)

Yleiskaava 2007 on voimassa Länsisalmessa Kehä III itäpuolella ja Porvoonväylän eteläpuolelle. Alue ei sisältynyt hyväksyttyyn yleiskaava 2020:n. Lisäksi hallinto-oikeus kumosi yleiskaavasta 2020 kaksi aluetta sekä osan kaupan alueen (KM) määräyksestä. Seuraavilla alueilla jää osittain voimaan yleiskaava 2007:

Hakkilassa osittain kumoutuneelle yleiskaava 2020 asumisen alueelle jää voimaan yleiskaava 2007:n ”teollisuusalue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY)”. Näiden lisäksi alueelle tulee voimaan yleiskaava 2020:n ”pohjavesialue” ja ”voimajohto”.

Kiilasta (Myllykyläntie 4–8) kumoutuneelle yleiskaava 2020 luonnonsuojelualueelle jää voimaan yleiskaava 2007:n ”ympäristövaikutuksiltaan merkittävien teollisuustoimintojen alue (TT)”, ”teollisuusalue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY)” sekä ”Tieliikennealue (L). Näiden lisäksi alueelle tulee voimaan yleiskaava 2020 ”lentomeluvyöhyke 2 (LDEN 55-60 dB)” ja ”ohjeellinen ulkoilureitti”.

Määräykset ja selostus ovat ladattavissa Vantaan kaupungin Internet-sivuilta.

Koordinaatisto(t):

  • ETRS-GK25 (EPSG:3879)

Rajapintapalvelujen osoitteet:

Julkaistut tasot:

  • kaava:yleiskaava83
  • kaava:yleiskaava92
  • kaava:yleiskaava_2007
  • Yleiskaavayhdistelma_11012023
  • Yleiskaavayhdistelma_11012023_L1_kulttuuri
  • Yleiskaavayhdistelma_11012023_L2_luonto

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Vantaan kaupunkiympäristön toimiala
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. yleiskaava@vantaa.fi
Lisätietoa verkossa
  1. https://gis.vantaa.fi/rajapinnat/
  2. https://www.vantaa.fi/fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu/kaavoitus/yleiskaavoitus/vantaan-yleiskaava-2020
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Viimeksi muokattu 20.02.2024
Näytä muutoshistoria
Luotu 04.07.2016