Filter

32 datamängder hittades

  Materialet beskriver värmeförlusten genom Helsingfors tak. Värmestrålningen på byggnadernas tak presenteras i pixlar på 30 cm. Taken i Helsingfors fotograferades med en värmekamera i mars 2015. Värmestrålningen beror...

  Kommuner
  WMS

  Materialet innehåller solenergins avkastningspotential beräknad per byggnad. Avkastningspotentialen har beräknats utifrån antagandet att byggnadens tak i tillämpliga delar är helt täckt av solpaneler. Uppgifterna...

  Kommuner
  WFS
  WMS
  SHP

  Rak eller reflekterad belysning (nW/cm2/sr) nerifrån och upp nattetid i huvudstadsregionen. Bilderna togs i maj 2014. Materialet har slutförts i Decumanus-projektet med NOAA-satellitbilder som utgångsmaterial och har...

  Kommuner
  WFS
  WMS
  SHP

  Helsingin kaupungin ympäristöraportti on kaupunkikonsernin yhteinen raportti, jossa kuvataan kaupungin ympäristötavoitteiden toteutumista ja toiminnan vaikutuksia ympäristöön. Ympäristöraportin tiedot raportoidaan...

  Kommuner
  XLSX

  Uppgifterna omfattar de grundläggande uppgifterna om vattenförsörjningsanläggningens verksamhet och nyckeltalen från dem, vilka årligen lämnas in till Vattenverksföreningens (VVY) informationssystem. Materialet...

  Kommuner
  XLSX

  Materialet innehåller uppgifter om fjärrvärmeutsläppen i huvudstadsregionen enligt sektor (hushåll, tjänster och offentlig sektor, industri) under åren 1990 och 2000–2022. På egna flikar finns information om...

  Kommuner
  XLSX

  Data innehåller uppgifter om huvudstadsregionens och separat huvudstadsregionens städers energiförbrukning enligt sektor (fjärrvärme, oljeuppvärmning, elvärme, konsumentelektricitet, trafik, industri och...

  Kommuner
  XLSX

  Pyhäjoen kunnan ja Raahen kaupungin alueille sijoittuvalle Hanhikiven niemelle laadittu maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen juridinen kaava, jonka on laatinut Pohjois-Pohjanmaan liitto ja sen on...

  Landskap
  XML

  Espoon aurinkoenergiakartta. Selvityksessä on analysoitu kaikkien Espoossa sijaitsevien rakennusten kattopinnoille lankeavan aurinkosäteilyn määrä. Analyysi on tehty käyttämällä laserkeilausaineiston pohjalta...

  Kommuner
  GEOTIFF

  Geoenergiakartta kuvaa maa- ja kallioperän soveltuvuutta geoenergian tuotantoon. Kartta pohjautuu Espoon kaupungin maaperäkarttoihin, Geologian tutkimuskeskuksen maa- ja kallioperätietoihin, maanmittauslaitoksen...

  Kommuner
  WMS
  GEOTIFF

  Helsingfors miljöstatistik är en nätbaserad service, där de viktigaste variablerna som visar miljöns tillstånd och belastning är samlade. Helsingfors miljöcentral är ansvarig för databasen, och den uppdateras...

  Kommuner
  JSON
  PXWEB

  Vantaan kaupungin tilastollista vuosikirjaa on julkaistu kaupungiksi tulovuodesta 1974 lähtien. Vuosikirja on luonteeltaan kokoomateos, jossa pyritään mahdollisimman kattavasti kuvaamaan Vantaata ja vantaalaisia...

  Kommuner
  XLSX