Löytyi 141 tietoaineistoa

 • Suoja-alue (Tierekisterin tietolaji 305)

  Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. Tieto inventoidaan toimistotyönä suunnitelma- tms. asiakirjoista ja rekisteröidään vain jos lähimmän ajoradan keskiviivasta mitatusta normaalileveydestä (20 metriä) on poikettu. Vanhan lain silloisille paikallisteille sallimaa 12 metriä ei tierekisteriin merkitä.
 • Kantavuusmittaus (Tierekisterin tietolaji 703)

  Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon.
 • Mittarata (Tierekisterin tietolaji 341)

  Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. Tietolajille viedään matkamittareiden tarkistamista varten perustetut mittaradat. Ely varmistaa ajoittain mittaradan asianmukaisuuden ja korjaa kohteen tiedot ajan tasalle. Historiaa ei tietolajille kerätä.
 • Matka-ajan seuranta (Tierekisterin tietolaji 181)

  Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. Tällä tietolajilla ilmoitetaan automaattisen matka-ajan seurannan piirissä olevat tieosuudet, jotka ovat lähinnä päätieverkolla.
 • Suojatiet (Tierekisterin tietolaji 310)

  Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. Liittymissä olevat suojatiet rekisteröidään liitymätietoina (kts. solmut, liittymät ja liittymätiedot). Sen lisäksi niistä ja muuallakin olevista suojateistä voi kerätä tarkempia tietoja tälle tietolajille.
 • Kevyen liikenteen väylä IRI (Tierekisterin tietolaji 750)

  Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. IRI (International Roughness Index) on kansainvälinen epätasaisuusluku.
 • Näkemäprosentti (Tierekisterin tietolaji 109)

  Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. Niiden osuuksien pituus, joilla näkemäpituus ylittää 150 metriä summataan yhteen tieosan puitteissa ja lasketaan montako prosenttia summa on tieosan koko pituudesta. Vastaavasti lasketaan 300 ja 460 metriä ylittävien näkemien prosenttiosuudet. Varsinaiset mittaustulokset löytyvät tietolajilta 113.
 • Portaat (Tierekisterin tietolaji 517)

  Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. Portaista inventoidaan materiaali ja kunto. Portaat kuvataan.
 • Liikennemerkit (Tierekisterin tietolaji 506)

  Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. Tälle tietolajille inventoidaan kaikki maanteiden ja kevyen liikenteen väylien varrella sijaitsevat tieliikenneasetuksen mukaiset pysyvät liikennemerkit, viitat, opastustaulut sekä erkanemis- ja taustamerkit, sekä niiden tyyppi, kiinnitys, materiaali ja kunto. Myös palvelualueiden ja pysäkkien liikennemerkit sekä yksityistieliittymien...
 • Eikoiskuljetusten verkko (Tierekisterin tietolaji 145)

  Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. Tierekisteriin viedään tieto niistä tieosuuksista, jotka on sovittu kuuluvan suurten erikoiskuljetusten verkkoon (SEKV). Tieto saadaan ko. verkkoa kuvaavista reittikartoista ja päätöksistä.
 • Taajama (Tierekisterin tietolaji 139)

  Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. Tieto on viety automaattisesti sinne, missä kiinteistörekisteristä lasketun tilastollisen taajaman raja sulkee tieosuuden sisäänsä. Tieto tarkistetaan keskitetysti aika ajoin ja piirien tehtäväksi jää ylläpitää sitä tieosoitemuutosten osalta.
 • Alikulkupaikka (Tierekisterin tietolaji 262)

  Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. Tierekisteriin viedään kaikki yleisillä teillä olevat alikulkukorkeutta rajoittavat esteet. Sähkö-, yms. kaapeleista otetaan mukaan vain rauta- ja raitioteiden ajojohdot. Alikulkupaikan tieosoite määräytyy ko. esteen puolivälin mukaan (esim. risteävien teiden keskilinjat). Tapaus, jossa kaksi ajorataisella tiellä molemmilla ajoradoilla...
 • Telematiikkajakso (Tierekisterin tietolaji 180)

  Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. Tällä tietolajilla ilmoitetaan pysyvin valvontavälinein varustetut telemaattisesti ohjatut tieosuudet. Inventoiti tehdään toimistotyönä Liikennekeskusten toimesta ja kirjataan keskitetysti TLP-yksikössä.
 • Urakka-alue (Tierekisterin tietolaji 312)

  Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. Tiestö on jaettu urakka-alueisiin, joiden hoidosta vastaa aika-ajoin kilpailutettavat urakoitsijat. Jako ja sen mukainen inventointi tehdään toimistotyönä. Kulloinkin kilpailutettava aluejako suunnitellaan ja viedään tierekisteriin edellisen vuoden (xx) keväänä ennen alueurakan tietojen inventointia. Voimaantulopäivämääränä käytetään...
 • Soratieluokka (Tierekisterin tietolaji 149)

  Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. Soratiet luokitellaan toimistotyönä kolmeen luokkaan liittymäväleittäin. Perusluokitus pohjautuu liikennemäärään (KVL), mutta yksittäistä tietä luokiteltaessa tarkistetaan lisäksi asiakastarpeet ja tien merkittävyys suhteessa muihin vähäliikenteisiin teihin. Tien merkittävyyden perusteina käytetään tiepiirin keskeisiä asiakasryhmiä ja...
 • Jätehuolto (Tierekisterin tietolaji 505)

  Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. Tälle tietolajille inventoidaan levähdysalueilla olevien jäteastioiden lukumäärät. Jäteastioiden tieosoitteen on oltava sama kuin ao. levähdysalueen. Jäteastiat ja jätesäiliöt kuvataan.
 • Pyörätien ja jalkakäytävän yhdistelmän haara (Tierekisterin tietolaji 270)

  Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. Tierekisteriin viedään pyörätieltä myös haarat, eli alle 20 m:n pätkät, jotka johtavat usein bussipysäkille, hautausmaalle tms. paikkaan.
 • Painorajoitusalttius (Tierekisterin tietolaji 309)

  Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. Tiestön alttius kelirikolle inventoidaan toimistotyönä kelirikkotilastojen, tien kuntohavaintojen sekä paikallisen asiantuntemuksen perusteella. Alttius määritellään liittymäväleittäin ja kirjataan tierekisteriin siten, että yhtenäistä luokkaa oleva tieosuuden alku- ja loppupisteenä käytetään aina liittymän osoitetta (tai tien...
 • Navigointilinja (vesiväyläaineisto)

  Navigointilinja osoittaa väylän ohjeellisen ajolinjan. Sisältää Liikenneviraston vesiväylärekisteriin merkityt navigointilinjat.
 • Automaattivalvontajaksot (Tierekisterin tietolaji 194)

  Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. Tällä tietolajilla ilmoitetaan poliisin pysyvin valvontavälinein varustetut tieosuudet ja liittymäalueet. Tieosoite määräytyy ko. tieosuuden molemmissa päissä valvonnasta kertovan ilmoitustaulun mukaan.