Pääkaupunkiseudulla syntyneen kotitalousjätteen kokonaismäärä jätelajeittain ja kotitalousjätteen kierrätysaste

Mängden hushållsavfall enligt avfallsslag i huvudstadsregionen 2012-2021

Av datasmängdens sammandrag

Materialet innehåller uppgifter om den totala mängden hushållsavfall som genererats i huvudstadsregionen under åren 2004–2010 med den gamla beräkningsmetoden, och den totala mängden hushållsavfall och återvinningsgraden från åren 2012–2021. Mängden hushållsavfall har rapporterats i ton och kg/invånare.

Med hushållsavfall avses konsumentavfall från hushåll. Hushållsavfall omfattar inte avfall som genererats utanför hemmet eller dess område, även om de är avfall som genererats av hushåll (såsom spilloljor som blivit kvar vid servicestationen vid oljebyten). Som hushållsavfall avses inte heller avfall som härrör från hushåll, men som inte är kommunalt avfall (såsom skrotbilar och bygg- och rivningsavfall).

I hushållsavfallets totala mängd ingår

 • Blandavfall (insamlat från bostadsfastigheter och förts till Sortti-stationer)
 • Papper (statistik över producentansvar)
 • Bioavfall (mängd som samlats in från bostadsfastigheter, hemkomposterats)
 • Kartong och papp (samlats in från bostadsfastigheter och regionala uppsamlingsplatser)
 • Glas (samlats in från bostadsfastigheter och regionala uppsamlingsplatser, samt förpackningar med pant)
 • Metall (samlats in från bostadsfastigheter och regionala uppsamlingsplatser, förts till Sortti-stationer, samt förpackningar med pant)
 • Farligt avfall (mottagningsställen för farligt avfall)
 • Trä (förts till Sortti-stationer)
 • Trädgårdsavfall (förts till Sortti-stationer)
 • Elapparater (statistik för producentansvar)
 • Textilavfall (förts till Sortti-stationer)
 • Annat avfall

Källa: Pääkaupunkiseudulla syntyneen kotitalousjätteen kokonaismäärä jätelajeittain ja kotitalousjätteen kierrätysaste

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format XLSX
Tidsmässig täckning -
Senaste uppdatering 5 augusti 2020
Skapad 5 augusti 2020
SHA256 -