Löytyi 11 tietoaineistoa

Avainsanat: paikkatiedot

 • ISO 19101-1 rev Reference model -- Part 1: Fundamentals

  Standardi kuvaa ISO 19100 -standardiperheen rakenteen ja perusperiaatteet. Siinä on määritelty ja kuvattu osastandardien väliset suhteet yleisellä tasolla (25.01.2013)
 • ISO 19156:2011 Observations and measurements

  This standard specifies an XML implementation for the OGC and ISO Observations and Measurements (O&M) conceptual model, including a schema for Sampling Features. ( 06.03.2013 )
 • JHS 158 Paikkatiedon metatiedot

  Suosituksessa määritellään vektori- ja rasterimuotoisten paikkatietojen metatiedon sisältö ja annetaan ohjeita paikkatiedon kuvaamiseen ja metatiedon dokumentoimiseen. Suositus koskee ensisijaisesti digitaalisia paikkatietoja. Vuonna 2010 julkaistussa päivityksessä on otettu huomioon INSPIRE-direktiiviin liittyvän metatietoasetuksen vaikutukset. INSPIRE-metatietoprofiili on kuvattu suosituksen...
 • JHS 160 Paikkatiedon laadunhallinta

  Suosituksessa määritellään kansainvälisiin standardeihin perustuva paikkatiedon laadunhallinnan ja arviointimenettelyn viitekehys. Suosituksen keskeiset kokonaisuudet ovat paikkatiedon laadun mittaaminen, arviointi sekä laatutulosten raportointi. Suositus on tarkoitettu paikkatiedon tuottajille, joiden tehtävänä on arvioida tietoaineistonsa laatua asiakkaan vaatimusten mukaisesti sekä...
 • JHS 162 Paikkatietojen mallintaminen tiedonsiirtoa varten

  Tämä suositus koskee siirrettävien paikkatietojen mallintamista. Suositusta on noudatettava niiden tietojen osalta, jotka halutaan tuoda paikkatietojen yhteiskäytön piiriin. Suositus ei koske tiedontuottajaorganisaation sisäisiä tietomalleja; ne voivat olla organisaation oman toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisessa muodossa. Yhteiskäytön piiriin tuotavat aineistot on kuitenkin voitava muuntaa...
 • JHS 163 Suomen korkeusjärjestelmä N2000

  Suositus on tarkoitettu paikkatietoaineistojen ja -järjestelmien tuottajille ja käyttäjille. Suositus on luonteeltaan tekninen ja siinä määritellään Suomen valtakunnallinen korkeusjärjestelmä N2000. Valtakunnallisissa kartastotöissä ja paikkatietopalveluissa suositellaan käytettäväksi kuvattua korkeusjärjestelmää N2000. (18.08.2011)
 • JHS 178 Kunnan paikkatietopalvelurajapinta

  Suosituksen tarkoituksena on harmonisoida kuntien tiedontuotantoprosessien paikkatietopalvelujen rajapinnat sekä julkisen että yksityisen sektorin käyttötarpeita varten. Suositus tukee PSI-direktiivin edellyttämien tietopalvelujen toteuttamista. Suosituksen tarkoituksena ei ole toteuttaa INSPIRE-direktiivin määritysten mukaista tietojen ja palvelujen harmonisointia. (18.08.2011)
 • JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut

  Tämä suositus määrittelee paikkatietosisältöjä tarjoavissa verkkopalveluissa käytettävät palvelurajapinnat. Suosituksen on tarkoitus kattaa kaikki erilaisessa muodossa paikkatietoa jakelevat sisältöpalvelut, mutta ensi vaiheessa se käsittelee yksityiskohtaisesti vain karttakuvapalvelua (ns. WMS-palvelu). Kohdemuodossa esitetyn ja hilamuotoisen paikkatiedon osalta JHS täydentyy myöhemmin....
 • JHS 193 Paikkatiedon yksilöivät tunnukset

  Tämä suositus määrittelee URI-tunnusten rakennemallin ja uudelleenohjauksen käytänteet sekä ohjeistaa tunnusten toteuttamista ja paikkatietokohteiden elinkaarisääntöjen laatimista. Lisäksi esitellään URI-tunnusten hyödyntämistä ja käyttötapausesimerkkejä. Suosituksen mukaan URI-tunnusten rakennemallia tulee soveltaa INSPIRE-direktiivin soveltamisalaa laajemmin koko julkishallinnossa tietojen...
 • JHS 177 Paikkatietotuotteen määrittely

  Suositus ohjeistaa paikkatietotuotteiden määrittelyä XML-skeemoina ja tuotteiden dokumentointia tietotuoteselosteina sekä näihin tuloksiin tähtäävää määrittelyprosessia. Paikkatietotuotteiden määrittely seuraa kansainvälisen standardoinnin ja eurooppalaisen INSPIRE-direktiivin täytäntöönpanon mukaisia käytäntöjä. Julkisen hallinnon suositus JHS 162 Paikkatiedon mallintaminen tiedonsiirtoa...
 • Julkisen hallinnon paikkatiedon viitearkkitehtuuri v. 0.8

  Kokonaisarkkitehtuurityö ja paikkatiedon viitearkkitehtuuri tähtäävät tietojärjestelmien yhteentoimivuuteen julkishallinnossa ja laajemminkin koko yhteiskunnassa. Paikkatietojen osalta lähtökohtana ovat eurooppalainen Inspire-lainsäädäntö ja kansainväliset standardit, joilla tavoitellaan yhteentoimivuutta yleismaailmallisesti. Säädösten ja standardien ohella yhteentoimivuuteen ohjaavat...