Pääkaupunkiseudun väestötietoruudukko

2020 (tab)

Av datasmängdens sammandrag

Befolkningsdatanätet innehåller rutspecifika uppgifter om befolkningsantalet, åldersfördelningen och bostadstätheten i huvudstadsregionen.

Materialet omfattar åren 1997-2003 och 2008-.

Egenskaper

Information om de olika variablerna visas i egenskapstabellens kolumner. Kolumnernas variabler är:

  • INDEX = Rutspecifikt indexnummer/ID-nummer
  • ASUKKAITA = Det totala antalet personer som är fast bosatta i en byggnad per ruta.
  • IKA_X = Bostadstätheten berättar om hur många bostäder som finns i förhållande till befolkningens storlek per ruta. Ju högre värde på bostadstätheten, desto glesare är det i området. -Antalet invånare per ruta är indelat i nio åldersgrupper. Åldersgrupperna är IKA0_9, IKA10_19, IKA20_29, IKA30_39, IKA40_49, IKA50_59, IKA60_69, IKA70_79 ja IKA_YLI80.

Varje åldersgruppskolumn berättar hur många personer i den åldersfördelningen som bor i rutan.

Materialets innehåll och variabeluppgifterna beskrivs närmare i databeskrivningsformuläret (på finska)..

Observera

För att skydda integriteten visar rutmaterialet endast de rutor som har fem eller fler invånare. När det gäller åldersfördelningen går integritetsgränsen vid hundra invånare. Detta innebär att när befolkningsantalet är mindre än hundra i rutan, visas åldersfördelingen med markeringen 99.

Den institutionella befolkningen och invånarna som inte kan anknytas till någon byggnad har placerats i kartans nedre högra hörn i Finska viken.

Koordinatsystem: ETRS GK-25 (EPSG:3879)

Noggrannhet: Befolkningsdata uttrycks per ruta vars storlek är 500 m * 500 m (250 m * 250 m i de nyaste).

Källa: Pääkaupunkiseudun väestötietoruudukko

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format TAB
Koordinatsystem ETRS-GK25
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 23 juni 2021
Metadata senast uppdaterad 17 oktober 2023
Skapad 23 juni 2021
SHA256 -