Mottagare av stöd för skolresor och utbetalda stöd

Detta datamaterial hänför sig till den dynamiska rapporten Mottagare av stöd för skolresor och utbetalda stöd i FPA:s statistikdatabas Kelasto.

Materialet innehåller uppgifter om mottagare av stöd för skolresor och utbetalda stöd per kalenderår, läsår och månad. Läsåret börjar vid ingången av augusti och slutar vid utgången av juli följande år. Materialet innehåller uppgifter på årsnivå från år 2008, på månadsnivå från år 2017 och på läsårsnivå från år 2009/2010.

Som mottagare betraktas personer som under statistikföringsperioden fått ett belopp som är större än noll. Materialet har skapats utifrån betalningstidpunkten för förmånen. Till exempel för augusti beviljas det mycket skolresestöd, men den största delen av skolresestöden för augusti betalas först i september eftersom biljettförsäljarna fakturerar skolresestödsandelarna för de sålda biljetterna en månad i efterskott. I fråga om skolresestödet tillämpas en månads retroaktiv ansökningstid. En studerande kan exempelvis i september beviljas stöd också för augusti och då betalas stödet för augusti samtidigt som stödet för september.

Materialet innehåller uppgifter om mottagarens kön, ålder, boendekommun, läroanstaltskategori och färdsätt. Uppgifter om färdsätt och läroanstaltskategori är tillgängliga från år 2009. Från augusti 20221 finns även uppgifter som utbildningens avgiftsfrihet, antal resdagar och resans längd i en riktning.

Mottagarens ålder och boendekommun statistikförs i enlighet med uppgifterna vid slutet av den period som valts. I uppgifterna om läsåret är åldern och boendekommunen dock uppgiften vid slutet av den hösttermin som ingår i läsåret.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Fpa (Folkpensionsanstalten)
Administratörens e-post
  1. tilastot@kela.fi
Administratörens webbplats https://tietotarjotin.fi/tilastodata/2242438/avoin-data
Länkar till mer information
  1. https://tietotarjotin.fi/tilastodata/973933/avoin-data-koulumatkatuen-saajat-ja-maksetut-tuet
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 17.06.2024
Visa ändringslogg
Skapad på 05.03.2024