Piilevätietojärjestelmä - PIIRE

Piilevätietojärjestelmä sisältää lähinnä ympäristöhallinnon sisävesien seurantojen ja velvoitetarkkailujen kvalitatiivisia piilevä aineistoja. Aineisto sisältää ajallista ja paikallista tietoa piilevä lajiston suhteellisista osuuksista. Vanhimmat seuranta-aineistot ovat 60-luvulta. Lajitiedot pohjautuvat Luomuksen Laji.fi järjestelmään. Aineisto on tarkoitettu lähinnä ympäristöhallinnon käyttöön. Piilevien lajistokoostumus on tärkeä mittari vesipolitiikan puitedirektiivin edellyttämässä vesien tilan luokittelussa. Aineiston avulla on kehitetty luokittelumuuttujia. Aineistoa käytetään myös enenevässä määrin yhteistyössä yliopistojen kanssa, esimerkiksi tutkimushankkeissa ja opinnäytetöissä. Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0). Järjestelmään pääsee Hertta ja Avoin tieto -palveluiden kautta. Lisätietoja: Satu Maaria Karjalainen, SYKE, Luontoratkaisut.

The Diatom information system mainly contains qualitative Diatom data from environmental administration's monitoring programs and mandatory monitoring from inland waters. The data contains temporal and local information about the relative proportions of the Diatom species. The oldest monitoring materials are from the 60s. The species information is based on Luomus's Laji.fi system. The material is mainly intended for use by environmental management. The species composition of diatoms is an important measure in the water status classification required by the water policy framework directive. With the help of the data, classification variables have been developed. The material is also increasingly used in cooperation with universities, for example in research projects and theses. The material belongs to SYKE's open materials (CC BY 4.0). The system can be accessed through Hertta and Open information services. More information: Satu Maaria Karjalainen, SYKE, Nature solutions.

-

Dataresurser

This dataset has no data. Ask the dataset's maintainer to add data.

Mer information

Collection Öppna data
Original dataset Link to harvested dataset
Ansvarig Suomen ympäristökeskus (Syke)
Den ansvarigas e-post
  1. satu.maaria.karjalainen@syke.fi
Den ansvarigas webbplats https://www.syke.fi
Last modified 20.12.2022
Visa ändringslogg
Created on 19.12.2022

Give feedback

comments powered by Disqus