Avoindata.fi

All Finnish open data from one place.

1751

Datasets

Show all →

792

Publishers

Show all →

65

Showcases

Show all →

Datasets

Data from the OpenProcurement.fi service

MODIFIED 25.09.2020
## Data from the OpenProcurement.fi service The data consists of the procurement spend of the Finnish Government and Municipalities. The data includes the Finnish central government’s procurement related invoices from the beginning of 2016. The invoices of the Security Intelligence Service, the Border Guard, the National Police Board, and the Ministry of Defence’s administrative branch are not included in the publication. Helsinki and Vantaa are the only municipalities included at the moment. The data consists of the procurement invoices of the accounting units within the Finnish central government’s budget economy. The budget economy is comprised of the state ministries, as well as the agencies and units within the different administrative branches. Additionally, the data includes the procurement invoices of the state’s central purchasing unit, Hansel Ltd. The city of Helsinki's spend is included from the beginning of the year 2018 and is updated monthly. Vantaa's data includes the procurement spend from the years 2016 - 2018 at the moment. In the central government's case, included in the data are invoices that have been recorded in the state’s procurement related accounts. The data is transferred to the service before archiving which means that the invoices have already been reviewed and approved. In case the invoice has been amended in the accounting system after the transfer, the amendments are not present in the data. The data for the municipalities is collected from bookkeeping data and includes similarly those transactions that are classified as procurement spend. In the central government's case, the data is a combination of information from the invoice’s header (e.g., name of buyer, name of supplier, date) and invoice accounting rows (e.g., account, posting amount). Hence, a single row in the data corresponds to the information of a single accounting row of a given invoice. An invoice may consist of multiple accounting rows. If the original invoice included the vendor’s registration number / vat-number, it is included in this data as well. Additionally, to help in analyzing the data, the bookkeeping accounts have been grouped into procurement categories and further into product and service groups. ## English translations The English translations of the names for the procurement units as well as the categories and product/service groups are provided in a separate file. ## Fields in the data: · **lasku_id** = invoice_id (a unique, invoice level identifier from the invoice handling system) · **hankintayksikko** & **hankintayksikko_tunnus** = procurement_unit_id and procurement_unit (the ids for central government units correspond to those in the Finnish State Treasury’s listing) · **ylaorganisaatio** & **ylaorganisaatio_tunnus** = parent_organization_id and parent_organization (the ids for central government units correspond to those in the Finnish State Treasury’s listing) · **toimittaja_y_tunnus** & **toimittaja_nimi** = supplier_business_id and supplier_name · **tili** = account (bookkeeping account) · **hankintakategoria** = procurement_category (a categorization of the spend based on bookkeeping accounts) · **tuote_palveluryhma** = product_service_group (a more detailed categorization of the spend based on bookkeeping accounts) · **tositepvm** = invoice_entry_date · **tiliointisumma** = posting_sum · **sektori** = sector (central government vs. municipalities) ## Confidential content Some state purchases are classified confidential by law. Confidential purchases are not included in the data. Additionally, the supplier information in parts of the material has been anonymized based on the Act on Openness of Government Activities. When anonymized, the values of both the supplier name and the supplier number fields are replaced with “Confidential”. Vendor information is also anonymized when the vendor is a private person. The anonymization is done also, when it not possible to determine whether the vendor is a sole trader or a private person. In these cases, the supplier name and number have been replaced with “Supplier information not public”. Due to technical reasons, it is possible that parts of the data are unnecessarily anonymized. The data is presented in yearly files, beginning from 2016. The current year’s file if updated roughly every month. The visualized portal OpenProcurement.fi is based on the same data. * The state procurement accounts are listed in the final report of the State Procurement Development Project (HANKO) (in Finnish), annex 7, pages 91 -93. ## Change Log 9.10.2018 · Data and this description text made available in English 13.11.2018 · Data updated 29.1.2019 · First data set of 2019 invoices published · Data updated 15.3.2019 · Data updated · Fixed parts of 2018 and 2019 data which were mistakenly duplicated (only a relatively small proportion of data was affected) 5.4.2019 · Data updated 25.4.2019 · Data updated 5.7.2019 · Data updated 7.10.2019 · Data updated 14.4.2020 · Data updated · Changed the name of the data set to reflect the updated content (Helsinki and Vantaa also included) · Deleted the English and Swedish language versions of the data files and instead the translations of procurement unit names and categories are now provided in a separate file 18.6.2020 · Data updated · Switched to using the Avoindata.fi API for file upload · Update frequency will from now on follow that of OpenProcurement.fi (i.e. on every Monday)

Company register

MODIFIED 25.09.2020
http://avoindata.prh.fi -sivustolta olevasta avoimesta PRH:n tajoamasta ohjelmointirajapinnasta kerätyt avoimena datana olevat yritysten tiedot CSV-tiedostoon. Moni avoimen datan hyödyntäjä on kokenut rajapinnan vaikeana käyttää ja datoja on pyydetty meiltä tiedostona usean eri hyödyntäjän toimesta. Olemme DVV:ssa poimineet datasta tärkeimmät kentät mukaan tähän tiedostoon ja poistaneet toimintansa lopettaneet yritykset. Tämän datasetin julkaisu on osa ketterää kokeilua, jota parannetaan (iteroidaan) datan hyödyntäjäpalautteen avulla. Tiedosto päivittyy säännöllisesti kerran kuukaudessa ja pidetään ajantasalla. Tällä hetkellä PRH:n rajapinta ei kestä tätä useammin tehtävää päivitystä ja pyrimme kuormittamaan sitä mahdollisimman vähän. Emme toistaiseksi julkaise hakuscriptin koodia avoimena lähdekoodina siitä syystä, että se kuormittaisi jo nyt kuormituksen ylärajoilla olevaa PRH:n rajapintaa lisää, jonka seurauksena esimerkiksi tätä tiedostoa ei pystyttäisi enää julkaisemaan kerran kuukaudessa (käytämme jo lähes kuukauden sen keräämiseen ja päivittämiseen).

Kuopion kaupungin palveluseteleiden käyttö

MODIFIED 25.09.2020
Kuopion kaupungin vanhusten palveluohjauksen myöntämillä palveluseteleillä ostettujen palvelutuottajien nimet ja summat.

SAPA-alustan toteutussuunnitelma vuosille 2020-2022

MODIFIED 25.09.2020
Tämä dokumentti kuvaa SAPA-hankkeen vaiheistetun toteutussuunnitelman vuosille 2020-2022. SAPA-alustan toteuttamisesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriön linjausten mukaan CSC – Tieteen tietotekniikkakeskus Oy. Kansallisarkisto toimii projektissa tuoteomistajana sekä vastaa SAPA-tietojärjestelmäpalveluiden integroinnista osaksi Kansallisarkiston toimintoja ja muita tietojärjestelmiä. SAPA-alustan toteutusprojekti on käynnistynyt maaliskuussa 2019 SAPA-ohjausryhmän päätöksellä. Ensimmäisessä vaiheessa SAPA-alustan toteutusprojektissa toteutettiin digitoidun aineiston vastaanoton vastaanottorajapinnalta Kansallisarkiston järjestelmistä, käsittelyn ja käyttöön jakelun toiminnot, mikä mahdollistaa, että SAPA-alusta voidaan ottaa käyttöön Kansallisarkiston massadigitoinnin ja takautuvan digitoinnin toiminnoissa. Ensimmäisen vaiheen käyttöönotto on vaiheistettu Kansallisarkistossa. Keväällä 2020 SAPA-alusta otettiin käyttöön Kansallisarkistoon jo siirretyn aineiston digitointiprosessissa. Massadigitoinnissa SAPA-alusta on tarkoitus ottaa käyttöön syksyllä 2020. Tässä asiakirjassa kuvataan SAPA-alustan nelivaiheinen toteuttamissuunnitelma. Ensimmäinen vaihe on jo toteutettu ja siitä kuvataan tulokset. Seuraavista vaiheista kuvataan sisällöt, aikataulut, tavoiteltavat tulokset, sekä se, mitä kukin vaihe mahdollistaa SAPA-palvelussa. Lisätietoja: kaisa.rihu@arkisto.fi (Kansallisarkisto), reko.etelavuori@arkisto.fi (Kansallisarkisto), mikko.laukkanen@csc.fi (CSC)

Happamat sulfaattimaat 1:250 000

MODIFIED 17.09.2020
1:250 000 happamien sulfaattimaiden aineisto sisältää vuodesta 2009 lähtien tuotettua aineistoa happamien sulfaattimaiden esiintymisestä ja ominaisuuksista Suomen rannikkoalueilta ja rannikkoalueiden valuma-alueilta karkeasti muinaisen Litorina-meren korkeimpaan rantatasoon saakka. Aineisto sisältää seuraavat tasot: - Happamat sulfaattimaat 1:250 000 karttojen aluetasot o Sulfaattimaiden esiintymisen todennäköisyys o Karkearakeisten sulfaattimaiden esiintymisen todennäköisyys - Happamat sulfaattimaat 1:250 000 karttojen tutkimuspisteet - Happamat sulfaattimaat 1:250 000 karttojen kartoituspisteet - Happamat sulfaattimaat 1:250 000 karttojen pistekortit Aineiston avulla saadaan yleiskäsitys happamien sulfaattimaiden ominaisuuksista ja esiintymisalueista Suomessa. Sulfaattimaiden alueellinen esiintyminen esitetään kartalla aluemaisena tasona luokiteltuna neljään esiintymisen todennäköisyyttä kuvaavaan luokkaan: suuri, kohtalainen, pieni ja hyvin pieni. Näiden lisämääreenä esitetään tieto aluemaisena tasona siitä, mikäli hapan sulfaattimaa on karkeata maalajia, sillä näiden ominaisuudet poikkeavat merkittävästi tyypillisistä hienorakeisista sulfaattimaista. Kairauspisteiden (tutkimus- ja kartoituspisteet) havainto- ja analyysitiedot esitetään karttapohjalla aluetason päällä pistemäisenä aineistona sekä tutkimuspisteiden osalta pistekorttien muodossa. Tutkimuspisteiltä on enemmän näytteitä ja analyysitietoja kuin kartoituspisteiltä. Kartoitusaineistoa voidaan hyödyntää mm. maankäytön suunnittelussa sekä vesienhoidon suunnittelun ja toimenpideohjelmien laadinnassa ja toteutuksessa ympäristön suojelun ja maankäytön näkökulmien ja vaatimusten mukaisesti. Kartoitusmittakaava on 1:20 000 – 1:50 000. Havaintopistetiheys on keskimäärin 1-2 / 2 km² ja aluemaisen kuvion minimikoko on yleensä 6 ha. Maastokartoitusten yhteydessä on kerätty havaintoja maaperän maalajeista, kerrosjärjestyksestä, sulfidin esiintymisestä ja esiintymissyvyydestä sekä maan pH-arvoista. Kartoitussyvyys on kolme metriä. Laboratorioanalyyseihin kuuluvat muun muassa alkuainemääritykset ICP-OES-menetelmällä ja pH-inkubaatio. Aineisto julkaistaan Geologian tutkimuskeskuksen ”Happamat sulfaattimaat” -karttapalvelussa.

Suomen pintageologia 1:1 000 000 OneGeology - Europe

MODIFIED 17.09.2020
Suomen pintageologiakartta tehtiin OneGeology Europe –projektia varten digitoimalla Suomen maaperäkartta 1:1 000 000 vuodelta 1993 ja liittämällä siihen aineistoa Fennoskandian kilven kartasta (Geological map of the Fennoscandian Shield) 1:2 000 000 vuodelta 2001 niihin kohtiin, joissa maaperäkartassa oli merkittynä kalliopaljastuma-alue. OneGeology Europe -projektin tavoitteena on luoda Euroopan kattava harmonisoitu geologinen digitaalikartta-aineisto. Suomen pintageologiakartta-aineisto sisältää maaperä- ja kallioperäyksiköt alueina sekä Fennoskandian kilven kartan impaktikraatterit alueina ja tektoniikan viivoina. Aineisto on luokiteltu uudelleen OneGeology Europe aineistomäärittelyohjeiden mukaisesti. Viimeaikaisten radiometristen ikämääritysten perusteella karttatietokannassa olevaa kivilajiaineistoa on muokattu ja ryhmitelty uudelleen 2009-2010 yhdessä Ruotsin ja Norjan geologisten tutkimuslaitosten kanssa OneGeology Europe -projektin tarpeisiin. Kartta-aineiston käyttömittakaava on 1:1 000 000.

Open your data

Does your organization produce data that could benefit or interest others? We offer guidance and a distribution channel for your datasets.

Showcases