Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 kiviaineksenoton kannalta tärkeät alueet POSKI-selvityksen tiedoilla 2017

Aineisto kattaa Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 esitetyt kiviaineshuollon kannalta tärkeät alueet (EOk) sekä niitä koskevat lisätiedot, jotka tuotettiin Pirkanmaan POSKI-hankkeen (2012-2015) yhteydessä. Paikkatietoaineisto ja siihen liittyvät luokitukset on tuotettu maakuntakaavan laadinnan näkökulmasta ja siihen liittyvällä tarkkuudella.

Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 EOk-alueet ovat kiviaineksen ottamiseen soveltuvaksi luokiteltuja aluekokonaisuuksia. Soveltuvuusluokittelun termistö (soveltuva/ soveltumaton) perustuu POSKI-hankkeissa valtakunnallisesti noudatettuihin termeihin.

Maakuntakaavassa olevat aluerajaukset ovat mittakaavasta johtuen hieman pyöristettyjä/yleistettyjä suhteessa alkuperäiseen selvitysaineistoon. Muutamia alun perin ottamiseen soveltuvia alueita on poistettu kaavasta kaavaprosessin aikana ja muutaman alueen rajauksiin on kaavassa tehty muutoksia.

POSKI-hankkeessa käytettyjä menetelmiä on kuvattu tarkemmin hankkeen yhteydessä laadituissa raporteissa ja selvityksissä.

  1. Kalliokiviainestutkimukset Pirkanmaalla (yleinen osa ja liiteosa)
  2. Luonto- ja maisemakartoitukset alustavilla maakuntakaavan 2040 maa-ainesten ja kallioki-viainesten ottoalueilla
  3. POSKI-hankkeen loppuraportti

Pirkanmaan liitto sai POSKI-hankkeeseen Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen myöntämänä rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). POSKI-hankkeen rahoitukseen osallistuivat lisäksi Pirkanmaan liitto, Geologian tutkimuskeskus, Kangasalan kunta, Lempäälän kunta, Nokian kaupunki, Pirkkalan kunta, Tampereen kaupunki ja Ylöjärven kaupunki.

Ominaisuustietotaulun sarakkeet Alkup_nro: Alueelle työn alussa annettu alkuperäinen numero. Useammalla alueella voi olla sama alkuperäinen numero, sillä alueita on myöhemmin jaettu osa-alueisiin luokittelun perusteella. Tunniste: Alueelle luokittelun perusteella annettu tunniste, jolla osa-alueet voidaan erottaa toisistaan. Tunnisteen alkuosa koostuu alkuperäisestä numerosta, ja mikäli alue on jaettu osa-alueisiin, loppuosa muodostuu näiden tunnuksista. E-kirjain tunnuksen perässä tarkoittaa sitä, että alue on kirjattu kalliokiviainesten ottamiseen soveltumattomaksi (esim. 157_E). Osa-alueiden perässä voi myös olla ilmansuuntaa osoittava tunnuksen osa, mikäli alue esimerkiksi koostuu kahdesta polygonista (esim. 44 itä ja länsi). Tunnisteen avulla alueiden kuvaukset on löydettävissä myös Luonto- ja maisemakartoitukset –raportista. Numero: Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 alueelle annettu numero (sama kuin alkuperäinen numero). Ottamiseen soveltumattomaksi luokiteltujen alueiden (joita ei merkitä maakuntakaavaan) tunnus on kaikilla 9999 aineiston teknisistä ominaisuuksista johtuen (numerosaraketta ei voi jättää tyhjäksi). Merkki: Pirkanmaan maakuntakaavaan 2040 merkittävien alueiden tunnus EO/k, vain kiviainesten ottamiseen soveltuvien alueiden kohdalla. Lisätieto: Maastossa tehtyjen luonto- ja maisemakartoitusten tuloksia, alueelta aiemmin olemassa olevia luontotietoja sekä mahdolliset ELY-keskuksen asiantuntijan kommentit alueen luontoarvoihin. Lisäksi on kirjattu mahdollisia muita syitä ottamiseen soveltumattomuudelle tai muita aluetta koskevia lisätietoja. Paikkatietoaineiston sarakkeiden merkkimäärään liittyvästä rajoitteesta (254 merkkiä) johtuen joitakin tekstejä on jouduttu hieman lyhentämään. Asiasisältö on kuitenkin pyritty pitämään samana kuin maisema- ja luontokartoituksia käsittelevässä raportissa. Syy sovelt.: Syy soveltumattomuuteen; LMK = luonto- ja maisema-arvot, MKK = alue poistettu maakuntakaavan yhteensovittamisprosessissa, Muu syy = alue poistettu muista syistä. Soveltuvuu.: Alueen soveltuvuus kalliokiviainesten ottamiseen; Soveltuu / ei sovellu kalliokiviainesten ottamiseen. Arseenimit: Sarakkeessa on esitetty, onko Geologian tutkimuskeskus tehnyt kyseisellä alueella POSKI-hankkeen yhteydessä arseenimittauksia (kyllä / ei). Mikäli alueella on tehty mittauksia, on ne suoritettu kolmesta pisteestä. Mittaukset eivät siten ole koko alueen kattavia. Tarkempia tietoja aluekohtaisista mittauksista voi lukea Kalliokiviainestutkimukset Pirkanmaalla -työraportista (GTK, 2014). LUOKKA: POSKI-luokitus E / M (E = ei sovellu ottamiseen, M = soveltuu ottamiseen) Selite: POSKI-luokitus (ks. LUOKKA) auki kirjoitettuna (kalliokiviainesten ottamiseen soveltumaton alue / kalliokiviainesten ottamiseen soveltuva alue) Kivilaji: alueen kivilajitiedot Nimi: Alueelta inventoitujen kallioalueiden nimet. Yhdellä alueella voi olla useita nimiä. TVH 1988: Alueen kivilajin lujuusluokitus. Luokka A = luja kiviaines, luokka I ja II = keskiluja kiviaines ja luokka III ja >III = massakivi. Kunta: Alueen sijaintikunta aineiston laadintahetkellä (POSKI-hankkeen 2012-2015 aikana) MuutosPvm: Aineiston viimeisin päivitys

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Originell datamängd Link to harvested dataset
Administratör Pirkanmaan liitto
Administratörens e-post
  1. pirkanmaan.liitto@pirkanmaa.fi
Senast redigerat 15.05.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 22.05.2009