Förmånsavgöranden

Datamaterialet hänför sig till den dynamiska rapporten 'Förmånsavgöranden ' i FPA:s statistikdatabas Kelasto. Materialet innehåller uppgifter om antalet förmånsavgöranden som FPA har gjort. Materialet på årsnivå omfattar uppgifter från och med år 2004 och materialet på månadsnivå omfattar uppgifter från och med januari 2018.

Den genomsnittliga genomströmningstiden beräknas som kvoten av uppgifterna PVT och RATKAISUT_LASKENTA_LKM. Detta beror på att man inte räknar genomströmningstid för alla avgöranden, t.ex. indragningar och de avgöranden gällande studieförmåner som inte grundar sig på ansökan samt automatiska avgöranden av utkomstskyddet för arbetslösa och reseersättningar.

Genomströmningstiden är skillnaden mellan datumet för avgörandet och inlämnandet av ansökan räknat i kalenderdagar. Genomströmningstiden inbegriper också tid som använts för eventuell tilläggsutredning.

Om materialet har delats i flera csv-filer finns de nyaste uppdaterade uppgifterna i data.csv-filen. I de andra filerna anger filnamnet vilka år materialet i fråga omfattar.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Fpa (Folkpensionsanstalten)
Administratörens e-post
  1. tilastot@kela.fi
Administratörens webbplats https://tietotarjotin.fi/tilastodata/2242438/avoin-data
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 15.11.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 16.05.2022