IV. Seuraa ja kehitä

Seuraa ja kehitä

4.1. Tavoitteet

  • Olet avannut tietoaineiston ja se on hyödyntäjien saavutettavissa.
  • Annat avoimen datan hyödyntäjille heidän tarvitsemaansa tukea.
  • Kehität tarjoamaasi tietotuotetta (avoimen datan julkaisua) hyödyntäjien antaman palautteen avulla.
  •  

Jatkuva_kehittyminen

 

4.2. Työkalut

Paranna avoimen datan julkaisua palautekanavista saatujen palautteiden perusteella. Laajenna seurantaa ja selvitä avaamasi tiedon vaikuttavuutta pitkällä aikavälillä.

a. Lait, normit, JHS:t, suositukset

Lait eivät varsinaisesti säätele avatun tiedon seuraamista ja kehittämistä. Seuraa kuitenkin aiemmissa oppaan vaiheissa esitettyjen lakien, normien, JHS:ien ja suositusten muutoksia ja ota ne huomioon tiedon avaamisessa.

Anna muutosten seuranta jonkun vastuulle ja tarkasta vuosittain vielä erikseen, onko jokin muuttunut.

b. Oppaat, koulutusmateriaalit

Datan avaaminen: Johdanto. Osaamiskulttuurin edistäminen (Open Knowledge Finland ry., Aalto-yliopisto)

c. Jakelukanavat

Seuraa ja kehitä -vaiheessa olet käyttäjien kanssa vuorovaikutuksessa palautekanavien kautta. Älä määrittele uusia jakelukanavia enää tässä vaiheessa.

 

4.3. Palautekanavat ja tuki käyttäjille

Seuraa aktiivisesti valmistelu- ja avausvaiheessa määrittelemiäsi palautekanavia ja vastaa käyttäjien palautteisiin.

 

4.4. Käytön seuranta ja väärinkäytösten hallinta

Avointa dataa julkaisevien avointen rajapintojen (API) kautta tapahtuvan käytön seurantaan on erilaisia keinoja, jotka vaihtelevat tiedon luonteesta riippuen.

Dynaamisen tiedon käytön seuranta

Rajapintojen kautta käytettävän avoimen datan käyttötapaukseen yleensä kuuluu, että datan hyödyntäjä hakee jatkuvasti uutta tietoa. Toisaalta haettu tieto vanhenee nopeasti. Esimerkiksi junan paikkatiedot tai säätiedot.

Sido tietojen käyttö API-avaimeen, jonka avulla voit erotella tiedon käyttäjät. Voit tehdä avaimen jakoprosessista täysin anonyymia. Tällöin käyttäjät säilyttävät anonymiteettinsa etkä heikennä API-avaimen käyttöönotolla oleellisesti avoimuuden perusperiaatteita.

Voit esimerkiksi sulkea pois yksittäisen huonosti käyttäytyvän sovelluksen sulkemalla sen käyttämän avaimen pääsynvalvonnan kautta. Tee näin, jos esimerkiksi jonkin ohjelmistokehityksessä tapahtuneen virheen takia yksittäinen sovellus aiheuttaa kohtuuttoman kuorman tiedon jakeluun käytettävään järjestelmään.

Voit tehdä analyyseja dynaamisen tiedon käytöstä seuraamalla palvelimien lokeja. Käyttövolyymit kuvastavat todellista käyttötarvetta.

Staattisen tiedon käytön seuranta

Staattisen tiedon käytön seuraaminen on dynaamisen tiedon käytön seurantaa vaikeampaa, sillä latauskerrat tai latausajat eivät välttämättä ole missään suhteessä tiedon käytön laajuuteen tai tiedon julkaisemisen vaikuttavuuteen. Yksittäinen tiedotusväline saattaa ladata kerran aineiston, jonka pohjalta tehdään useisiin tiedotusvälineisiin leviävä uutinen. Näin yhdelläkin latauskerralla voi olla suuri vaikuttavuus.

Aktiivinen palautteen kerääminen

Passiivisen käytönseurannan lisäksi voit seurata tiedon käyttöä myös aktiivisin toimenpitein. Rohkaise avoimen tiedon käyttäjiä kertomaan avaamaasi tietoa käyttävistä sovelluksistaan. Nosta käyttökohteista esille hyviä esimerkkejä tiedon tulevia hyödyntäjiä varten.

 

4.5. Aineiston laadun parantaminen

Vaiheeseen liittyvät Share-PSI-käytännöt

Hyödynnä joukkoistamista

Vaiheeseen liittyvät W3C-käytännöt

Tiedon rikastaminen

Tietovarantojen siirrosta ilmoittaminen

Virheiden korjaus

Tee tarvittavat toimenpiteet heti, kun saat palautekanavien kautta tietoa aineiston laatua koskevista ongelmista tai puutteista. Yksinkertaisimmillaan tämä voi olla yksittäisten virheellisten tietojen korjaamista.

Aineiston laajempi muokkaus

Jos olet päätynyt tietojen innovaatiolähtöiseen avaustapaan, mieti tiedon laadun parantamista kokonaisvaltaisena operaationa. Voit muuttaa tai lisätä tiedon esitystapoja. Jos avaamassasi tiedossa on esimerkiksi postiosoitteita, tuo rinnalle myös koordinaattitiedot.

Laadun parantamistoimenpiteiden vastuutus

Jaa selkeät vastuut parantamistoimenpiteiden suhteen, jotta saat tehtyä tarvittavat toimenpiteet riittävän nopeasti. Tietosisällön muutokset ovat yleensä tiedon tuottajan vastuulla. Jos esimerkiksi yhteystietoja sisältävässä listassa henkilöllä on väärä sukunimi, korjaa tieto suoraan yhteystiedot sisältävään rekisteriin. Jos taas rajapinta ei osaa käsitellä esimerkiksi Linné-sukunimen sisältämää aksentillista e-kirjainta oikein, täytyy muutos tehdä tiedon jakelujärjestelmään.

 

4.6. Prosessin kehittäminen

Vaiheeseen liittyvät Share-PSI-käytännöt

Luo avoimen tiedon ekosysteemi

Tue uutta yrittäjyyttä avoimen tiedon ympärillä

Mittaa avoimen tiedon vaikuttavuutta kokonaisvaltaisesti

Tarkastele tiedon avaamista ja siihen liittyviä prosesseja mahdollisina kehityskohteina.

Organisaatiolähtöinen prosessikehitys

Tarkastele pilottivaihetta ja massa-avausvaihetta ja viritä organisaatiosi prosessit palvelemaan tiedon avaamista entistä paremmin. Organisaatiosi prosessit kehittyvät, kun organisaatiossasi opitaan uusia asioita tietoa avatessa. Organisaatiossasi opitaan, mikä kaikki vaikuttaa siihen, miten tietoa avataan.

Palautepohjainen prosessikehitys

Kehitä prosessia käyttäjiltä saadun palautteen pohjalta. Suoraviivaista esimerkiksi tiedon julkaisuprosessia, jos käyttäjät huomaavat tiedon olevan vanhaa ja hitaasti päivittyvää.

Tiedon avaamisen vaikutusten mittaaminen

Kun organisaatiosi on avannut tietojaan, seuraa ja mittaa avaamisen vaikutuksia. Mittaamisen ei tule olla ainoastaan organisaatiolähtöistä hyötyjen ja haittojen arviointia, vaan huomioi mittareita kehittäessäsi tiedon koko elinkaari sekä avaamisen vaikutukset laajemmasta yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Kokonaisvaltaisesti toteutetusta avoimen tiedon vaikuttavuuden mittaamisesta saaduilla tuloksilla organisaatiosi voi kehittää tehokkuuttaan, toteuttaa paremmin julkista tehtäväänsä ja kasvattaa toimintansa läpinäkyvyyttä.

Keskity mittareita laatiessasi esimerkiksi seuraaviin tekijöihin: muutoksiin tietokyselyiden käsittelyyn kuluneessa ajassa, muutoksiin palveluiden tarjoamisessa, muutoksiin toiminnan läpinäkyvyydessä tai muutoksiin opetus- ja tutkimuskäyttöön soveltuvan aineiston määrässä. Myös kansalaisten ajan ja rahan kulutus sekä avoimeen tietoon perustuvat uudet tuotteet ja palvelut ovat tekijöitä, jotka on hyvä huomioida, kun kehität mittareita.

Avoimen tiedon vaikuttavuuden tutkimus- ja mittausmenetelmien kehittäminen on vasta aluillaan eikä vakiintunutta mittaristoa arviointiin ole vielä tehty. Lisätietoa tutkimusalueesta saat esimerkiksi tutustumalla Heli Kosken Avoimen tiedon vaikuttavuus -esitutkimukseen.

 

4.7. Lopputulos ja vastuuhenkilöt

Seuraamis- ja kehittämisvaiheen lopputuloksena saadaan

Kartoita ja selvitä Arvioi ja valitse Valmistele ja avaa Seuraa ja kehitä
Tietojärjestelmäluettelot Käyttäjätarpeiden ja kysynnän kartoitus Avattu tietoaineisto Avoimen tiedon vuosikatsaus
Tietovarantoluettelot Suunnitelma tietovarantojen avaamisesta Avatun tietoaineiston ylläpitosuunnitelma  
Selvitys siitä, minkä tietovarantojen käytölle on lainsäädännöllisiä tai muita rajoituksia Suunnitelma tietovarantojen avaamisen kustannuksista kehysvalmistelua varten Palautemenetelmät  
  Määritelmä avaamisen tavoitteista    

 

Seuraamis- ja kehittämisvaiheen vastuuhenkilöt ovat

  Kartoita ja selvitä Arvioi ja valitse Valmistele ja avaa Seuraa ja kehitä
Johto   X    
Juristi X X X  
Kokonaisarkkitehtuurista vastaava X      
Sidosryhmät       X
Taloushallintoasiantuntija   X    
Tiedon avaamisesta vastaava   X    
Tiedon käyttäjät       X
Tiedon omistaja X   X X
Tietohallintoasiantuntija X X X  
Tietojärjestelmätoimittaja     X  
Tietoturva-asiantuntija X      
Ulkopuolinen konsultti     X  
Viestintäasiantuntija   X X