Helsingfors: Område och miljö


Statistik om område och miljö från Helsingfors statistika årsbok.

Innehåll

 • Areal och folktäthet stordistriktsvis
 • Markägarskap
 • Grönområden förvaltade av Stadsmiljösektorn
 • Luftens temperatur och vattenståndet
 • Nederbörd, fuktighet och solsken
 • Halter av inandningsbara partiklar, kvävedioxid och ozon i luften
 • Utsläpp av växthusgaser motsvarande konsumtionen i Helsingfors
 • Rening av avloppsvatten
 • Vattenkvaliteten i vissa havsområden i Helsingfors
 • Avfall mottaget på Käringmossens avstjälpningsplats enligt slag
 • Problem- och nyttoavfall insamlat i Huvudstadsregionen

Dataresurser (3)

Mer information

Fält Värde
Nyckelord
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
 1. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/18_01_02_tilastollinen_vuosikirja2017.pdf
 2. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/19_01_07_tilastollinen_vuosikirja2018.pdf
 3. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_01_09_tilastollinen_vuosikirja2019.pdf
Typ av datamängd Open data
Internationella jämförelser
Status Aktiv
Ansvarig för datamängd Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Den ansvarigas e-post kaupunkitieto@hel.fi
Den ansvarigas webbplats http://www.hel.fi/kaupunkitieto
comments powered by Disqus