Löytyi 26 tietoaineistoa

Lisenssit: Creative Commons Attribution 4.0

 • ISO/IEC 10646:2011, Universal Coded Character Set (UCS)

  Information technology -- Universal Coded Character Set (UCS) ISO/IEC 10646:2011 specifies the Universal Coded Character Set (UCS). It is applicable to the representation, transmission, interchange, processing, storage, input and presentation of the written form of the languages of the world as well as additional symbols. It covers over 109 000 characters from the world's scripts. (08.09.2011)
 • SADe-ohjelma: ICT:n ympäristövaikutukset -toimintamalli

  Toimintamalli kuvaa, miten ICT:n ympäristövaikutukset huomioidaan säh¬- köisiä palveluja rakennettaessa kattaen palvelujen suunnittelun, kehittämis- työn ja ylläpidon elinkaaren eri vaiheet. Toimintamalli on ensisijaisesti tuotettu tukemaan SADe-ohjelman (Sähköi- sen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman, www.vm.fi/sade) hankkeita. Se on lisäksi käytettävissä ja vapaasti...
 • VAHTI-ohje 2009/4 Information Security Instructions for Personnel

  These information security instructions are intended for public administra­tion personnel, those working on public administration assignments (e.g. serv­ice providers) and people regularly using its information systems or premises (e.g. students). These instructions can also be used where applicable in other public administration organisations. These instructions summarise the basic issues of...
  HTML
 • Valtion avattuja tietovarantoja 2014

  Tietoja valtion avatuista tietovarannoista 2014. Listaa on koottu mm. kokonaisarkkitehtuurityössä, eikä se kata kaikki avattuja tietovarantoja. Listaa ei päivitetä vaan tarkoituksena on, että tietoja avatuista tietovarannoista ylläpidetään Avoindata.fissä.
 • Valtion talousarvioesitykset

  Valtion talousarvioesitykset julkaistaan koneluettavassa xml- ja csv-muodossa. Ensimmäinen koneluettavassa muodossa julkaistava talousarvioesitys on vuoden 2014 talousarvioesitys. Vuodesta 2014 lukien kaikki hallituksen talousarvioesitykset tuotetaan koneluettavassa muodossa budjetti.vm.fi -sivustolle aina 36 tunnin kuluttua talousarvioesityksen julkaisemisesta. Hallituksen esitysten ohella...
  XML JA CSV
 • Tietoja valtion hankesalkusta

  Valtionhallinnon merkittävistä kehityshankkeista kerätään tietoja yhteiseen hankesalkkuun. Salkkuun tulee viedä vähintään sellaiset kehityshankkeet, jotka sisältävät tietojärjestelmien kehittämistä ja joiden kokonaiskustannukset ovat vähintään miljoona euroa. Hankkeiden tietoja tulee päivittää vähintään kolme kertaa vuodessa (tammikuu, toukokuu, syyskuu), minkä jälkeen valtiovarainministeriö...
 • Valtion taloushallinnon arkkitehtuuri

  Taloushallinnosta talouden hallintaan: valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila - työryhmän loppuraportti.
 • JHS 195 Toimipaikan ja toimipaikkaan liittyvien käsitteiden määritelmät

  Tässä suosituksessa määritetään toimipaikkakäsitteen sisältö ja sen käyttöala. Lisäksi suosituksessa määritellään toimipaikkakäsitteeseen läheisesti liittyviä muita käsitteitä, jotta voidaan välttää käsitteelliset sekaannukset ja termien käytön epäjohdonmukaisuudet.
 • JHS 194 Kuntien ja kuntayhtymien XBRL-taksonomia

  Kuntien ja kuntayhtymien XBRL-taksonomia on kuntien ja kuntayhtymien yhteinen taloustietojen raportoinnissa käytettävä standardi, jolla mahdollistetaan tietojen automaattinen toimittaminen erilaisiin ulkoisen raportoinnin tarpeisiin. Tässä suosituksessa kuvatun kuntien ja kuntayhtymien XBRL-taksonomian hyödyt liittyvät kuntien talous- ja toimintatietojen standardointikokonaisuuteen, jossa...
 • JHS 192 Kuntien ja kuntayhtymien tililuettelo

  Tämä suositus määrittelee kunnan, kuntayhtymän, kunnallisen liikelaitoksen ja taseyksikön sekä kunnan konsernitilinpäätöksen tililuettelon ja sen käytön tase-, tulos- ja rahoituslaskelmakaavoineen. Suosituksella standardoidaan kuntasektorin tililuetteloa huomioiden järjestelmien suomat mahdollisuudet hyödyntää koko laskentatunnisterakennetta, jonka osa tilikin on, perustietoineen kaikessa...
 • JHS 196 EUREF-FIN -järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa

  Tässä suosituksessa kuvataan yleiseurooppalaisen ETRS89-vertausjärjestelmän kansallinen realisaatio EUREF-FIN-vertauskehys ja suositellaan sen käyttöä kartastotöissä ja paikkatietopalveluissa muun muassa Kartastokoordinaattijärjestelmän (KKJ) sijaan. Suositus on tarkoitettu ensisijaisesti paikkatietoaineistojen ja -järjestelmien tuottajille, mutta myös käyttäjille. Suositus on luonteeltaan...
 • JHS 197 EUREF-FIN -koordinaattijärjestelmät, niihin liittyvät muunnokset ja k...

  Tämä julkisen hallinnon suositus määrittelee EUREF-FIN-datumiin pohjautuvat koordinaattijärjestelmät, niiden väliset koordinaattikonversiot ja suositellut koordinaattimuunnokset EUREF-FIN:n ja kartastokoordinaattijärjestelmän (KKJ) välille. Tässä suosituksessa määritellään lisäksi EUREF-FIN:n kanssa käytettävät karttaprojektiot, tasokoordinaattijärjestelmät ja karttalehtijako. Suositus antaa...
 • JHS 189 Avoimen tietoaineiston käyttölupa

  Julkishallinnon avoimen datan lisenssin, jäljempänä avointen tietoaineistojen käyttöluvan, tarkoituksena on antaa oikeudellinen varmuus siitä, että käyttöluvan kohteena olevaa dataa voi vapaasti käyttää kaikin mahdollisin tavoin edellyttäen, että datan lähde mainitaan käyttöluvasta ilmenevällä tavalla. Uudelleenkäytön oikeudet Suomen julkishallinnon avoimiin tietoaineistoihin suositellaan...
 • JHS 191 Tiedonohjaussuunnitelman rakenne

  Suosituksessa määritellään julkisessa hallinnossa laadittavien tiedonohjaussuunnitelmien rakenne. Suosituksen tavoitteena on yhdenmukaistaa julkisessa hallinnossa laadittavia tiedonohjaussuunnitelmia, niissä käytettäviä metatietoja sekä niiden arvojoukkoja. Suosituksessa määriteltävä tiedonohjaussuunnitelman rakenne ja sen pakolliset metatiedot täyttävät arkistolaitoksen SÄHKE2-normin...
 • JHS 193 Paikkatiedon yksilöivät tunnukset

  Tämä suositus määrittelee URI-tunnusten rakennemallin ja uudelleenohjauksen käytänteet sekä ohjeistaa tunnusten toteuttamista ja paikkatietokohteiden elinkaarisääntöjen laatimista. Lisäksi esitellään URI-tunnusten hyödyntämistä ja käyttötapausesimerkkejä. Suosituksen mukaan URI-tunnusten rakennemallia tulee soveltaa INSPIRE-direktiivin soveltamisalaa laajemmin koko julkishallinnossa tietojen...
 • Kokonaisarkkitehtuurin koulutusmateriaalit 11/2012 - 03/2014

  Valtiovarainministeriö on järjestänyt julkiselle hallinnolle kokonaisarkkitehtuurikoulutusta ajalla 11/2012 - 03/2013. Koulutuksen sisältö ja kurssikuvaukset on nähtävillä valtiovarainministeriön Kokonaisarkkitehtuurikoulutukset 2012-2014-esitteestä.
  PPTXZIP
 • MDM esiselvitys

  Ydintietojen hallinta on yhteentoimivuuden edellytys. Tämä esiselvitys lähti purkamaan toimipaikka-tietoon liittyvää ydintiedon hallinnan nykytilannetta ja jo tehtyä taustatyötä. Näiden kautta pyrittiin tunnistaman vaikeuksien juurisyy. Ratkaisu sisältää ehdotuksen tietosisällöksi ja hallintamalliksi sekä arvion sovellettavasta teknologiasta. Valtiovarainministeriön teettämä esiselvitys...
 • Valtionhallinnon tietojärjestelmäsalkku 2014

  Osana "Tietoja valtion tietohallinnosta" selvitystä valtion viranomaisilta kysyttiin tietojärjestelmäluetteloita. Kysely tehtiin keväällä 2015 ja se kuvaa vuoden 2014 tilannetta. Kaikki viranomaiset eivät vastanneet tähän osioon eikä vastanneiden viranomaisten osalta tietojen kattavuutta ei ole tarkastettu.
  XLSX
 • Viitearkkitehtuurimalli

  Viitearkkitehtuuri jäsentää ja määrittää ratkaisukokonaisuuden keskeisimmät rakenneosat ottamatta tarkasti kantaa esimerkiksi toteutusteknologiaan tai muihin suunnittelun tai toteutuksen yksityiskohtiin. Viitearkkitehtuurit ovat keskeinen osa tavoitetilan kuvausta. Tämä malli kuvaa viitearkkitehtuurin laatimisprosessin ja sisältää dokumenttipohjat viitearkkitehtuurin laatimiseen. Malli ja...
 • Valtion hankintatoimen tavoitearkkitehtuuri

  Valtion hankintatoimen tavoitetila kuvaa miten valtionhallinnon hankintatoimen toiminta, keskeiset käsitteet ja tiedot, sidosryhmät, roolit sekä tietojärjestelmäpalvelut muodostavat yhteentoimivan kokonaisuuden, jonka avulla hankintatoimea voidaan tehostaa ja hankintojen vaikuttavuutta parantaa. Keskeisiä valtion hankintatoimen kehittämisen ja uusiutumisen ajureita ovat mm.: valtionhallinnon...