Kelan eläke-etuuden saajat ja keskimääräiset etuudet

data_2020.csv

Av datasmängdens sammandrag

Detta datamaterial hänför sig till den dynamiska rapporten ”Mottagare av pensionsförmåner från FPA och genomsnittliga förmånsbelopp” i FPA:s statistikdatabas Kelasto. Materialet innehåller uppgifter på månadsnivå från år 2018 och uppgifter vid årets slut från år 2008.

Materialet omfattar följande pensionsförmåner från FPA: folkpension, familjepension, barnförhöjning och fronttillägg. Folkpension kan bestå av ålderspension eller sjukpension eller, fram till år 2014, arbetslöshetspension.

Som mottagare av pensionsförmåner betraktas i materialet personer som under statistikföringsmånaden har fått en pensionsförmån som hänför sig till statistikföringsmånaden. Det genomsnittliga förmånsbeloppet är det aritmetiska medelvärdet av de förmåner som betalats ut under statistikföringsmånaden och som hänför sig till denna månad. Retroaktiva utbetalningar som gäller tiden före statistikföringsmånaden inräknas inte i medelvärdet. Statistiken är uppdelad efter mottagarens kön, ålder och boendekommun samt efter förmån.

Källa: Kelan eläke-etuuden saajat ja keskimääräiset etuudet

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format CSV
Filstorlek 107350675
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 16 oktober 2023
Metadata senast uppdaterad 15 maj 2024
Skapad 21 september 2023
SHA256 10f1445e999c0b87b5c31da76f711f1a5a2476008eb914a0b17bd768fb640c70