Pääkaupunkiseudun typpidioksidin vuosiraja-arvon ylitysalue

WFS gränssnitt

Av datasmängdens sammandrag

I materialet ser man i vilka områden det årliga gränsvärdet (40 μg/m3) för kvävedioxid har överskridt eller har riskerat att överskrida.

I 2022 uppskattades att det årliga gränsvärdet inte överskrids eller riskerar att överskrida och ny årlig data kommer inte att publiceras.

Området där värdena överskrids bedömdes och var uppdateras årligen i slutet av ifrågavarande år. Bedömningen gjorde inte endast på basen av mätresultaten för året i fråga, utan påverkas också av tidigare års mätresultat och väderförhållanden.

Materialet är öppna data i geodataformat (shp och WMS-gränssnitt). Det kan laddas ner från karttjänsten kartta.hsy.fi (under "Latauskori") och från dessa sidor som en shape-fil.

Uppgifterna är tillgängliga via WMS gränssnittet från och med 2004.

Trafikutsläppen och områdets vädring påverkar kvävedioxidhalterna och överskridandet av gränsvärdet. Luftföroreningarna är högre på gator som kantas av höga och sammanhängande byggnader. I sådana områden är utspädningen av luftföroreningar sämre.

Läs mer om trafikens inverkan på luftkvaliteten samt åtgärder för att förbättra luftkvaliteten.

Egenskaper:

  • katu: gatunamn
  • raja-arvo: gränsvärde: anger om det årliga NO2-gränsvärdet överskrids i den berörda området eller om det riskerar att överskridas
  • arviovuosi: år för bedömningen av området där gränsvärden överskrids

Materialen kan ses och laddas ner i HRM:s öppna karttjänst.

Källa: Pääkaupunkiseudun typpidioksidin vuosiraja-arvon ylitysalue

Förhandsgranskning

Bädda in

Ingen förhandsgranskning tillgänglig just nu Klicka här för mer information

Ladda ned resursen

Ytterligare information

Format WFS
Koordinatsystem ETRS-GK25
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 16 augusti 2018
Metadata senast uppdaterad 13 september 2022
Skapad 16 augusti 2018
SHA256 -