Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarviointi 2018

Unnamed resource

Av datasmängdens sammandrag

Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarviointi 2018

Tämä aineisto sisältää Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa 2018 (Kontula & Raunio 2018) kootut esiintymistiedot 10 km x 10 km ruudukossa kaikkiaan 152 luontotyypistä. Luontotyyppien punaisessa kirjassa esitellään Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin 2018 tuloksia. Arvioinnissa oli yhteensä mukana noin 400 luontotyyppiä, joista 48 % arvioitiin uhanalaisiksi. Tästä paikkatietoaineistosta puuttuvista luontotyypeistä on koostettu vain yleispiirteisiä painopistekarttoja, jotka löytyvät Luontotyyppien punaisen kirjan verkkopalvelusta luontotyypeittäin.

Aineistossa on luontotyyppien esiintyminen 10 km x 10 km ruudukossa. Aineistossa luontotyyppien esiintymistä on kuvattu viidellä luokalla: 0 = ei esiinny, 1 = esiintyy, 2 = tunturialue erikseen, 3 = varma, 4 = mahdollinen.

Aineisto on luontotyyppien pääryhmien mukaan jaettuna kuudessa eri tiedostossa: LuTUItameri (Itämeri), LuTUKalliotKivikot (Kalliot ja kivikot), LuTUMetsat (Metsät), LuTUSisavedetRannat (Sisävedet ja Rannat), LuTUSuot (Suot) ja LuTUTunturit (Tunturit).

Tausta

Luontotyyppien uhanalaisuus arvioitiin Suomessa toista kertaa. Arvioinnissa siirryttiin käyttämään kansainvälistä IUCN Red List of Ecosystems -menetelmää. Pääasiallisia arviointikriteerejä olivat luontotyypin määrän muutos, abioottisen ja bioottisen laadun muutos sekä harvinaisuus. Lisäksi arvioitiin luontotyyppien tilan nykyistä kehityssuuntaa.

Suomen luontotyyppien toinen arviointi toteutettiin vuosina 2016-2018. Uhanalaisuusarviointi tehtiin laajapohjaisissa asiantuntijaryhmissä, joissa oli mukana yli 120 ekologian, hydrobiologian, metsätieteen, geologian, maantieteen ja muiden alojen asiantuntijaa tutkimuslaitoksista, yliopistoista ja hallinnosta. Hanketta koordinoi Suomen ympäristökeskus ja sitä rahoitti ympäristöministeriö.

Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).

Lisätietoja: http://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/Suomen_luontotyyppien_uhanalaisuusarviointi_2018.pdf

Threat assessments of Finnish habitat types 2018

This data set includes distribution data for 152 habitat types in a 10 km x 10 km grid, originally collected for the threat assessments of Finnish habitat types (Kontula & Raunio 2018, available also in English: Kontula & Raunio 2019). In all, the threat assessment covered ca 400 habitat types, 48% of which were categorized threatened in Finland. The distributions of the habitat types missing from this data are less well known and can be illustrated only on a general level as distribution focus maps (available at LUTU-verkkopalvelun osoite, in Finnish).

Occurrence data of habitat types in 10 km x 10 k grid cells is given in five classes: 0 = not occurring, 1 = occurring, 2 = occurring, northern fell area separated, 3 = certainly occurring, 4 = possibly occurring.

The data set is divided into six different files according to the main divisions of habitat types: the Baltic Sea (LuTUItameri), rocky habitats (LuTUKalliotKivikot), forests (LuTUMetsat), inland waters and shores (LuTUSisavedetRannat), mires (LuTUSuot) and fell habitats (LuTUTunturit).

Background

The threat status of Finnish habitat types has been assessed for the second time in 2018. The IUCN Red List of Ecosystems Categories and Criteria was adopted as the assessment method of the second assessment and it replaced the former national method that was used in the first assessment. The primary assessment criteria used were change in habitat type quantity, change in abiotic and biotic quality, and rarity. The current trends for habitat types in terms of their state were also assessed.

The threat assessments of habitat types were carried out in 2016–2018. The assessment involved more than 120 experts from various research institutions, universities and agencies. The work was coordinated by the Finnish Environment Institute (Syke) and funded by the Ministry of the Environment.

This Syke’s dataset can be used according to open data license (CC BY 4.0)

http://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/Suomen_luontotyyppien_uhanalaisuusarviointi_2018.pdf

Aineistossa eitetään luontotyyppien esiintyminen 10 km x 10 km ruudukossa. Aineistossa on käytetty EEA:n (European Environment Agency) reference grid -aineistoa paikkatiedon muodostamiseksi.

Källa: Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarviointi 2018

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format WMS
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 26 oktober 2023
Metadata senast uppdaterad 26 oktober 2023
Skapad 26 oktober 2023
SHA256 -