Löytyi 143 tietoaineistoa

 • Alikulkupaikka (Tierekisterin tietolaji 262)

  Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. Tierekisteriin viedään kaikki yleisillä teillä olevat alikulkukorkeutta rajoittavat esteet. Sähkö-, yms. kaapeleista otetaan mukaan vain rauta- ja raitioteiden ajojohdot. Alikulkupaikan tieosoite määräytyy ko. esteen puolivälin mukaan (esim. risteävien teiden keskilinjat). Tapaus, jossa kaksi ajorataisella tiellä molemmilla ajoradoilla...
 • Telematiikkajakso (Tierekisterin tietolaji 180)

  Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. Tällä tietolajilla ilmoitetaan pysyvin valvontavälinein varustetut telemaattisesti ohjatut tieosuudet. Inventoiti tehdään toimistotyönä Liikennekeskusten toimesta ja kirjataan keskitetysti TLP-yksikössä.
 • Urakka-alue (Tierekisterin tietolaji 312)

  Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. Tiestö on jaettu urakka-alueisiin, joiden hoidosta vastaa aika-ajoin kilpailutettavat urakoitsijat. Jako ja sen mukainen inventointi tehdään toimistotyönä. Kulloinkin kilpailutettava aluejako suunnitellaan ja viedään tierekisteriin edellisen vuoden (xx) keväänä ennen alueurakan tietojen inventointia. Voimaantulopäivämääränä käytetään...
 • Matkailu- ja museotiet (Tierekisterin tietolaji 146)

  Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. Tällä tietolajilla ilmoitetaan, mikäli tieosuus on museotie tai kuulu johonkin matkailutieksi määriteltyyn yhden tai useamman tien muodostamaan kokonaisuuteen.
 • Soratieluokka (Tierekisterin tietolaji 149)

  Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. Soratiet luokitellaan toimistotyönä kolmeen luokkaan liittymäväleittäin. Perusluokitus pohjautuu liikennemäärään (KVL), mutta yksittäistä tietä luokiteltaessa tarkistetaan lisäksi asiakastarpeet ja tien merkittävyys suhteessa muihin vähäliikenteisiin teihin. Tien merkittävyyden perusteina käytetään tiepiirin keskeisiä asiakasryhmiä ja...
 • Jätehuolto (Tierekisterin tietolaji 505)

  Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. Tälle tietolajille inventoidaan levähdysalueilla olevien jäteastioiden lukumäärät. Jäteastioiden tieosoitteen on oltava sama kuin ao. levähdysalueen. Jäteastiat ja jätesäiliöt kuvataan.
 • Pyörätien ja jalkakäytävän yhdistelmän haara (Tierekisterin tietolaji 270)

  Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. Tierekisteriin viedään pyörätieltä myös haarat, eli alle 20 m:n pätkät, jotka johtavat usein bussipysäkille, hautausmaalle tms. paikkaan.
 • Painorajoitusalttius (Tierekisterin tietolaji 309)

  Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. Tiestön alttius kelirikolle inventoidaan toimistotyönä kelirikkotilastojen, tien kuntohavaintojen sekä paikallisen asiantuntemuksen perusteella. Alttius määritellään liittymäväleittäin ja kirjataan tierekisteriin siten, että yhtenäistä luokkaa oleva tieosuuden alku- ja loppupisteenä käytetään aina liittymän osoitetta (tai tien...
 • Navigointilinja (vesiväyläaineisto)

  Navigointilinja osoittaa väylän ohjeellisen ajolinjan. Sisältää Liikenneviraston vesiväylärekisteriin merkityt navigointilinjat.
 • Automaattivalvontajaksot (Tierekisterin tietolaji 194)

  Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. Tällä tietolajilla ilmoitetaan poliisin pysyvin valvontavälinein varustetut tieosuudet ja liittymäalueet. Tieosoite määräytyy ko. tieosuuden molemmissa päissä valvonnasta kertovan ilmoitustaulun mukaan.
 • Väylä (vesiväyläaineisto)

  Väylä on päätepisteittensä välille maastoon ja kartalle merkitty yhtenäinen kulkureitti vesialueella. Väylän geometria muodostuu navigointilinjoista ja väyläalueista. Merenkulun turvalaitteet, vesiliikennemerkit, rajoitusalueet ja ruoppausalueet linkittyvät yleensä yhteen tai useampaan väylään. Sisältää Liikenneviraston vesiväylärekisteriin merkityt merkityt väylät.
 • Merikartta-aineisto

  Liikenneviraston merikartta-aineisto on Liikenneviraston eri tietolähteistä koostama aineistokokonaisuus, josta Liikennevirasto tuottaa elektronisia sekä painettuja merikarttoja. Aineisto ei korvaa navigoinnissa käytettävää painettua merikarttaa. Liikennevirasto ei vastaa aineisto käytöstä aiheutuvista vahingoista.
 • Liikennemäärä (tierekisterin tietolaji 201)

  Aineisto kuvaa Liikennemäärän Liikenneviraston ylläpitämillä maanteillä. Moottoriajoneuvojen kokonaismäärä (kpl). Tieto luetaan vuosittain liikennelaskentajärjestelmän kautta, mistä on annettu omat ohjeet. Tieto kuvaa tien poikkileikkauksen liikennettä osuudella, jolla liikennemäärä ja liikenteen koostumus on vakio. Kuvaustekniikka perustuu: KVL vuoden keskimääräinen vuorokausiliikenne, KAVL...
 • Pohjavesialue (Tierekisterin tietolaji 141)

  Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. Tierekisteriin viedään keskitetysti SYKE:n aineiston perusteella kaikki tärkeiksi luokitellut sekä muut vedenhankintaan soveltuvat pohjavesialueet, joita tie leikkaa tai jotka muuten edellyttävät tieympäristön suojausta. ELYt täydentävät toimistotyönä suojaus- ja suolankäyttörajoitustiedot.
 • Aidat (Tierekisterin tietolaji 515)

  Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. Tällä tietolajilla ilmoitetaan aidalla varustettu tieosuus. Aidoista inventoidaan tyyppi ja materiaali.
 • Liikennevirasto WMTS

  Liikennevirasto WMTS on karttakuvapalvelu, jonka kautta on saatavilla seuraavat rasterimuotoiset kartta-aineistot: • Yleiskartat • Rannikkokartat ja niiden suurempimittakaavaiset erikoiskartat • Satamakartat ja niiden suurempimittakaavaiset erikoiskartat • Sisävesikartat ja niiden suurempimittakaavaiset erikoiskartat • Merikarttasarjat ja niiden suurempimittakaavaiset erikoiskartat sekä...
 • Viherhoitoluokka (Tierekisterin tietolaji 322)

  Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. Viheralueiden hoidon laatuvaatimukset eritasoisissa liikenneympäristöissä ilmoitetaan tällä tietolajilla seuraavaa jaottelua käyttäen. Viherhoitoluokkien tarkempi kuvaus ja laatuvaatimukset löytyvät Tiehallinnon julkaisusta 2230055 / Viherhoito tieympäristössä.
 • Onnettomuusindeksi (Tierekisterin tietolaji 231)

  Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. Linjaosuuksilla riski tarkoittaa ennustettua onnettomuuksien ja kuolemien määrää 100 miljardia ajoneuvokilometrejä kohti. Tiedot tuotetaan keskitetysti VTT:n toimesta pääpiirteissään TARVAn homogeenisten jaksojen jaolla. Onnettomuusennusteet tehdään yhdistämällä onnettomuushistorian ja onnettomuusmallien tiedot Tarvan periaatteita...
 • Joukkoliikenteen pysäkki (Digiroad-tietolaji)

  Määritelmä: Julkisen liikenteen käytössä oleva pysäkki. Joukkoliikenteen pysäkeillä on sijaintitiedon lisäksi kattavasti ominaisuustietoja, mm. nimi-, tyyppi- ja varustetietoja. Kattavuus: Joukkoliikenteen pysäkki voi sijaita kaikilla muilla tielinkeillä, paitsi kevyen liikenteen väylillä, lautoilla ja losseilla. Tietolaji kattaa niin paikallis- kuin kaukoliikenteen pysäkit. Aineisto on...
 • Pyörätien ja jalkakäytävän yhdistelmän käyttöoikeus (Tierekisterin tietolaji ...

  Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. Tieto ilmoitetaan, jos käyttöoikeusrajoituksia tai –laajennuksia esiintyy.