194 dataset hittades

 • Helsingin ulkomaalaistaustainen väestö sukupuolen ja taustamaan mukaan 2017 a...

  Helsingin ulkomaalaistaustainen väestö sukupuolen ja taustamaan mukaan vuodesta 2017 alkaen. Sisältää tietoja kunnassa vakituisesti asuvasta väestöstä ikäryhmittäin. HUOM Ulkomaalaistaustainen-käsitteen määrittely muuttui vuodenvaihteessa 2016/2017. Tämän tilaston tiedot eivät ole vertailtavissa aikaisempien vuosien tilastojen kanssa. Kohdejoukko ja rajaus Väestöllä tarkoitetaan kunnassa...
 • Vantaan väestöennuste iän ja sukupuolen mukaan 2017-2045

  Vantaan väestö sukupuolen ja iän (0–99 v.) mukaan 1.1.2017 ja väestöennuste 1.1.2018–2045. Ennuste on laadittu kesäkuussa 2017. Väestöennuste koskee kunnassa vakituisesti asuvia asukkaita. Ennuste perustuu ennustekauden alun väestörakenteeseen iän ja sukupuolen suhteen sekä oletuksiin tulevasta hedelmällisyyden, kuolevuuden ja muuttoliikkeen kehityksestä. Ennustemenetelmästä ja tehdyistä...
 • Vantaan väestöennuste osa-alueittain iän ja sukupuolen mukaan 2017-2027

  Vantaan väestö koko Vantaan tasolla, suuralueittain ja kaupunginosittain sukupuolen ja iän (0–99 v.) mukaan 1.1.2017 ja väestöennuste 1.1.2018–2027. Ennuste on laadittu kesäkuussa 2017. Väestöennuste koskee kunnassa vakituisesti asuvia asukkaita. Ennuste perustuu ennustekauden alun väestörakenteeseen osa-alueittain iän ja sukupuolen suhteen sekä oletuksiin osa-alueiden tulevasta...
 • Pääkaupunkiseudun väestöennuste 2017-2027

  Pääkaupunkiseudun väkiluku iän mukaan alueittain 1.1.2000-2017 ja väestöennuste 1.1.2017-2027. Helsingin, Espoon ja Vantaan väestöennusteet on laadittu vuonna 2017. Kauniaisten ennuste on Tilastokeskuksen vuonna 2015 laatima. Aineisto sisältää alueet, joilla on vähintään 100 asukasta. Mikäli alueella asuu vähemmän kuin 100 asukasta, tiedot on salattu.
 • Ulkomaan kansalaiset Helsingissä kansalaisuuden sekä syntymäalueen ja sukupuo...

  Ulkomaan kansalaiset Helsingissä kansalaisuuden sekä syntymäalueen ja sukupuolen mukaan vuodesta 2017 alkaen. Sisältää tietoja kunnassa vakituisesti asuvasta väestöstä ikäryhmittäin. Kohdejoukko ja rajaus Väestöllä tarkoitetaan kunnassa vakituisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla Väestörekisterikeskuksen (VRK) ylläpitämän väestötietojärjestelmän mukaan on kotipaikka kunnassa...
 • Servicekarta över Helsingforsområdet

  Servicekartan är en öppen informationskanal om Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla städers verksamhetsställen och tjänster. Servicekartan hjälper kommuninvånare att alltid hitta de senaste uppgifterna om de tjänster som staden erbjuder och om tjänsternas tillgänglighet.
  JSONKML
 • Enkät om servicens tillgänglighet i Vanda stad 2018

  Genom enkäten samlas det in information av invånarna om hur de upplever att stadens tjänster är tillgängliga runtom i staden och hur tjänsternas tillgänglighet kunde förbättras, till exempel genom att det utvecklas olika sätt att sköta ärenden. Med tillgänglighet avses både att e-tjänsterna är lätta att använda och hitta och att det är enkelt att ta sig till servicen (till exempel daghemmet,...
 • Vantaan väestöennuste osa-alueittain iän ja sukupuolen mukaan 2018-2028

  Vantaan väestö koko Vantaan tasolla, suuralueittain ja kaupunginosittain sukupuolen ja iän (0–99 v.) mukaan 1.1.2018 ja väestöennuste 1.1.2019–2028. Ennuste on laadittu kesäkuussa 2018. Väestöennuste koskee kunnassa vakituisesti asuvia asukkaita. Ennuste perustuu ennustekauden alun väestörakenteeseen osa-alueittain iän ja sukupuolen suhteen sekä oletuksiin osa-alueiden tulevasta...
 • Vantaan väestöennuste iän ja sukupuolen mukaan 2018-2045

  Vantaan väestö sukupuolen ja iän (0–99 v.) mukaan 1.1.2018 ja väestöennuste 1.1.2019–2045. Ennuste on laadittu kesäkuussa 2018. Väestöennuste koskee kunnassa vakituisesti asuvia asukkaita. Ennuste perustuu ennustekauden alun väestörakenteeseen iän ja sukupuolen suhteen sekä oletuksiin tulevasta hedelmällisyyden, kuolevuuden ja muuttoliikkeen kehityksestä. Ennustemenetelmästä ja tehdyistä...
 • Helsingin väestö ja ruotsinkieliset 1.1.1992 alkaen sekä väestöennuste alueit...

  Aineisto sisältää tietoja Helsingin väestöennusteesta äidinkielen ja iän mukaan. Alueittaisessa ennusteessa ikärakennetiedot julkaistaan 1-vuotisryhmittäin alle 20-vuotiaista ja 5-vuotisryhmittäin näitä vanhemmista. Merkintöjen selitykset .. (kaksi pistettä), tietoa ei ole saatu tai se on liian epävarma ilmoitettavaksi; . (piste), loogisesti mahdoton esitettäväksi; 0 (nolla), suure pienempi...
  PC-AXISPXWEB
 • Helsingfors: Baltikum och S:t Petersburg

  Statistik om Baltikum och S:t Petersburg från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Areal och folktäthet Folkmängd Befolkning efter ålder och kön Folkmängdens förändringar Förväntat antal levnadsår (återstående medellivslängd) Födda, döda, äktenskap och skillsmässor Bostadshushåll Bostadsstruktur efter hustyp Färdigställda bostäder Förvärvsarbetande befolkning Arbetsplatser efter näingsgren...
 • Helsingfors statistiska årsbok

  Helsingfors statistiska årsbok ger en mångsidig statistikbaserad beskrivning av Helsingfors och helsingforsborna. Många tabeller lägger även fram jämförande uppgifter om Huvudstadsregionen, Helsingforsregionen och hela landet. Årsboken innehåller också ett avsnitt om nordiska storstäder och ett om de baltiska huvudstäderna samt St. Petersburg. Årsboken innehåller allt som allt ungefär 250...
 • Espoo: Työttömät ja työttömyysaste sukupuolen mukaan 31.12.2000-

  Espoon työttömät ja työttömyysaste sukupuolen mukaan 31.12.2000 alkaen. Työttömät määritellään työministeriön työnhakijarekisterin perusteella. Alueen työttömyysaste on työttömien prosenttiosuus työvoimasta. Väestö jaetaan pääasiallisen toiminnan perusteella työvoimaan kuuluviin ja työvoiman ulkopuolella oleviin. Nämä ryhmät voidaan edelleen jakaa alaryhmiin. Työvoimaan kuuluvat sekä työlliset...
 • Vantaa: Työttömät ja työttömyysaste sukupuolen mukaan 31.12.2000-

  Vantaan työttömät ja työttömyysaste sukupuolen mukaan 31.12.2000 alkaen. Työttömät määritellään työministeriön työnhakijarekisterin perusteella. Alueen työttömyysaste on työttömien prosenttiosuus työvoimasta. Väestö jaetaan pääasiallisen toiminnan perusteella työvoimaan kuuluviin ja työvoiman ulkopuolella oleviin. Nämä ryhmät voidaan edelleen jakaa alaryhmiin. Työvoimaan kuuluvat sekä työlliset...
 • Helsinki: Työttömät ja työttömyysaste sukupuolen mukaan alkaen 31.12.2000

  Helsingin työttömät ja työttömyysaste sukupuolen mukaan 31.12.2000 alkaen. Työttömät määritellään työministeriön työnhakijarekisterin perusteella. Alueen työttömyysaste on työttömien prosenttiosuus työvoimasta. Väestö jaetaan pääasiallisen toiminnan perusteella työvoimaan kuuluviin ja työvoiman ulkopuolella oleviin. Nämä ryhmät voidaan edelleen jakaa alaryhmiin. Työvoimaan kuuluvat sekä...
  PC-AXISPXWEB
 • Helsingfors: Social välfärd

  Statistik om Social välfärd från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Barnskydd Familjerådgivningsbyrå Hemservice för barnfamiljer Underhåll och vårdnad av barn FPA-förmåner till barnfamiljer Handikappservice och ekonomiskt stöd samt färdtjänst enligt socialvårdslagen Specialomsorger om utvecklingsstörda Handikappförmåner Missbrukarvården Utkomststöd Utkomststöd distriktvis Hushåll med...
 • Helsingfors: Befolkning

  Statistik om befolkning från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Helsingfors befolkning Helsingfors befolkning efter ålder och kön Befolkning samt befolkningsprognos efter distrikt och delområde Befolkning efter ålder, distrikt och delområde Befolkning efter modersmål Befolkning enligt modersmål och ålder Befolkning efter medborgarskap Personer som fått finländsk medborgarskap enligt...
 • Helsingfors: Nordiska storstäder

  Statistik om nordiska storstäder från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Areal och folktäthet Folkmängd samt folkmängdsprognos Befolkning efter ålder Folkmängdens förändringar Folkmängd efter kön och civilstånd Döda efter ålder Befolkningens (25–64-åringar) utbildning enligt antal skolningsår Utländska medborgare Arbetsplatser efter näringsgren (NI 2008) Förvärvsarbetsfrekvensen...
 • Kuolleet kuolemansyyn mukaan 10000 asukasta kohden Helsingissä 1988-1995

  Aineisto sisältää tietoa kuolleista kuolemansyyn mukaan 10 000 asukasta kohden vuoden 1987 lääkintöhallituksen tautiluokituksen mukaan Helsingissä vuosina 1988-1995. Luvut eivät ole ikävakioituja. Lähteet v. 1988: Tilastollinen vuosikirja 1991 (taulukko 2.26) v. 1990: Tilastollinen vuosikirja 1992 (taulukko 2.26) v. 1991: Tilastollinen vuosikirja 1993 (taulukko 2.26) v. 1992-93: Tilastollinen...
  PC-AXISPXWEB
 • Helsingin seudun tulomuuttajat koulutusasteen ja sukupuolen mukaan

  Helsingin seudun tulomuuttajat koulutusasteen ja sukupuolen mukaan vuodesta 2005 alkaen. Aineisto sisältää kuntien välisen muuton (lähtömuutto, tulomuutto) sekä myös maahan ja maasta muuttaneet koulutusasteen ja sukupuolen mukaan. Aluerajat Helsingin seudun muodostavat neljä pääkaupunkiseudun kuntaa Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen ja kymmenen kehyskuntaa Hyvinkää, Järvenpää, Kerava,...
  PC-AXISPXWEB