Kemikaalikoodistot

kemikaalikoodistot.json

Av datasmängdens sammandrag

Kodsystem eller uppsättningar av värden som används i informationsmaterial för växtskyddsmedel och biocider: Kodsystemen är: Anmärkningsord, Växtskyddsmedlets användningsställe, Typ av tillstånd för växtskyddsmedel, Verkningssätt för växtskyddsmedlets verksamma ämne, Växtskyddsmedlets produktgrupp, Växtskyddsmedlets produkttyp, Status för beslut om tillstånd för växtskyddsmedel, Kemikaliens användningsändamål (EuPCS), Enhet för det verksamma ämnets halt, EPPO-kod och namn för bekämpningens föremål, Skyddsangivelser, Faroangivelser, Faroklass och -kategori, Faropiktogram och Odlingsgrödans EPPO-kod och namn.

Bland EPPO-koderna finns icke-standardenliga koder som härletts från riktiga EPPO-koder. Koder har härletts om odlingsgrödan eller föremålet för bekämpning inte identifierats bland de standardiserade koderna på det sätt som tillståndsvillkoren förutsätter. Exempel på icke-standardkod: 3GRLC_3 ”klöverfri vall”.

Källa: Kemikaalikoodistot

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format JSON
Filstorlek 2
Tidsmässig täckning -
Senaste uppdatering 30 september 2021
Skapad 30 september 2021
SHA256 4688c5a42ce6882917ccdfb119f755c0d370409eac3375e8eebdb689ef1251be