Avoindata.fi:n DCAT-AP-laajennos

Avoindata.fi-palvelun tietomalli on pääasiassa yhteensopiva Euroopan dataportaalin (EDP) tukeman ja suositteleman DCAT-AP-tietomalliprofiilin kanssa. Eroavaisuudet on määritelty tällä sivulla kohdassa Avoindata.fi:n laajennos suhteessa DCAT-AP-profiiliin.

Tältä sivulta löydät lyhyen kuvauksen sekä DCAT-standardista että EDP:n suosittelemasta DCAT-AP-laajennoksesta. Lisäksi löydät kuvauksen avoindata.fi-palvelun DCAT-AP-laajennoksesta ja tiedon siitä, miten se eroaa EDP:n DCAT-AP:sta.

Avoindata.fi:n DCAT-AP-laajennoksen tekniset tiedot löydät palvelustamme (englanniksi).

DCAT-standardi

DCAT (Data Catalog Vocabulary) on World Wide Web Consortiumin (W3C) luoma kuvailusanasto datan julkaisemiseen. Se yhtenäistää erilaisten tietoaineistojen jakamiseen tarkoitettujen palveluiden käyttämiä metatietoja. DCAT on alunperin luotu julkisen hallinnon datakatalogien, kuten avoindata.fi:n, tarkoituksiin, mutta sitä voi käyttää kaikenlaisissa dataa jakavissa palveluissa.

DCAT koostuu tietoaineistoja kuvailevista RDF-luokista, ja kentistä luokkien sisällä. Kun useat eri dataa jakavat palvelut käyttävät samaa kuvailusanastoa metatietojensa pohjalla, on dataa helpompi löytää eri palveluista. Yhteentoimivat tietoaineistojen kuvaukset edistävät datan uudelleenkäyttöä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Löydät W3C:n verkkosivuilta DCAT-standardin uusimman version (2.0) (englanniksi).

DCAT-AP-sovellusprofiili

DCAT-AP (DCAT Application Profile for data portals in Europe) on EDP:n määrittelemä sovellusprofiili DCAT-standardin käytöstä Euroopassa. Sen tarkoituksena on taata mahdollisimman laaja tietoaineistojen yhteentoimivuus Euroopan laajuisesti. Kun metatiedot pysyvät samana kaikkien DCAT-AP:ta käyttävien portaalien välillä, helpottuu datan löytäminen ja hyödyntäminen, ja siten myös kansainvälinen tietojenvaihto. Tämä pätee myös avoindata.fi-palvelun kautta saatavilla olevaan avoimeen dataan.

Uusin versio DCAT-AP:sta on versio 2.0, joka pohjautuu DCAT-standardin versioon 2.0. Löydät lisätietoa DCAT-AP-profiilista EU:n JoinUp-portaalista (englanniksi).

Avoindata.fi:n DCAT-AP-laajennos

Avoindata.fi:n tietomalli on pääosin yhteensopiva DCAT-AP:n kanssa alla luetelluin eroavaisuuksin. Avoindata.fi:n laajennos huomioi vakiintuneet kansalliset käytännöt paremmin kuin DCAT-AP, ja siitä on jätetty pois sellaiset osat profiilista, joiden koemme olevan tällä hetkellä turhia. Se myös mahdollistaa avoimen datan jatkokehityksen sekä yhteentoimivien tietoaineistojen ja avointa dataa jakavien rajapintojen kuvailun suomalaisissa palveluissa entistä paremmin.

Avoindata.fi:n DCAT-AP-laajennos on kansallisen tason laajennos, ja kuka tahansa voi hyödyntää sitä omassa tietomallissaan. Tällä tavoin tietoaineistojen kuvaukset ovat yhtenäisiä koko maassa ja tietoaineistojen yhteentoimivuus paranee. Yhtenäinen tietomalli myös helpottaa harvestointia ja datan ristiinkäyttöä eri avointa dataa jakavien palveluiden välillä.

DCAT-AP-profiili tai avoindata.fi:n DCAT-AP-laajennos eivät kumpikaan sisällä geospatiaalisen datan kattavaa tietomallia tai säädatan kattavaa tietomallia. Kumpaankin näistä tapauksista on tulevaisuudessa tulossa erillinen DCAT-AP-yhteensopiva laajennos avoindata.fi-palveluun.

Avoindata.fi:n laajennos suhteessa DCAT-AP-profiiliin

Löydät kaikki avoindata.fi:n laajennoksen tukemat luokat ja kentät palvelustamme (englanniksi).

Avoindata.fi-palvelun DCAT-AP laajennos sisältää muutoksia ja laajennoksia DCAT-AP:n tukemiin luokkiin ja kenttiin. Jos jotakin DCAT-AP-luokkaa ei ole erikseen mainittu laajennoksessa, sitä tuetaan normaalisti. Avoindata.fi:n DCAT-AP-laajennos tukee jokaisen tuetun luokan kaikkia pakollisia (Mandatory properties) ja suositeltuja (Recommended properties) kenttiä. Valinnaisista (Optional properties) kentistä tuemme niitä, jotka on lueteltu kunkin luokan alla kohdassa Optional properties. Suurimmat erot ovat Distribution (Jakelu) -luokan, eli tietoaineiston yksittäistä data-aineistoa kuvaavissa, valinnaisissa kentissä.

Emme tue kaikkia valinnaisia kenttiä, koska mikään harvestoimamme palvelu, palvelumme kautta julkaistu tietoaineisto tai muuten tunnistamamme avoimen datan palvelu ei ole määritellyt näitä kenttiä pakollisiksi eikä tunnu käyttävän näitä laajasti. Tuen laajentaminen on kuitenkin mahdollista perustelluissa tapauksissa. Tarpeen vaatiessa voit ottaa yhteyttä palvelun ylläpitoon.

Tärkeimmät erot avoindata.fi:n DCAT-AP-laajennoksen ja EDP:n suositteleman DCAT-AP-profiilin välillä

Laajennokset

Avoindata.fi määrittelee luokan DataService, jolla on mahdollista kuvailla avointa dataa jakavia rajapintoja ja niihin liittyviä palveluita.

Eroavaisuudet

Avoindata.fi-palvelun DCAT-AP-laajennos määrittelee tietoaineistolle ajallisen kattavuuden vain tietoaineistotasolla. Ajallisella kattavuudella tarkoitetaan sitä ajanjaksoa, minkä tietoaineiston sisältämä data kattaa. Lisäksi laajennos mahdollistaa ajallisen erottelutarkkuuden, eli datan päivitystiheyden, määrittelyn sekä tietoaineiston että yksittäisen data-aineiston tasolla. DCAT-AP määrittelee nämä molemmat vain yksittäisen data-aineiston tasolla.

Rajallisempi tuki kuin DCAT-AP-profiilissa

Yksittäisen tietoaineiston (Dataset) sekä yksittäisen data-aineiston (Distribution) -luokkien valinnaisista kentistä tuetaan vain palvelusta löytyvässä teknisessä kuvauksesa (englanniksi) kohdassa Optional properties listatut kentät.

Tietomallin validointi DCAT-AP:n tai avoindata.fi:n laajennoksen kanssa

Tietomallin validointi onnistuu vertailemalla oman tietomallisi kenttiä DCAT-AP-profiilin kenttiin. Sinun täytyy ristiintarkistaa tietomallisi DCAT-AP:n kanssa kenttä kentältä. Käytä vertailuun aina viimeisintä saatavilla olevaa versiota.
Löydät DCAT-AP:n uusimman version kuvattuna EU:n JoinUp-portaalista (englanniksi). Profiilin uusin pääversio on merkitty sanoilla ”major version”. Pääversioon tehdyt päivitykset ja virheenkorjaukset taas on merkitty sanoilla “bug fix release”.

Avoindata.fi-palvelun DCAT-AP-laajennoksen osalta validointi onnistuu samalla tavalla. Käytä vertailussa avoindata.fi:n tietomallin kuvausta (englanniksi). Kuvauksesta löydät myös listan tuetuista DCAT-AP-luokista ja niiden sisältämistä tuetuista kentistä. Tulevaisuudessa tarjoamme mahdollisesti myös erillisen validointityökalun.

Ota yhteyttä

Avoindata.fi:n DCAT-AP-laajennoksesta vastaa palvelun ylläpito. Voit olla meihin yhteydessä, jos kaipaat lisätietoa laajennoksesta tai haluat kertoa meille löytämästästi virheestä tai puutteesta laajennoksessa, esimerkiksi jos havaitset laajennoksessa korjattavan puutteen, joka auttaisi sinua kehittämään omasta tietomallistasi tai palvelustasi paremman.