Tillgänglighet för Suomi.fi-öppnadata

I detta utlåtande beskriver vi hur Suomi.fi-öppnadata uppfyller kraven som lagen om tillhandahållande av digitala tjänster ställer, brister i webbplatsen tillgänglighet samt hur du kan ge respons.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda våra webbtjänster. Vi beaktar tillgängligheten vid utvecklingen av digitala tjänster. I vårt planerings- och utvecklingsarbete beaktar vi fortgående de digitala tjänsternas tillgänglighet.  

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Största delen av webbplatsen uppfyller A- och AA-nivåns tillgänglighetskriterier (WCAG-kriterierna 2.1) som nämns i lagen. Brister i tillgänglighet som förekommer på webbplatsen är beskrivna nedan.

Noterade du brister i tillgängligheten?

Vi strävar till att fortgående förbättra webbplatsens tillgänglighet. Meddela oss, om du upptäcker brister som inte nämns i detta utlåtande. Vi gör vårt bästa för att åtgärda bristerna. Vi svarar så fort som möjligt eller senast inom två veckor.

Du kan kontakta oss på adressen tillganglighet(at)dvv.

Tillsyn

Regionförvaltningsverket i Södra Finland är den myndighet som övervakar att lagens tillgänglighetskrav följs i Finland. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller om du inte alls har fått något svar inom två veckor, kan du kontakta Regionförvaltningsverket i Södra Finland.  På deras hemsidor finns det information om hur man kan lämna in ett klagomål samt om hur ärendet handläggs.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet(a)rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte än till alla delar förenlig med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Innehåll eller funktioner, som inte är tillgängliga.

Användning av tjänsten med skärmläsningsprogram eller tangentbordskommandon

 • Webbplatsens interna struktur och navigering är inte till alla delar tydliga. (WCAG 2.4.5, 3.2.3)
 • Vissa sidor i tjänsten har inte strukturerats med beskrivande rubriker och semantiskt korrekt. Vissa sidor har brister i rubriknivåerna. Man har hoppat över vissa rubriknivåer och alla rubriker har inte systematiskt markerats som rubriker. (WCAG 1.3.1, 2.4.6, 4.1.1, 4.1.2)
 • Alla länktexter är inte beskrivande. På vissa sidor används samma länktext flera gånger i olika länkar och en del av länktexterna är för snäva. På vissa sidor upprepas samma länk i onödan två gånger. (WCAG 2.4.4)
 • På vissa sidor har webbplatsens element, till exempel kontroll- och blankettelement, inte programmässigt kopplats till logiska helheter. Därför fungerar inte alla sidor logiskt med skärmläsare. (WCAG 1.3.5, 2.4.5, 2.5.3, 3.3.2, 4.1.3)
 • En del av blanketterna i tjänsten är inte helt tillgängliga. Det är svårt och i vissa fall omöjligt att använda vissa blanketters funktioner med skärmläsare eller tangentkommandon. (WCAG 2.1.4, 3.2.4, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3)
 • Ordningsföljden för att läsa innehållet och tangentbordsmarkörens stegordning är inte konsekvent på alla sidor. (WCAG 1.3.2, 2.4.3) Det är till exempel mycket besvärligt att använda den utvidgade sökfunktionen med skärmläsningsprogram.

Grafiska element

 • Vissa grafiska element som används i tjänsten har inte tillräckligt med kontrast. (WCAG 1.4.3, 1.4.11)
 • Vissa bilder som lagts till i tjänsten har ingen alternativbeskrivning. Sådana är i huvudsak producenternas logotyper och bilder på applikationer, för vilka det för närvarande inte går att lägga till en alternativ beskrivning. (WCAG 1.1.1)
 • Tangentbordsmarkören syns inte visuellt i vissa av webbplatsens komponenter och alla funktioner är inte tillgängliga på tangentbordet. (WCAG 2.1.1., 2.1.2, 2.4.7)

Innehåll

 • I tjänstens manualer finns tabellstrukturer vars kolumnrubriker inte har specificerats programmässigt. (WCAG 1.3.1)
 • Det saknas gränssnittstexter på svenska. De översättningar som saknar anmärkning om att texterna är på ett annat språk. (WCAG 3.1.1, 3.1.2)
 • Förhandsvisningen av gränssnitten enligt OpenAPI-arkitekturen har genomförts med komponenten Swagger UI som utvecklats och underhålls av SmartBear Sofware. En del av komponentens rubriker är inte beskrivande och rubrikhierarkin är inte till alla delar konsekvent (WCAG 2.4.6). Alla Swagger UI-gränssnittskomponenter eller relationerna mellan dem är inte programmässigt begripliga (WCAG 1.3.5, 2.4.5, 2.5.3, 3.3.2 och 4.1.3).

Vi har för avsikt att åtgärda alla uppräknade tillgänglighetsproblem under 2023.

Vissa typer av innehåll omfattas inte av tillgänglighetskraven

Innehållet i tjänsten Suomi.fi-öppnadata utgörs i huvudsak av innehåll som produceras av dem som öppnar data, dvs. informationsmaterial. Dessa informationsmaterial är s.k. tredjepartsinnehåll som tjänsteleverantören inte kan anpassa till tillgänglighetskraven. Tjänsteleverantören kan dock instruera och introducera användarna i hur man producerar tillgängligt innehåll. Man kan fråga efter tillgängliga versioner av informationsmaterialet direkt av dem som öppnar data. I samband med varje informationsmaterial anges kontaktuppgifterna till den som upprätthåller informationsmaterialet.

Alla organisationer som öppnat data har inte publicerat information om sig själv eller sitt informationsmaterial på svenska eller engelska. Dessa beskrivningar är s.k. tredjepartsinnehåll som tjänsteleverantören inte kan anpassa efter tillgänglighetskraven.

Vissa informationsmaterial som lagts till i tjänsten, till exempel kartdata i WMS- och WFS-format eller tabelldata i CSV-format, har försetts med förhandsvisningsvyer. Förhandsvisningarna är inte tillgängliga. Dessa förhandsvisningsvyer är s.k. tredjepartsinnehåll som tjänsteleverantören inte kan redigera så att de blir förenliga med tillgänglighetskraven.

Hur har vi testat webbplatsen?

Utlåtandet grundar sig på en bedömning av Avaava Ab om huruvida webbplatsen uppfyller kraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Webbplatsen är publicerad 15.9.2014.

Detta utlåtande har upprättats 19.8.2020.

Detta utlåtande uppdaterades senast 28.11.2023.

 

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019

Tillgänglighetskrav-webbsidor