Mottagare av sjukdagpenning och utbetalda förmåner enligt diagnos, hela landet

Detta datamaterial hänför sig till de dynamiska rapporterna Mottagare av sjukdagpenning och utbetalda sjukdagpenningar 2020- och Mottagare av sjukdagpenning och utbetalda sjukdagpenningar 1993-2019 i FPA:s statistikdatabas Kelasto.

Materialet innehåller uppgifter på årsnivå från och med 2004 och på månadsnivå från och med 2020. Kumulerad statistik per år finns att tillgå från och med 2020, och ur den kumulerade statistiken fås även årsuppgifter.

Materialet innefattar följande förmåner: sjukdagpenning, partiell sjukdagpenning, FöPL-dagpenning, dagpenning vid smittsamma sjukdomar och donationsdagpenning. FöPL-dagpenning har betalats från och med 2006 och partiell sjukdagpenning från och med 2007.

Det finns uppgifter om antal mottagare av förmånerna, om antalet ersatta dagar samt om de förmånsbelopp som betalats ut. Antalet inledda perioder finns tillgängligt från och med 2020. Uppgifter finns tillgängliga per utbetald förmån samt per mottagares kön, ålder och diagnos. Diagnosen uppges med maximalt tre teckens noggrannhet. Detta material innehåller endast uppgifter om hela landet.

Materialet har skapats utifrån betalningstidpunkten för förmånen.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Fpa (Folkpensionsanstalten)
Administratörens e-post
  1. tilastot@kela.fi
Administratörens webbplats https://tietotarjotin.fi/tilastodata/2242438/avoin-data
Länkar till mer information
  1. https://tietotarjotin.fi/tilastodata/1005554/sairauspaivarahojen-saajat-ja-maksetut-sairauspaivarahat-koko-maa-diagnooseittain
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 17.06.2024
Visa ändringslogg
Skapad på 06.05.2024