Helsingfors: Social välfärd


Statistik om Social välfärd från Helsingfors statistika årsbok.

Innehåll

 • Barnskydd
 • Familjerådgivningsbyrå
 • Hemservice för barnfamiljer
 • Underhåll och vårdnad av barn
 • FPA-förmåner till barnfamiljer
 • Handikappservice och ekonomiskt stöd samt färdtjänst enligt socialvårdslagen
 • Specialomsorger om utvecklingsstörda
 • Handikappförmåner
 • Missbrukarvården
 • Utkomststöd
 • Utkomststöd distriktvis
 • Hushåll med allmänt bostadsbidrag
 • Mottagare av bostadsbidrag för pensionstagare
 • Allmänt och pensionstagares bostadsbidrag: Helsingfors och hela landet
 • Stödd boendeservices
 • Stöd för närståendevård
 • Verksamheten vid service- och rekreationscentralerna för äldre samt dagverksamheten
 • Institutionsvård och boendeservice för äldre
 • Pensionstagare i Helsingfors
 • Pensionstagare: Helsingforsregionen, Tammerfors, Åbo, Uleåborg och hela landet

Dataresurser (3)

Mer information

Fält Värde
Nyckelord
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
 1. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/18_01_02_tilastollinen_vuosikirja2017.pdf
 2. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/19_01_07_tilastollinen_vuosikirja2018.pdf
 3. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_01_09_tilastollinen_vuosikirja2019.pdf
Typ av datamängd Open data
Internationella jämförelser
Status Aktiv
Ansvarig för datamängd Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Den ansvarigas e-post kaupunkitieto@hel.fi
Den ansvarigas webbplats http://www.hel.fi/kaupunkitieto
comments powered by Disqus