Koskiensuojelulailla suojellut vesistöt

AlueidenHallintaJaRajoitukset2 WFS-latauspalvelu

Av datasmängdens sammandrag

Aineisto sisältää koskiensuojelulain (nro 35/87 (1987-01-23)) nojalla suojellut kosket ja joet sekä valuma-alueet, joiden sisällä sijaitsevat vesistöt ja vesistön osat on suojeltu. Suojelluille vesistöille tai vesistön osille ei voida antaa vesilaissa tarkoitettua lupaa voimalaitoksen rakentamiseen. Aineisto sisältää myös kohteet, jotka on suojeltu Ounasjoen ja Kyröjoen suojelemisesta voimalarakentamisella säädetyillä erillislaeilla.

Koskiensuojelulailla on kielletty uuden vesivoimalaitoksen rakentaminen 53 vesistöön tai vesistön osaan. Lain mukaan uuden voimalaitoksen rakentamiseen ei saa myöntää vesilaissa tarkoitettua lupaa. Suojellut alueet on rajattu siten, että ne käsittävät yhtenäisiä luonnontaloudellisia kokonaisuuksia. Alueiden valintaperusteina käytettiin vesistöjen virtavesiluonnon luonnontilaisuutta, edustavuutta, uhanalaisuutta ja harvinaisuutta sekä tieteellistä, kalataloudellista, virkistyskäytöllistä ja maisemallista merkitystä. Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0). Aineistosta on julkaistu INSPIRE-tietotuote.

Käyttötarkoitus: Luonnonsuojelualueiden tiedon hallintaan.

Lisätietoja: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/KoskiensuojeluAlueet.pdf

Protected Rapids

The dataset includes rapids, rivers and catchment areas including water bodies under protection in accordance to the Act on Protection of Rapids (nro 35/87 (1987-01-23).

Environmental permissions for building power plants can't be granted on the protected water bodies. The datasets includes also water bodies that are protected on the bases of separate Acts given for protection of Ounasjoki and Kyröjoki rivers against building power plants.

This Syke’s dataset can be used according to open data license (CC BY 4.0). INSPIRE compatible dataset has been published.

Aineisto on numeeristettu alunpitäen Ympäristöministeriössä vuosina 1993-1995 pöytädigitointina. Tausta-aineistona oli 1: 250 000 mittakaavainen pohjakartta. Tämän jälkeen aineistoa on tarkennettu peruskarttamittakaavaan Suomen ympäristökeskuksessa kuvaruutudigitointina. Suojellut vesistöt ja vesistön osat on poimittu valuma-alueet -aineistosta valuma-aluetunnuksen perusteella.

The dataset was first digitized by the Ministry of the Environment in 1993-1995. For this digitizing the base map in scale 1:250 000 was used as a source material. After this the dataset has been defined to match the Finnish base maps in scale 1:20 000 in Finnish Environment Institute (Syke). The outlines for the protected catchment areas are merged from the river basin dataset based on the river basin id.

Källa: Koskiensuojelulailla suojellut vesistöt

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format okänd
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 16 februari 2024
Metadata senast uppdaterad 16 februari 2024
Skapad 16 februari 2024
SHA256 -