Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen KA hallintamalli

Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen KA hallintamalli 0.1.0

Arkkitehtuurin hallinta on kytketty olemassa oleviin organisaatiorakenteisiin ja päätöksentekomalleihin. Konsernin, ministeriön, virastojen, laitosten ja hankkeiden johtoryhmät johtavat arkkitehtuurien kehitystä ja käyttöä. Kokonaisarkkitehtuurin koordinointiryhmä ohjaa kohdealueen ja hallinnonalan arkkitehtuurityötä. Jokaisen organisaation sekä kohdealueen arkkitehtuuriryhmät vastaavat oman alueensa toiminnasta ja raportoivat koordinointiryhmälle. Arkkitehtuurivastaavat toimivat oman alueensa arkkitehtuurityön ja arkkitehtuuriryhmien vetäjinä.

Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri liittyy julkishallinnon kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen. Lisäksi yhteistyötä tehdään muiden sidosarkkitehtuurien kanssa. Arkkitehtuurin johtamismenettelyt ovat:

  • Strateginen suunnittelu. Ylemmän tason linjausten ohjaamina asetetaan arkkitehtuurin strategiset tavoitteet ja tehdään pitkän tähtäimen suunnitelma
  • Toiminnan suunnittelu, kehittäminen ja seuranta. Arkkitehtuurin kullekin osa-alueelle asetetaan tavoitteet ja tehdään työsuunnitelma vuosittain. Keskeisenä johtamisen välineenä toimii arkkitehtuurityön kehittämispolku. Kehitystä seurataan tilanneraportoinnilla ja vuosiyhteenvedolla.
  • Päätöksenteko keskeisistä arkkitehtuuriratkaisuista ja kehityspoluista. Organisaatioiden eri tasoilla tehdään tarvittavat päätökset uusista ja muuttuvista arkkitehtuureista sekä toiminnan, tietojen ja järjestelmien kehityspoluista
  • Hankesalkun hallinta. Arkkitehtuurilla hallitaan kokonaisuutta ja ohjataan kehittämiskohteiden valintaa hankesalkkuun. Arkkitehtuuria hyödyntäviä, tuottavia ja kehittäviä keskeisiä hankkeita ja projekteja seurataan ja ohjataan kohdealueen yhteisellä hankesalkulla
  • Projektien johtaminen ja seuranta. Arkkitehtuurilla ohjataan projektin suunnittelua ja projektissa kehitettävien prosessien ja tietojärjestelmien suunnittelua. Projekteissa voidaan havaita muutostarpeita arkkitehtuuriin, joista raportoidaan arkkitehtuuriryhmien kautta koordinointiryhmälle.

Kokonaisarkkitehtuuria kehitetään sekä erillisissä arkkitehtuurin laatimisprojekteissa että normaaleissa toiminnan, palveluiden ja järjestelmien kehitysprojekteissa. Nämä hyödyntävät olemassa olevia arkkitehtuuriratkaisuja ja tuottavat uusia arkkitehtuurikuvauksia tai muutoksia olemassa oleviin ratkaisuihin. Hankkeita ja projekteja tuetaan arkkitehtuurin käytössä. Uudet ja muuttuneet arkkitehtuuriratkaisut sekä kehityspolut liitetään osaksi arkkitehtuuridokumentaatiota.

Hallintamallia päivitetään käytännöstä saatavien kokemusten perusteella ja tarkennetaan tarpeen mukaan ohjeilla.

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format ZIP
clean
Tidsmässig täckning 01.01.2017 - 31.12.2017
Data senast uppdaterad 25 augusti 2014
Metadata senast uppdaterad 25 augusti 2014
Skapad 25 augusti 2014
SHA256 ff2d11981e7cd0f9545e794d7b933320ab807c3cdaed5f582e2285c2584762e4