Filter

429 datamängder hittades

  CGI:n kokeilussa digitalisoitiin yleiskaavaprosessia, jotta olemassa oleviin kaavatietoihin olisi helppo pääsy ja ne saataisiin tehokkaaseen käyttöön metsäalalla. Tuteutettu KIRA-digi kärkihankkeen osana.

  Hela landet
  PDF

  I artikeln presenteras och beskrivs ett instument som vi utvecklat för att med hjälp av öppna geodatamängder bedöma områdens lämplighet för ett givet ändamål, samt instrumentets applikationer hittills och i framtiden.

  Privatperson
  PDF

  Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristön toimialan inventoimat yleisten alueiden arvoympäristöt. Nämä ovat historiallisesti tai kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita tai edustavat tietyn aikakauden...

  Kommuner
  WFS

  Espoon kantakartassa, joka on samaa aineistoa, jota käytetään myös 3D-nykytilakaupunkimallissa, on esitettynä kaikki suunnittelulle ja rakentamiselle tärkeät elementit, kuten mm. rakennukset, liikenneväylät,...

  Kommuner
  WMS

  Espoon 3D-kaupunkitietomalli kattaa kaikki CityGML-standardin sisältämät ja siinä kuvatut kohdetyypit lukuun ottamatta ns. taitorakenteisia siltoja ja tunneleita. Espoon 3D-kaupunkitietomalli on kattava ja...

  Kommuner
  WFS

  Syftet med den årliga statistiken över avfallshanteringen i huvudstadsregionen är att presentera väsentlig statistik som beskriver volymen av den operativa verksamheten inom avfallshanteringen. Dessa är bland annat...

  Kommuner
  XLSX

  Citynature.eu erbjuder ett öppet REST API -gränsnitt, genom vilket man kan använda den information om naturrutterna i Helsingfors och Tallinn som finns på webbplatsen. Webbplatsens innehåll i sin helhet kan inte...

  Kommuner
  JSON

  Genom enkäten samlas det in information av invånarna om hur de upplever att stadens tjänster är tillgängliga runtom i staden och hur tjänsternas tillgänglighet kunde förbättras, till exempel genom att det utvecklas...

  Kommuner
  XLSX

  Helsingin ja Vantaan kaupungit tekivät keväällä 2017 kyselytutkimuksen, jolla selvitettiin asukkaiden käsityksiä ja asenteita ympäristön tilaan, ympäristönsuojeluun ja kaupungin kehittämiseen liittyen. Kysely...

  Kommuner
  CSV
  XLS

  Turun kaupunkiseudulla ilmanlaadun seuranta on järjestetty yhteistyössä naapurikaupunkien sekä teollisuuden, energiantuotantolaitosten ja satamien kanssa. Turun ympäristönsuojelun yksikkö huolehtii käytännössä...

  Kommuner
  GEOJSON
  CSV

  Ortobilder över Helsingfors storstadsområde från 2015 till 2023. De senaste ortobilderna över Helsingfors storstadsområde togs i juni 2023. Upplösning (GSD) är 5 cm/pixel. Kommunerna som var involverade i projektet...

  Kommuner
  WMS
  WMTS

  Materialet om växthusgasutsläpp innehåller uppgifter om energiförbrukningen, -produktionen och växthusgasutsläpp inom Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) 2010-2023 och motsvarande åtgärder år 2009. Uppgifterna...

  Kommuner
  XLSX

  Kartmaterial som berättar om den beräknade mängden solenergi på byggnadernas tak i huvudstadsregionen. Med hjälp av städernas punktmolnsdata är solstrålningen modellerad på tak i pixlar på 50 cm (kWh/m2/år) ....

  Kommuner
  WMS

  Materialet innehåller uppgifter om den totala mängden hushållsavfall som genererats i huvudstadsregionen under åren 2004–2010 med den gamla beräkningsmetoden, och den totala mängden hushållsavfall och...

  Kommuner
  XLSX

  Materialet omfattar information om hanteringsmetoderna för avfall som genereras i huvudstadsregionen enligt bransch (industri, mark- och vattenbyggnad, el-, gas- och värmeförsörjning, husbyggnad, privata tjänster,...

  Kommuner
  XLSX

  Materialet innehåller uppgifter om sammansättningen av hushållsavfall som genererats i huvudstadsregionen (blandavfall, papper, bioavfall, kartong och papp, glas, metall, farligt avfall, trä, trädgårdsavfall,...

  Kommuner
  XLSX

  Materialet innehåller uppgifter om den totala mängden avfall som genererats i huvudstadsregionen enligt sektor och en jämförelse med Finlands avfallsmängder åren 2004–2010, 2012 och 2014. Materialet kommer inte längre...

  Kommuner
  XLSX

  Materialet innehåller information om kommunalt avfall som uppkommit i huvudstadsregionen (hushåll, privata tjänster, offentliga tjänster, förutom avlopps- och avloppsvattenhantering) och metoderna för hanteringen av...

  Kommuner
  XLSX

  Materialet innehåller information om avfall som genererats i huvudstadsregionen enligt bransch (industri, mark- och vattenbyggnad, el-, gas- och värmeförsörjning, husbyggnad, privata tjänster, offentliga tjänster)...

  Kommuner
  XLSX

  Aineisto pitää sisällään vastaukset. Kaikille avoin verkkokysely käynnistyi syksyllä 2017 ja oli auki 17.12.2017 asti. Vastaukset sisältävät tietoa alueista ja paikoista, jotka kaupunkilaiset haluaisivat liittää...

  Kommuner
  SHP