Kelan eläke-etuuden saajat ja keskimääräiset etuudet

package.json

Av datasmängdens sammandrag

Detta datamaterial hänför sig till den dynamiska rapporten ”Mottagare av pensionsförmåner från FPA och genomsnittliga förmånsbelopp” i FPA:s statistikdatabas Kelasto. Materialet innehåller uppgifter på månadsnivå från år 2018 och uppgifter vid årets slut från år 2008.

Materialet omfattar följande pensionsförmåner från FPA: folkpension, familjepension, barnförhöjning och fronttillägg. Folkpension kan bestå av ålderspension eller sjukpension eller, fram till år 2014, arbetslöshetspension.

Som mottagare av pensionsförmåner betraktas i materialet personer som under statistikföringsmånaden har fått en pensionsförmån som hänför sig till statistikföringsmånaden. Det genomsnittliga förmånsbeloppet är det aritmetiska medelvärdet av de förmåner som betalats ut under statistikföringsmånaden och som hänför sig till denna månad. Retroaktiva utbetalningar som gäller tiden före statistikföringsmånaden inräknas inte i medelvärdet. Statistiken är uppdelad efter mottagarens kön, ålder och boendekommun samt efter förmån.

Källa: Kelan eläke-etuuden saajat ja keskimääräiset etuudet

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format JSON
Filstorlek 44315
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 15 maj 2024
Metadata senast uppdaterad 15 maj 2024
Skapad 21 september 2023
SHA256 820410a62dcb98b5f8517bf9451ab02a34110cc8150774ddb9eb420191ffcfb8