Avoindata.fi

All Finnish open data from one place.

1978

Datasets

Show all →

757

Publishers

Show all →

73

Showcases

Show all →

Datasets

Tiedolla_johtamisen_koulutus_Miro-taulu_2a

MODIFIED 27.11.2021

Tiedolla johtamisen koulutuksen Miro-taulu 2a

Helsingin kaupungin ajantasa-asemakaava

MODIFIED 27.11.2021

Helsingin kaupungin ajantasa-asemakaavakartta on koostekartta hyväksytyistä ja lainvoiman saaneista asemakaavoista. Karttaan liittyy erillisenä karttana asemakaavahakemistokartta, jossa on esitetty asemakaavojen ulkorajat ja tunnukset. Aineisto on tuotettu lainvoimaisten asemakaavojen pohjalta. Päivitys ja ylläpito jatkuvaa. Aineiston koordinaatistojärjestelmä on ETRS-GK25 tasokoordinaatisto (EPSG:3879) Aikaisemmin käytössä oli Helsingin erilliskoordinaatisto. Ajantasa-asemakaavakarttaa ylläpidetään sähköisesti.

Aineisto on saatavilla WMS-, WMTS ja WFS-rajapintapalvelusta tasonimillä

Ajantasa_asemakaava (vain WMS ja WMTS) Ajantasa_asemakaava_maanalainen (vain WMS ja WMTS) Ajantasa_asemakaava_maanpaallinen (vain WMS ja WMTS) Ajantasa_asemakaava_maanpaallinen_varillinen (vain WMS ja WMTS) Kaavahakemisto_alue_kaava_voimassa Kaavahakemisto_alue_kaava_vireilla Kaavahakemisto_alue_maanalainenkaava_voimassa Kaavahakemisto_alue_maanalainenkaava_vireilla Kaavahakemisto_alue_nimenmuutospaatos_voimassa Kaavahakemisto_alue_nimenmuutoskaava_voimassa

Helsingin kaupungin yleiskaava

MODIFIED 27.11.2021

Helsingin kaupungin yleiskaava on yleispiirteinen suunnitelma, johon sisältyy myös kaupungin osayleiskaavat ja osayleiskaavahakemistokartta. Yleiskaavassa varataan alueita mm. asumisen, työpaikkojen, liikenteen, luonnonsuojelun ja virkistyksen tarpeisiin. Yleiskaava esitetään kartalla, ja siihen kuuluvat lisäksi kaavamerkinnät ja -määräykset sekä kaavaselostus. Yleiskaavoituksen tehtävä on kaupungin tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen, toimintojen sijoittaminen ja yhteen sovittaminen. Yleiskaavoituksella myös ohjataan asemakaavoitusta. Yleiskaavassa osoitetaan kunnan pitkän aikavälin maankäyttöratkaisut ja osoitetaan aluevaraukset mm. tuleville asuntoalueille, palveluille, yritystoiminnalle, liikenteelle sekä maankäyttöä rajoittavat varaukset, kuten virkistys- ja suojelu- sekä kulttuurihistoriallisesti merkittävät alueet. Yleiskaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto. Helsingissä on voimassa koko kaupungin kattavan Yleiskaava 2002 lisäksi Helsingin maanalainen yleiskaava sekä osayleiskaavoja: Saariston ja merialueen osayleiskaava (10350); Itä-Jollaksen osayleiskaava (10541); Jätkäsaaren osayleiskaava (11350); Keski-Pasilan osayleiskaava (11356); Kuninkaantammen osayleiskaava (11640); Sörnäistenrannan ja Hermanninrannan osayleiskaava (11650); Kruunuvuorenrannan osayleiskaava (11756) sekä Pohjois-Haagan itäosan osayleiskaava (12199).

Aineisto on saatavilla WMS- ja WFS-rajapintapalvelusta tasonimillä

Yleiskaava_2002 (vain WMS) Yleiskaava_2002 (vain WMS) Yleiskaava_2002_ruotsinkielinen (vain WMS) Osayleiskaava_10350 (vain WMS) Osayleiskaava_10541 (vain WMS) Osayleiskaava_11350 (vain WMS) Osayleiskaava_11356 (vain WMS) Osayleiskaava_11640 (vain WMS) Osayleiskaava_11650 (vain WMS) Osayleiskaava_11756 (vain WMS) Osayleiskaava_12199 (vain WMS) Osayleiskaavahakemisto_alue

Tiedolla_johtamisen_koulutus_Miro-taulu_2a

MODIFIED 27.11.2021

Tiedolla johtamisen koulutuksen Miro-taulu 2a

Finnish Biodiversity Information Facility (FinBIF) datasets

MODIFIED 24.11.2021

Suomen Lajitietokeskus kerää ja yhdistää suomalaisen eliölajitiedon yhtenäiseksi ja avoimeksi kokonaisuudeksi. Laji.fi:ssa voit tutustua lajeihin ja niiden esiintymiseen sekä selata havaintoja suomalaisista lajitietokannoista. Saatavilla on tietoja ja kuvia yli 40.000 lajista sekä yli 40 miljoonaa havaintotietuetta, koottuna kymmenistä tietolähteistä.

Suurin osa tiedosta on saatavilla Creative Commons Nimeä 4.0 -lisenssillä.

Algaline transect measurement API

MODIFIED 25.11.2021

Service endpoint: https://geoserver2.ymparisto.fi/geoserver/algaline

Service layer: algaline:transect_measurements

[FI] Palvelu sisältää Algaline-läpivirtajärjestelmän vedenlaatumittaukset. Algaline-järjestelmä koostuu Itämerellä kulkeviin merialuksiin asennetuista automaattisista mittauslaitteistoista. Kukin laitteisto tuottaa automaattimittauksia useista vedenlaatua kuvaavista parametreista noin 20 sekunnin välein aluksen reitiltä.

Tämä rajapintapalvelu sisältää läpivirtalaitteiston vedenlaatumittaukset vuodesta 1998 eteenpäin. Havainnot on käytettävissä OGC-yhteensopivilla WMS ja WFS -pyynnöillä. Palvelun aineisto päivittyy tunneittain.

Palvelun sisältämien pistekohteiden attribuutit ovat:

time = mittaustapahtuman ajanhetki (UTC0) lat, lon = mittaustapahtuman koordinaatit WGS84 (EPSG:4326) järjestelmässä vessel_speed = aluksen nopeus mittaushetkellä (solmua) parameter_group = mitatun parametrin ryhmittelytunnus; arvot: flow = läpivirtamittaus parameter_name = mitatun parametrin nimi; arvot: sochlfl = flow-through in vivo chl fluorescence sopcfl = flow-through in vivo pc fluorescence sosal = flow-through salinity soxtemp = flow-through temperature by separate sensor sotemp = flow-through temperature by temp-sal-sensor soturb = flow-through turbidity soflow = flow-through flowrate value = parametrin mitattu arvo (numeerinen; yksikkö riippuu parametrista) meta_vesselname = aluksen nimi meta_transect_gid = aluksen reitin (transekti) yksilöivä tunniste meta_point_gid = mittaustapahtuman yksilöivä tunniste qa_quality_id = mittauksen laatuluokka SeaDataNet L20 BODC -yhteensopivana laatukoodina 174118 = luotettava arvo ("good value" -luokka L20 BODC -koodistossa) 174121 = epäluotettava arvo ("bad value" -luokka L20 BODC -koodistossa) (null) = laatutieto ei saatavilla

SeaDataNet L20 BODC laatuluokitus on saatavilla.

Muut attribuutit ovat teknisten järjestelmien ohjaukseen eivätkä ole tarkoitettu loppukäyttäjän käytettäväksi.

Rajapinnan käyttö edellyttää OGC-standardin ja Geoserver-spesifin CQL-suodatuksen käytön tuntemista. Esimerkki: parametrin sotemp mittaustulokset aikavälillä 2020-08-01/2020-08-02 saa palvelusta JSON-muodossa seuraavalla pyynnöllä:

https://geoserver2.ymparisto.fi/geoserver/algaline/wfs?service=wfs&version=2.0.0&request=GetFeature&typeNames=transect_measurements&outputFormat=application/json&cql_filter=time%20DURING%202020-08-01T00:00:00%2f2020-08-02T00:00:00%20AND%20parameter_name=%27sotemp%27

Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).

[EN] The service contains flow-through water quality measurements produced by the Algaline system. The Algaline system consists of automatic observation units on-board commercial marine vessels at the Baltic Sea. Each observation unit performs automatic measurements using a flow-through system in approximately 20 second intervals along the vessel transect. A transect is one continuous voyage from one harbour to another.

This API-service contains flow-through water quality measurements starting from year 1998, accessible by OGC-compliant WMS and WFS-requests. The service is updated hourly.

The available attributes for each measurement are:

time = time of he measurement event (UTC0) lat, lon = WGS84 (EPSG:4326) coordinates of the measurement event vessel_speed = speed of the ship during the measurement event (kn) parameter_group = group designation of the measured parameter; values: flow = flow-through measurement parameter_name = name of the measured parameter; values: sochlfl = flow-through in vivo chl fluorescence sopcfl = flow-through in vivo pc fluorescence sosal = flow-through salinity soxtemp = flow-through temperature by separate sensor sotemp = flow-through temperature by temp-sal-sensor soturb = flow-through turbidity soflow = flow-through flowrate value = result of the measurement event (numerical; unit depends on the parameter) meta_vesselname = name of the ship meta_transect_gid = unique identifier for the transect that the ship is traveling meta_point_gid = unique identifier for the spatiotemporal measurement event qa_quality_id = the quality flag identificator as a SeaDataNet L20 BODC compliant quality code 174118 = good value (in L20 BODC) 174121 = bad value (in L20 BODC) (null) = Quality flag not available

Note, that qa_quality_id values conform to the SeaDataNet L20 BODC vocabulary defined at https://vocab.seadatanet.org/search.

Other available attributes are for technical control and are not intended for public use.

The intended use case for the API is to request measurements for designated parameter and time interval.

To get the actual numerical data, use WFS-service and CQL-filter for filtering for desired parameter and time range. For example, measurement results for parameter sotemp during 2020-08-01/2020-08-02 as JSON can be requested using the following URL:

https://geoserver2.ymparisto.fi/geoserver/algaline/wfs?service=wfs&version=2.0.0&request=GetFeature&typeNames=transect_measurements&outputFormat=application/json&cql_filter=time%20DURING%202020-08-01T00:00:00%2f2020-08-02T00:00:00%20AND%20parameter_name=%27sotemp%27


Open your data

Does your organization produce data that could benefit or interest others? We offer guidance and a distribution channel for your datasets.

Showcases

Clousby — Löydä minkä tahansa kadun lähimmät palvelut

January 25, 2021

When you travel or move to a new neighbourhood, finding the nearest services can be difficult and slow. Why not enter the address on Clousby and find the nearest services immediately?

DATASET 1 — ADDRESSES Addresses were read from the open dataset about Finnish buildings, addresses, postcodes and WGS84 coordinates. Localities had to be retrieved from Google's Geolocation API (https://developers.google.com/maps/documentation/geocoding/overview) since the open dataset didn't have it. This part is still Work in Progress.

DATASET 2 — SERVICES The services, i.e. points of interest, were read from the open datasource http://download.geofabrik.de/europe/finland.html that is an extract from the OpenStreetMap.org-database.

FILTERING Both datasets were filtered to obtain better data for the context. Filtering removed data such as (1) addresses that had no street or avenue, (2) points of interest that had no name, and (3) points of interest that were not meaningful to the application.

Filtering was done in two parts: (1) when the raw data was read into the database and (2) modifying the database. This solution felt natural since we could utilize "dummy" filtering on the former and more advanced filtering on the latter.

The original dataset 1 included about 3,6 million addresses from which little under 2 million were left into the database. The end product has 3 147 unique postal codes (the original amount was not checked).

TECHNICAL IMPLEMENTATION Every address got a unique slug field that includes street/avenue, housenumber, and a postal code (e.g. "yliopistonkatu-2-20100"). This slug field allowed creating a unique "homepage" for each address. The homepage includes the services that are near the given street (e.g. https://clousby.com/en/streets/yliopistonkatu-2-20100).

The services are constructed dynamically based on the coordinates of the addresses and the services. Simply said, the database is asked the following: "Give the services that are within 1000 meters of the coordinates of Yliopistonkatu 1 20100, and order them by distance, starting from the nearest". The result is then categorized by amenities, and shown on the address' homepage.

TOOLING

Docker 20.10.2 Docker Compose 1.27.4 Ruby 2.7.2 Ruby on Rails 5.2.4.4 PostgreSQL 11.2 PostGIS 2.5.2