Filter

423 datamängder hittades

  Helsingin historialliset tilastot on kokoelma Helsingin kaupungin historiaa kuvaavia tilastotietoja väestöstä, asuntokunnista, asumisesta, työelämästä ja koulutuksesta. Tilastojen aikasarjat vaihtelevat alkaen...

  Kommuner
  PXWEB
  JSON

  Rajapinnan kautta julkaistaan fysikaalis -kemiallisia määrittelytuloksia Itämeren alueelta. Rajapinta on suunniteltu Baltic Nest Instituten (BNI) ylläpitämää Baltic Environmental Databasea (BED) varten. Käytetyt...

  Hela landet
  JSON/REST

  Järvirajapinta sisältää tunniste-, fysiografia- ja säännöstelytietoja kaikista yli 1 ha kokoisista vedenkokoumista Suomessa. Tunnistetietoja ovat nimi, koordinaatit ja valuma-aluejaon mukainen tunnus....

  Hela landet
  JSON/REST

  Hydrologiarajapinnan kautta julkaistaan tietoja vesivarojen alueellisesta ja ajallisesta jakautumisesta Suomessa. Havaintoja tehdään hydrologisen kierron elementeistä (sadanta, haihdunta, virtaama ja valunta), veden...

  Hela landet
  JSON/REST

  Hakemistorajapinnan kautta julkaistaan yhteisiä ominaisuustietoja tiedoista, joihin voidaan viitata muista Suomen ympäristökeskuksen julkaisemista rajapinnoista. Tällaisia ovat Suomen kunnat, maakunnat, vesistöt,...

  Hela landet
  JSON/REST

  Materialet beskriver värmeförlusten genom Helsingfors tak. Värmestrålningen på byggnadernas tak presenteras i pixlar på 30 cm. Taken i Helsingfors fotograferades med en värmekamera i mars 2015. Värmestrålningen beror...

  Kommuner
  WMS

  Klassificeringen av marktäcket delar upp området i ogenomtränglig yta, grön yta, berghällar, bar mark och vattenområden Den används i dagvattenundersökningar, övervakning av miljön, undervisning och vetenskapliga...

  Kommuner
  WMS
  WFS

  Materialet innehåller solenergins avkastningspotential beräknad per byggnad. Avkastningspotentialen har beräknats utifrån antagandet att byggnadens tak i tillämpliga delar är helt täckt av solpaneler. Uppgifterna...

  Kommuner
  WMS
  WFS
  SHP

  Lämpliga platser för solpaneler i huvudstadsregionen. Uppgifterna visar potentiella platser för ibruktagning av solpaneler. Materialet presenterar platser som är lämpliga för solpaneler. En del av taket är lämplig för...

  Kommuner
  SHP

  Rak eller reflekterad belysning (nW/cm2/sr) nerifrån och upp nattetid i huvudstadsregionen. Bilderna togs i maj 2014. Materialet har slutförts i Decumanus-projektet med NOAA-satellitbilder som utgångsmaterial och har...

  Kommuner
  WMS
  WFS
  SHP

  Aineistossa esitetään selvityksessä mukana olleen teollisuuden meluvyöhykkeet laskettuna ympäristömeludirektiivin mukaisilla melun tunnusluvuilla Lden ja Lyö. Vuorokausimelutaso eli päivä-ilta-yömelutaso Lden on...

  Kommuner
  WFS

  Luftföroreningarnas månatliga och årliga genomsnittliga värden i huvudstadsregionen, halter som är jämförbara med standarder, maximala timvärden, samt uppgifter om mätningarnas tidsrelaterade representativitet.

  Kommuner
  XLSX

  Paimion pilaantuneet maat kohteina: selvitetyt, puhdistetut.

  Kommuner
  WMS
  XML

  Pintaveden laatutietojen rajapinta sisältää fysikaalis-kemiallisia määritystuloksia vedenlaatunäytteistä, joita on otettu Suomen järvistä, joista ja muista pienvesistä sekä Itämereltä. Tarkempi kuvaus pintavedenlaadun...

  Hela landet
  JSON/REST

  Helsingin kaupungin ympäristötilinpito on osa kaupungin ympäristöraporttia. Siinä kuvataan kaupungin tuotot, kulut ja investoinnit, jotka ovat syntyneet ensisijaisesti ympäristönsuojelullisista syistä....

  Kommuner
  XLSX

  Helsingin kaupungin ympäristöraportti on kaupunkikonsernin yhteinen raportti, jossa kuvataan kaupungin ympäristötavoitteiden toteutumista ja toiminnan vaikutuksia ympäristöön. Ympäristöraportin tiedot raportoidaan...

  Kommuner
  XLSX

  Kasvien suomenkieliset nimet ­-ontologia tarjoaa kattavan kokoelman suomenkielisiä nimiä ja niiden tieteellisiä vastineita. Ontologia sisältää lajinimistöä eri puolilta maailmaa sekä kattavan määrän puutarha- ja...

  Hela landet
  JSON-LD
  HTML
  RDF

  Materialet omfattar resultaten av undersökningen av blandavfall av hushållens sammansättning i huvudstadsregionen. Resultaten presenteras i genomsnitt och per fastighetsgrupp i både procenttal och kg/invånare/år....

  Kommuner
  XLSX

  Materialet omfattar HRM-mätstationernas luftkvalitetsindex timvis. Med luftkvalitetsindexen delas luftkvaliteten in i fem kategorier, från bra till mycket dålig. Indexkategorierna baserar sig på luftföroreningarnas...

  Kommuner
  XLSX

  Uppgifterna omfattar de grundläggande uppgifterna om vattenförsörjningsanläggningens verksamhet och nyckeltalen från dem, vilka årligen lämnas in till Vattenverksföreningens (VVY) informationssystem. Materialet...

  Kommuner
  XLSX