Tietoaineistot

Löytyi 166 tietoaineistoa

Suositut avainsanat: yhteentoimivuus

 • Suosituksessa määritellään menetelmä, jolla organisaation kokonaisarkkitehtuuri suunnitellaan sekä annetaan suositukset kokonaisarkkitehtuurin eri osa-alueiden kuvausten laatimisesta. Suosituksen tarkoituksena on...

  Koko maa
 • Tässä esiselvityksessä kuvataan tavoitteena oleva Suomen julkisen hallinnon tietojen yhteentoimivuutta edistävä metatietopalvelu. Sen avulla valtion ja kuntien tietojärjestelmien tuottajat, kehittäjät ja...

  Koko maa
  ZIP
 • Tämän suosituksen tarkoitus on määrittää julkisessa hallinnossa käytettävien keskeisten jatkuvien ICT-palvelujen palvelutasoluokat ja laatukriteerit. Tavoitteena on yhtenäistää tietyissä valituissa jatkuvissa...

  Koko maa
 • COBIT tarjoaa viitekehyksen, joka perustuu kokoelmaan yleisiä ICT-prosesseja liiketoimintajohtajien, ICT-toimittajien ja auditoijien ymmärtämässä muodossa. ( 31.08.2011)

  Koko maa
 • Suosituksen tarkoitus on yhdenmukaistaa ja selkeyttää julkisen hallinnon prosessien kuvaamista. Prosessien kehittäminen liittyy organisaation suunnitteluun ja kehittämiseen ja sen pohjana ovat organisaation visiot,...

  Koko maa
 • Suositus on korvattu uudella suosituksella JHS 211 Kuntien teknisen ja ympäristötoimen sisältöpalvelut. http://www.jhs-suositukset.fi/suomi/jhs211

  Koko maa
 • Toimintamalli kuvaa, miten ICT:n ympäristövaikutukset huomioidaan säh¬- köisiä palveluja rakennettaessa kattaen palvelujen suunnittelun, kehittämis- työn ja ylläpidon elinkaaren eri vaiheet. Toimintamalli on...

  Koko maa
  PDF
 • Valtioneuvosto on tänään valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 3 §:n 11 kohdan nojalla päättänyt valtionhallinnon tietoturvallisuuden kehittämisperiaatteista. Periaatepäätöksellä ohjataan valtionhallintoa kehittämään...

  Koko maa
  HTML
 • Suosituksessa kuvataan julkisen hallinnon XML-skeemojen muodostamisen yhteisiä periaatteita. Suosituksessa tukeudutaan soveltuvin osin kansainvälisiin standardeihin sekä tunnettuihin referenssisuosituksiin (W3C:n...

  Koko maa
 • Suositus on tarkoitettu asiakirjahallinnon tarpeisiin sekä julkisen hallinnon asiakirjojen julkaisemiseen erityisesti verkkojulkaisuina. Suositus on syytä huomioida asiakirjojen hallinta- ja...

  Koko maa
 • Tämä suositus koskee siirrettävien paikkatietojen mallintamista. Suositusta on noudatettava niiden tietojen osalta, jotka halutaan tuoda paikkatietojen yhteiskäytön piiriin. Suositus ei koske...

  Koko maa
 • Tämän suosituksen tarkoituksena on antaa yleiset suositukset julkisen hallinnon organisaatioiden verkkopalveluiden (verkkosivustojen ja asiointipalveluiden) suunnitteluun, kehittämiseen ja ylläpitoon. Tässä...

  Koko maa
 • Suositus koskee rakennuslain mukaisten vahvistettujen kaavojen, rakennuskieltojen ja tonttijakojen ominaisuustietoja. Suosituksen teksti korvaa osittain 31.12.1997 saakka voimassaolleen JHS 105-suosituksen....

  Koko maa
 • This standard specifies an XML implementation for the OGC and ISO Observations and Measurements (O&M) conceptual model, including a schema for Sampling Features. ( 06.03.2013 )

  Koko maa
 • MDM-viitearkkitehtuuri on tarkoitettu käytettäväksi ohjeena kunnan master datan hallinnointia toteutettaessa. Tavoitteena on master datan hallinnoinnin toimivuus ja yhdenmukaisuus läpi kunnan. Viitearkkitehtuurin...

  Koko maa
  ZIP
 • Tämä kansainvälinen standardi esittää perusteet laadunhallintajärjestelmille, jotka ovat ISO 9000 -sarjan standardien aiheena, ja määrittelee aiheeseen liittyvät termit. (31.08.2011)

  Koko maa
  HTML
 • Unicode on yleismaailmallinen merkistöstandardi, joka on yhteneväinen kansainvälisen standardin ISO/IEC 10646 (UCS) kanssa. Unicode on ilmainen. (20.02.2013)

  Koko maa
  HTML
 • VAHTI muodosti elokuussa 2003 työryhmän valmistelemaan Suomen valtionhallinnon tietoturvallisuuden kehittämisohjelmaa. Tietoturvallisuuden kehitysohjelma sisältää 6 kehittämisaluetta, joissa on 28 kehittämiskohdetta....

  Koko maa
  HTML
 • Tämä on neljäs versio Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmän (VAHTI) tietoturvasanastosta. Edelliseen julkaisuun (VAHTI 4/2003) verrattuna sanasto on laajentunut runsaalla neljänneksellä: määriteltyjä...

  Koko maa
  HTML
 • Tämän suosituksen tarkoituksena on opastaa tietojärjestelmiä hankkivia organisaatioita järjestelmän hankinnassa antamalla ohjeita ja malleja järjestelmän vaatimusten määrittelemiseksi. Suositus perustuu julkisen...

  Koko maa
Voit käyttää rekisteriä myös API avulla (katso myös API-dokumentaatio).