Avoindata.fi

Suomen kaikki avoin data yhdestä paikasta.

1730

Tietoaineistoa

Näytä kaikki →

793

Tuottajaa

Näytä kaikki →

50

Käyttösovellusta

Näytä kaikki →

Tietoaineistot

Tutkihankintoja.fi-palvelun data (valtion ja kuntien ostolaskut)

MUOKATTU 31.05.2020
## Tutkihankintoja.fi-palvelun data Aineisto koostuu Tutkihankintoja.fi-sivuston valtion ja kuntien ostolaskudatasta. Aineistoon kuuluvat kaikki valtion hankintoihin liittyvät ostolaskut vuoden 2016 alusta alkaen. Poikkeuksen muodostavat Suojelupoliisi, rajavartiolaitos, poliisihallitus sekä puolustusministeriön hallinnonala, joiden hankinnat eivät ole mukana aineistossa. Kunnista mukana ovat toistaiseksi Helsinki ja Vantaa. Aineisto koostuu valtion budjettitalouteen kuuluvien kirjanpitoyksiköiden hankintojen ostolaskujen tiedoista. Budjettitalouteen kuuluvat valtion ministeriöt sekä valtion eri hallinnonaloilla toimivat virastot ja laitokset. Lisäksi aineistossa on mukana valtion yhteishankintayksikkö Hansel Oy:n hankinta-aiheiset ostolaskut. Kunnista mukana on Helsingin ja Vantaan ostolaskut. Helsingin osalta mukana on hankintamenot 2018 alusta alkaen ja näitä päivitetään kuukausittain. Vantaan osalta mukana on toistaiseksi vuosien 2016 - 2018 hankintamenot. Valtion osalta palveluun on poimittu kaikki sellaiset ostolaskut, jotka on kirjattu valtion hankintatileille*. Laskut ovat käyneet läpi hyväksymis- ja tarkastuskierrot, mutta mikäli laskuille on tämän jälkeen tehty korjauksia tai ne on poistettu kirjanpidosta, ei tieto korjaannu enää tähän aineistoon. Kuntien osalta vastaava aineisto on saatu kirjanpidosta, josta mukaan on rajattu hankinnoiksi määriteltävät menot. Valtion julkaistava aineisto on yhdistelty laskujen otsikkotasoisista ja tiliöintirivitasoisista tiedoista. Aineistossa yksi rivi vastaa siis laskun yhden tiliöintirivin tietoja, ja yhdellä laskulla tiliöintirivejä voi olla useita. Aineistoa on rikastutettu tiedolla hallinnonalasta. Mikäli alkuperäisessä laskussa on ollut toimittajan Y-tunnus, on se tuotu myös tähän aineistoon. Käsittelyn helpottamiseksi liikekirjanpidon tilit on ryhmitelty myös eri hankintakategorioihin ja tuote-/palveluryhmiin. ## Julkaistavan aineiston tietokentät · lasku_id (ostolaskujärjestelmän antama yksilöivä tunnus laskulle) · hankintayksikko (valtion osalta kirjanpitoyksikkö, kuntien osalta toimialue/virasto) ja hankintayksikko_tunnus (valtion osalta sama kuin Valtiokonttorin ylläpitämässä listauksessa) · ylaorganisaatio (valtion osalta hallinnonala, kuntien osalta kunta tai kaupunki) ja ylaorganisatio_tunnus (valtion osalta sama kuin Valtiokonttorin ylläpitämässä listauksessa) · sektori (onko kyseessä valtio vai kunta) · toimittaja_nimi ja toimittaja_y_tunnus · tili (valtion/kunnan liikekirjanpidon tili) · hankintakategoria (lkp-tiliin perustuva hankintojen kategorisointi) · tuote_palveluryhma (lkp-tiliin perustuva hankintojen tarkempi kategorisointi) · tositepvm · tiliointisumma ## Salatut tiedot Aineistoon eivät kuulu lain perusteella salaisiksi määritellyt hankinnat. Lisäksi joitain toimittajatietoja on anonymisoitu julkisuuslain perusteella. Anonymisoinnissa toimittajan nimi ja Y-tunnus on korvattu termillä ”Salassa pidettävä”. Toimittajatiedot on anonymisoitu myös sellaisilta laskuriveiltä, joilla laskuttajana on yksityishenkilö. Anonymisointi on tehty myös siinä tapauksessa, ettei ole ollut mahdollista määrittää, onko kyseessä toiminimi vai yksityishenkilö. Näissä tapauksissa nimen kohdalla lukee ”Toimittajatietoa ei julkaista”. Anonymisoinnin teknisen toteutuksen takia joissain tapauksissa on saatettu anonymisoida myös sellaista tietoa, joka ei ole salassa pidettävää. Aineisto on jaettu vuosittaisiin tiedostoihin, ja sitä päivitetään noin kuukausittain. Saman aineiston pohjalta toteutettu visualisoitu verkkosivusto on tarkasteltavissa osoitteessa Tutkihankintoja.fi. *Valtion hankintatilit on listattu Valtion hankintatoimen kehittämishankkeen (HANKO) loppuraportin liitteessä 7, sivuilla 91 - 93. ## Muutosloki 6.10.2017 · julkaistu päivitetyt tiedostot (v02) · 2017 kattavuus nyt 5.10.2017 asti 13.12.2017 · julkaistu päivitetyt tiedostot (v03) · 2017 kattavuus nyt 11.12.2017 asti · Aineistoon lisätty uutena organisaationa Hansel Oy:n laskut (ml. 2016) 22.1.2018 · julkaistu päivitetyt tiedostot (v04) · tiedostomuoto korjattu muotoon tsv, vastaten datan sisältöä · julkaistu ensimmäinen vuoden 2018 tiedosto 14.6.2018 · julkaistu päivitetyt tiedostot (v05) 9.10.2018 · julkaistu päivitetyt tiedostot, myös kieliversiot (englanti ja ruotsi) · päivitetty kenttien nimet koneluettavampaan muotoon (snake case, ei ääkkösiä) · luovuttu aineiston versionumeroinnista 13.11.2018 · julkaistu päivitetyt tiedostot 29.1.2019 · julkaistu 2019 ensimmäiset luvut · julkaistu päivitetyt tiedostot 15.3.2019 · julkaistu päivitetyt tiedostot · korjattu 2018 ja 2019 datoissa virheellisesti tuplana ollut data (näiden osuus melko pieni) 5.4.2019 · julkaistu päivitetyt tiedostot 25.4.2019 · julkaistu päivitetyt tiedostot 5.7.2019 · julkaistu päivitetyt tiedostot 7.10.2019 · julkaistu päivitetyt tiedostot 14.4.2020 · julkaistu päivitetyt tiedostot · muutettu aineiston nimi vastaamaan päivitettyä sisältöä (myös HKI ja Vantaa mukana) · luovuttu data-tiedostojen kieliversioista ja julkaistu hankintayksiköiden ja kategorioiden käännökset erillisenä tiedostoina

Kuopion kaupungin palveluseteleiden käyttö

MUOKATTU 31.05.2020
Kuopion kaupungin vanhusten palveluohjauksen myöntämillä palveluseteleillä ostettujen palvelutuottajien nimet ja summat.

Tukes-avoindatajulkaisut

MUOKATTU 31.05.2020
Tukes-avoindatajulkaisut

Oulun kaupungin liikennevalotiedot

MUOKATTU 28.05.2020
Oulun kaupungin ja ITM Finlandin Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevat liikennevaloliittymät on liitetty liikennetekniseen seurantajärjestelmään (TPM, Traffic Performance Monitoring). Järjestelmä laskee useita liikenneteknisiä tunnuslukuja (KPI, Key Performance Indicator) liittymien kaistoilta ja opastinryhmiltä. Tunnusluvut kuvaavat liikennevalojen ja liikenteen toimivuutta. Tiedot on julkaistu [TPM-rajapinnassa](https://api.oulunliikenne.fi/tpm/api-docs), mistä voi reaaliaikaisesti hakea KPI-tunnuslukujen mittausarvoja. Liikennevalotiedot lasketaan liikennevalokojeilta saatavasta ilmaisimien ja opastinryhmien tilatiedosta, jonka tarkkuus on 0,1 s. Kaikki KPI-arvot lasketaan opastinryhmiltä tai kaistoilta 5 minuutin välein. Kolme KPI:tä lasketaan myös jokaisessa liikennevalokierrossa. Tämän aineiston LATAA -painikkeen kautta saa auki rajapinnan tunnuslukujen tarkemman kuvauksen. Avautuvalle sivulle on linkitetty myös ladattava metatietopaketti, joka sisältää taulukon kaikista liittymistä ja niiden koordinaateista sekä liittymäkuvat.

Oulun kaupungin liikenteen sujuvuustiedot

MUOKATTU 28.05.2020
Reaaliaikainen liikenteen sujuvuusanalyysi eli liikenneruuhkia koskevat tiedot Oulun alueen tärkeimmiltä tie- ja katuverkoilta. Analyysi perustuu sekä liikenteenhallinnan ylläpitämään valtakunnalliseen liikenteenvalvontajärjestelmään (TMS) että Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ylläpitämään alueelliseen liikenteen suorituskyvyn seurantajärjestelmään (TPM). Liikenteen sujuvuusanalyysi tehdään keskiarvojen perusteella, jotka on kerätty 5 minuutin välein molemmista tietolähteistä. Analyysin tulos on GeoJSON-tietorakenne, joka sisältää kaikki tieverkkogeometriat. TMS-pohjainen liikenteen sujuvuuslaskelma perustuu voimassa olevaan nopeusrajoitukseen ja TMS-aseman mittaamaan liikenteen keskimääräiseen nopeuteen. Liikenteen sujuvuudessa on 4 tilaa: Vihreä – normaalit olosuhteet – keskimääräinen nopeus on vähemmän tai yhtä suuri kuin 9 km / h nopeusrajoituksen alapuolella Keltainen – kevyt liikenneruuhka – keskimääräinen nopeus on vähintään 10 km / h ja enintään tai yhtä suuri kuin 24 km / h nopeuden rajan alapuolella Punainen – raskas liikenneruuhka – keskimääräinen nopeus on vähintään 25 km / h nopeusrajoituksen alapuolella Harmaa – tuntematon olosuhde – keskimääräistä nopeutta ei voitu määrittää TPM-pohjainen liikenteen sujuvuuden laskenta perustuu kahteen liikennevalolaitteilla mitattavaan suorituskykyindikaattorin (KPI) arvoon: ohjausviiveeseen ja odotussyklien enimmäismäärän. Liikenteen sujuvuudessa on 4 tilaa: Vihreä – normaalit olosuhteet – ohjausviive on alle 60 sekuntia tai enimmäisodotussyklien lkm on 0 Keltainen – kevyt liikenneruuhka – ohjausviive on 60 - 120 sekuntia tai enimmäisodotussyklien lkm on 1 Punainen – raskas liikenneruuhka – ohjausviive on yli 120 sekuntia tai enimmäisodotussyklien lkm on suurempi kuin 1 Harmaa – tuntematon olosuhde – KPI:tä ei voitu määrittää Tämän tietoaineiston latauslinkki johtaa ohjesivulle, johon on kuvattu Oulunliikenteen autoliikennettä koskevat julkiset GraphQL-rajapinnat. Dokumentissa on ohjeistettu liikenteen sujuvuustietojen tarkastelu selaimen avulla toteutettujen esimerkkihakuja käyttäen. Oulunliikenne.fi -palvelu tarjoaa vapaasti ja ilman veloitusta ajantasaista liikennetietoa Oulun seudulta. Rajapintojen yleiset käyttöoikeusehdot https://wp.oulunliikenne.fi/avoin-data/rajapintojen-kayttooikeusehdot/.

Oulun kaupungin pyöräilyn baanaverkko

MUOKATTU 28.05.2020
Oulun kaupungin baanaverkko eli pyöräilyn korkean laatutason väylät. Tyypillisessä baana-toteutuksessa pyöräväylää levennetään sekä jaetaan kävely ja pyöräilyliikenne omille väylän osilleen. Pyöräilylle tarkoitetulla väylän osalla on omat kaistat eri suuntaiselle liikenteelle. Aineisto sisältää jo toteutetut baana-väylät sekä suunnitteilla olevat uudet linjat ja niiden arvioidut toteutusvuodet.

Tarjoa dataa käyttöön

Tuottaako organisaatiosi dataa, joka olisi hyödyllistä tai mielenkiintoista muillekin? Saat kauttamme sekä opastusta että jakelukanavan tietoaineistoillesi.

Käyttösovellukset