LuTU2018 Kallioiden ja kivikoiden luontotyyppien esiintymäaineistot uhanalaisuusarvioinnissa

Luontotyyppien uhanalaisuusarviointia (LuTU) 2018 varten koottiin esiintymäaineistoja yhteensä yli 150 luontotyypistä tai luontotyyppiyhdistelmästä. Aineisto on jaettu tiedostoihin luontotyyppien pääryhmien mukaan.

Kallioiden ja kivikoiden luontotyyppien esiintymiä on tässä aineistossa seuraavista alaryhmistä ja tyypeistä:

Karut kalliotierasammalkalliot: karujen kalliotierasammalkallioiden mallinnetut ja tunnetut esiintymät (sekä polygoni- että pisteaineisto).

Kalliojyrkänteet: 10 karun tai keskiravinteisen kalliojyrkännetyypin mallinnetut esiintymät. Sisältää sekä rantakalliotyyppien jyrkänne-esiintymät että muut karut ja keskiravinteiset jyrkänteet (viiva-aineistoja).

Loivat rantakalliot: kuuden karun ja keskiravinteisen loivan rantakallion mallinnetut esiintymät (polygoniaineistoja).

Luokitukset tarkemmin erillisessä liitedokumentissa https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/KallioidenJaKivikoidenLuontotyyppienEsiintymäaineistotUhanalaisuusarvioinnissa2018.pdf Lisätietoja uhanalaisuusarvioinnista https://luontotyyppienuhanalaisuus.ymparisto.fi/lutu/#/

Täydennykset puuttuvista, etenkin kasvillisuudeltaan edustavista keskiravinteisista kalliojyrkänteistä voi lähettää kuvauksineen tulevaa uhanalaisuusarviointia varten osoitteeseen luontotyyppienuhanalaisuus@syke.fi.

Aineistoa voi käyttää uhanalaisuusarvioinnin lisäksi erilaissa selvityksissä ja ympäristöhallinnon tehtävien tukena. Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0)

RLE Finland 2018 Rock outcrops and scree shore habitats in the assessment of threatened habitat types, occurrences

The dataset was used in the threat assessments of Finnish habitat types 2018. The collected dataset is divided into different files according to the main divisions of habitat types. This data contains the occurrences of the rock outcrops and scree shore habitats. The data was produced by Metsähallitus and processed in Syke.

This dataset of Syke can be used according to open data license (CC BY 4.0)

Karut kalliotierasammalkalliot: polygoniaineisto muodostettu Maanmittauslaitoksen maastotietokannan (2014), Geologian tutkimuskeskuksen 1:200 000 kallioperäkartan ja Corine 2012 -aineiston perusteella rannikon läheisistä kallioperältään ehjistä ja puustoltaan avoimista tai harvoista kallioalueista ja pisteaineisto muodostettu arvokkaiden kallioalueiden inventointiaineiston perusteella kallioalueista, joilla on tähän luontotyyppiin kuuluvaa kalliokasvillisuutta edustavissa määrin.

Kalliojyrkänteet: muodostettu Maanmittauslaitoksen maastotietokannan (2014), Geologian tutkimuskeskuksen 1:200 000 kallioperäkartan sekä Syken rinteensuunta-, Ranta10- ja Corine 2012 -aineistojen avulla muodostettu viiva-aineisto luonnonjyrkänteistä Loivat rantakalliot: muodostettu Maanmittauslaitoksen maastotietokannan (2014), Geologian tutkimuskeskuksen 1:200 000 kallioperäkartan sekä Syken Ranta10- ja Corine 2012 -aineistojen avulla muodostettu polygoniaineisto loivista kalliopaljastumista luonnonympäristöissä
Tarkemmat tiedot aineistojen muodostamisesta aineiston ominaisuustietojen liitedokumentissa.

Aineiston sijainti tietokannassa ..\gis\data\luonto\LuTU2018Esiintymat.gdb LuTU2018_kalliotierasammalkalliot_malli LuTU2018_kalliotierasammalkalliot_pisteet LuTU2018_kalliojyrkanteet LuTU2018_loivatrantakalliot

Aineistot ovat alkuperäismuodossa, eikä niiden geometriaa ole korjattu.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Originell datamängd Link to harvested dataset
Administratör Suomen ympäristökeskus (Syke)
Administratörens e-post
  1. gistuki@syke.fi
Administratörens webbplats https://www.syke.fi
Senast redigerat 26.10.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 11.07.2023