Helsingfors: Hälsoservice och hälsotillstånd

Statistik om social välfärd från Helsingfors statistika årsbok.

Innehåll

 • Personer som fått hälsovård föranstaltad (egen eller köpt) av staden
 • Anlitande av öppenvårdsservice föranstaltad (egen eller köpt) av staden
 • Personer samt vårddagar i anstaltsvårdsservice föranstaltad (egen eller köpt) av staden
 • Helsingforsbor som anlitat öppen hälsovård ordnad av staden (egen eller köpt service), enligt hemdistrikt
 • Besök och vårdsamtal inom den öppna hälsovården ordnad av staden (egen eller köpt), enligt patientens hemdistrikt
 • Bäddavdelningsvård ordnad av staden (egen eller köpt service) enligt patientens hemdistrikt
 • Personer som fått stadens egen hemvårdsservice för åldringar och handikappade, samt antalet besök
 • Helsingforsbor som fått sjukvårdsersättningar för besök hos privata läkare
 • Anlitande av sådan privat sjukvård som ersätts av sjukförsäkringen
 • Personer som fått grund respektive specialersättning för läkemedel, samt utbetalat ersättningsbelopp
 • Personer berättigade till specialersättning för läkemedel
 • Antal invånare berättigade till specialersättning för läkemedel
 • Standardiserat folksjukdomindex
 • Mottagare av i sjukförsäkringslagen avsedd sjukdagpenning resp. föräldradagpenning
 • Invaliditetspensionstagarna efter sjukdomshuvudgrupp
 • Avlidna enligt dödsorsak (54 klasser)
 • Samtliga löntagares olycksfall i arbetet i Helsingfors näringsgrensvis
 • Försäljning av alkoholdrycker i Helsingfors

Dataresurser (4)

Mer information

Den ansvarigas e-post
 1. kaupunkitieto@hel.fi
Den ansvarigas webbplats http://www.hel.fi/kaupunkitieto
Länkar till mer information
 1. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/18_01_02_tilastollinen_vuosikirja2017.pdf
 2. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/19_01_07_tilastollinen_vuosikirja2018.pdf
 3. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_01_09_tilastollinen_vuosikirja2019.pdf
 4. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_12_31_tilastollinen_vuosikirja_2020.pdf
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Last modified 06.04.2021
Visa ändringslogg
Created on 25.01.2016

Give feedback

comments powered by Disqus