Helsingfors: Samfärdsel


Statistik om transport och turism från Helsingfors statistika årsbok.

Innehåll

 • Kollektivtrafik i Helsingfors
 • Kostnader för och intäkter av kollektivtrafiken
 • Kollektivtrafiken i Helsingfors, Tammerfors och Åbo
 • Trafikvolymen i september
 • Antal passagerare inom persontrafiken som överskridit trafikräknelinjen
 • Motorfordon registrerade i Helsingfors
 • Inregistrerade bilar
 • Körkort
 • Vägtrafikolyckor som kommit till polisens kännedom
 • Offer vid vägtrafikolyckor efter trafikantgrupp
 • Offer vid vägtrafikolyckor efter ålder och trafikantgrupp
 • Flygtrafik: Helsingfors - Vanda flygstation och hela landet
 • Trafiken vid Helsingfors–Malm flygstation
 • Järnvägarnas passagerartrafik inom Helsingfors område och i hela landet
 • Järnvägarnas godstrafik i Helsingforsregionen
 • Passagerartrafik sjöledes
 • Import och export sjöledes
 • Import och export sjöledes efter varugrupp
 • Fartyg som hör till handelsflottan
 • Ankomna fartyg
 • Härbergerings- och restaurangverksamhet
 • Hotell och övernattningar
 • Restauranger och deras alkoholförsäljning

Dataresurser (3)

Mer information

Fält Värde
Nyckelord
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
 1. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/19_01_07_tilastollinen_vuosikirja2018.pdf
 2. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_01_09_tilastollinen_vuosikirja2019.pdf
Typ av datamängd Open data
Internationella jämförelser
Status Aktiv
Ansvarig för datamängd Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Den ansvarigas e-post kaupunkitieto@hel.fi
Den ansvarigas webbplats http://www.hel.fi/kaupunkitieto
comments powered by Disqus