LuTU2018 Metsien erikoistyyppien esiintymäaineistot uhanalaisuusarvioinnissa

Luontotyyppien uhanalaisuusarviointia (LuTU) 2018 varten koottiin esiintymäaineistoja yhteensä yli 150 luontotyypistä tai luontotyyppiyhdistelmästä. Aineisto on jaettu tiedostoihin luontotyyppien pääryhmien mukaan. Tässä aineistossa on esiintymätietoa kolmesta metsien erikoistyypistä: potentiaaliset harjumetsien valorinteet, sisämaan dyynimetsät sekä kalliometsät. Aineistot koottiin hyödyntäen useita tietolähteitä, kuten maastotietokantaa, maaperätietoa, Corine- maanpeiteaineistoa ja korkeusmallia, ks. tarkemmin Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot.

Paikkatietoaineisto on piste- ja vektorimuotoista.

Aineistossa voi olla päällekkäisiä kohteita.

Luokitukset tarkemmin erillisessä liitedokumentissa https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/MetsienErikoistyyppienEsiintymäaineistotUhanalaisuusarvioinnissa2018.pdf

Lisätietoja uhanalaisuusarvioinnista https://luontotyyppienuhanalaisuus.ymparisto.fi/lutu/#/

Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).

RLE Finland 2018 Special forest habitats in the assessment of threatened habitat types, occurrences

The dataset was used in the threat assessments of Finnish habitat types 2018. The collected dataset is divided into different files according to the main divisions of habitat types. This data contains the occurrences of the special forest habitats. The data was produced by Metsähallitus and processed in Syke.

This dataset of Syke can be used according to open data license (CC BY 4.0)

Aineistossa ovat yhdistettynä mallinnetut harjumetsien valorinteet ja kalliometsät sekä inventoinneissa löydetyt sisämaan dyynimetsät. Harjumetsien valorinteet perustuvat paikkatietotarkasteluun (Kartano 2017; 2018), jossa luontotyyppiin luettiin kohteet, joilla rinteen kaltevuus on vähintään 5 % ja rinteen suunta on kaakon ja luoteen välillä (Korkeusmalli 2017). Maalajiltaan kohteiden tuli kuulua sekalajitteisiin moreenimaihin tai lajittuneisiin karkea- ja hienorakeisiin maalajeihin (Maaperäkartta 1: 200 000). Lisäksi aineisto rajattiin Geologian tutkimuskeskuksen maa-ainestietokannan (2018) perusteella. Aineistosta otettiin mukaan seuraavien muodostumatyyppien alueet: delta, harju, kames, reunamuodostuma, sanduri ja Salpausselät. Corine maanpeiteaineistosta (2012) mukaan hyväksyttiin kivennäismaiden ositteet harvapuustoisista (latvuspeittävyys alle 10 %) sulkeutuneisiin metsiin. Tunturialueen harjut on poistettu.

Kalliometsien aineisto on muodostettu yhdistämällä maastotietokannan kallioalueet (LUOKKA = 34100) ja Corine 2012 -aineiston latvuspeittävyystieto. Kalliokuvioilla leikattiin Corine-rasteri ja siitä erotettiin latvuspeittävyydeltään yli 30 %:n ylittävät kuva-alkiot, joista tehtiin edelleen vektoriaineisto. Tunturialueen kalliometsät on poistettu.

Sisämaan dyynimetsien aineisto on yhdistelmä tuuli- ja rantakerrostumien (TUURA) inventoinnissa löytyneitä dyynimetsäalueita sekä Metsähallituksen SAKTI-järjestelmästä suodatettuja dyynimetsäalueita.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Originell datamängd Link to harvested dataset
Administratör Suomen ympäristökeskus (Syke)
Administratörens e-post
  1. gistuki@syke.fi
Administratörens webbplats https://www.syke.fi
Senast redigerat 26.10.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 11.07.2023