JHS 175 Julkisen hallinnon sanastotyöprosessi

Suositus kuvaa julkisen hallinnon sanastotyöprosessin. Prosessissa tuotetaan ja ylläpidetään JHS-sanastoa. Suosituksen kuvaamassa sanastotyöprosessissa selkiytetään ja harmonisoidaan jonkin yhteisen kiinnostuksen tai tarpeen pohjalta syntyneen yhteisön (intressiyhteisö, Community of Interest) toiminnassa, sisäisessä tietojenkäsittelyssä ja ulkoisessa tietojenvaihdossa käyttämiä käsitteitä. Käsitteet ja niitä edustavat termit tallennetaan määrämuotoisina kuvauksina, ns. käsiteartikkeleina, sanastojen hallintaan tarkoitettuun varastoon (JHS-metatietorekisteri). Osa käsitteistä on yhteisön omia, osa on koko julkiselle hallinnolle yhteisiä, jolloin niiden omistajuus kuuluu keskitetylle taholle julkisessa hallinnossa. Kaikista JHS-metatietorekisteriin viedyistä käsitteistä muodostuu julkisen hallinnon yhteinen sanasto (JHS-sanasto). (18.08.2011)

Resources

Additional Info

Collection Interoperability Tools
Maintainer Valtiovarainministeriö
Maintainer email
  1. jhs-sihteeri@jhs-suositukset.fi
Last modified 15.06.2020
Show change log
Created on 17.07.2014