Datamängder

Filter
shp Ympäristö ja luonto

18 datamängder hittades

  Tässä analyysissä on simuloitu mikroilmasto yhdelle korttelille Helsingin Punavuoressa. Kaupunkien mikroilmasto on minkä tahansa kaupunkialueen ilmasto, joka eroaa ympäröivästä alueestaan. Lämpösaari on mikroilmasto,...

  Kommuner
  SHP

  Tässä analyysissä arvioidaan Helsingin lämpöhaavoittuvuusindeksiä. Lämpöhaavoittuvuus muodostuu altistumisen, herkkyyden ja sopeutumiskyvyn yhteisvaikutuksesta. Lämpöaltistuminen viittaa erittäin korkeisiin...

  Kommuner
  CSV
  GEOTIFF
  GPKG
  GEOJSON
  SHP

  Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) samlar in farligt avfall i Esbo, Helsingfors, Kyrkslätt och Vanda. Materialet innehåller insamlingsplatser för farligt avfall. Farligt avfall från hushållen tas emot på alla...

  Kommuner
  XLSX
  WMS
  WFS
  SHP
  TAB

  Land-coverkartläggning av ogenomträngliga ytor i huvudstadsregionen med hjälp av AI. Pixelvärdena representerar sannolikheten för att pixeln är ogenomtränglig och de ligger mellan 0 och 254. Pixelvärden över 127 kan...

  Kommuner
  WMS
  WFS
  SHP

  Land-coverkartläggning av bar mark i huvudstadsregionen med hjälp av AI. Pixelvärdena representerar sannolikheten för att pixeln är bar mark och de ligger mellan 0 och 254. Pixelvärden över 127 kan anses vara bar...

  Kommuner
  WMS
  WFS
  SHP

  I URCLIM-projektet studerades bebyggelsens inverkan på klimatförhållanden under perioden 1980-2009 samt under perioderna 2020-2049 och 240-2069. Här presenteras modellberäkningar för medeltemperatur och värmestress...

  Kommuner
  WMS
  NETCDF
  WFS
  SHP

  Varje år cirkulerar Helsingforsregionens miljötjänsters (HRM) Sortti-insamlingsbilar (tidigare: cirkulerande insamlingsbilar) i Esbo, Grankulla, Helsingfors, Vanda och Kyrkslätt. Materialet innehåller bilarnas...

  Kommuner
  WMS
  WFS
  XLSX
  SHP

  Materialet innehåller information om omfattningen av HRM:s dagvattenavloppsområde på fastighetsnivå. Dagvattenavloppsområdet baserar sig på § 17a i lagen om vattentjänster. En fastighet som ligger i...

  Kommuner
  WMS
  WFS
  SHP

  Aineisto pitää sisällään vastaukset. Kaikille avoin verkkokysely käynnistyi syksyllä 2017 ja oli auki 17.12.2017 asti. Vastaukset sisältävät tietoa alueista ja paikoista, jotka kaupunkilaiset haluaisivat liittää...

  Kommuner
  SHP

  I materialet ser man i vilka områden det årliga gränsvärdet (40 μg/m3) för kvävedioxid har överskridt eller har riskerat att överskrida. I 2022 uppskattades att det årliga gränsvärdet inte överskrids eller riskerar...

  Kommuner
  WMS
  WFS
  SHP

  Optechin Titan-laserkeilausjärjestelmän pistepilviaineistoa poikkeaa hiukan muista laserkeilausaineistoista siten, että Titan-instrumentissa keilaus tapahtuu samanaikaisesti jopa kolmella erillisellä aallonpituudella...

  Hela landet
  SHP

  Mätpunktsmaterialet omfattar permanenta mätstationer, flyttbara mätstationer och passivinsamlare, samt de årliga genomsnittliga kvävedioxidhalterna (NO2) (μg/m3) som uppmätts i dem under åren 2004-2021. Materialet...

  Kommuner
  XLSX
  WMS
  WFS
  SHP
  TAB

  Data omfattar information om de nuvarande byggda gröna taken, spontant uppkomna gröna tak, samt potentiella gröna tak i huvudstadsregionen. Uppgifterna har tagits fram på ett sådant sätt att man först har identifierat...

  Kommuner
  WMS
  WFS
  SHP

  Materialet innehåller solenergins avkastningspotential beräknad per byggnad. Avkastningspotentialen har beräknats utifrån antagandet att byggnadens tak i tillämpliga delar är helt täckt av solpaneler. Uppgifterna...

  Kommuner
  WMS
  WFS
  SHP

  Lämpliga platser för solpaneler i huvudstadsregionen. Uppgifterna visar potentiella platser för ibruktagning av solpaneler. Materialet presenterar platser som är lämpliga för solpaneler. En del av taket är lämplig för...

  Kommuner
  SHP

  Rak eller reflekterad belysning (nW/cm2/sr) nerifrån och upp nattetid i huvudstadsregionen. Bilderna togs i maj 2014. Materialet har slutförts i Decumanus-projektet med NOAA-satellitbilder som utgångsmaterial och har...

  Kommuner
  WMS
  WFS
  SHP

  Tampereella sijaitsevat luonnonmuistomerkit. Aineisto on muodostettu kuvaruutudigitointina kantakartalla. Aineiston natiivi koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK24 (EPSG:3878). Saatavissa myös WMS- ja WFS-palveluna....

  Kommuner
  CSV
  JSON
  KML
  GML
  SHP

  Aineisto sisältää pääkaupunkiseudun (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen) liikennemeluvyöhykkeet. Aineistossa on eritelty maantie-, tieliikenne-, raideliikenne- ja rautatieliikennemeluvyöhykkeet sekä päivä- ja...

  Kommuner
  SHP
Du kan också komma åt katalogen via API (se API dokumentation).